Okuma Süresi: 10 Dakika

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan Kaynaklı İdari Para Cezaları

Yazarlar: BURCU ÖZER, NUJEN TUNCER, TALHA EREN KURUKIZ
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan Kaynaklı İdari Para Cezaları

MGC Legal’in İş Hukuku Departmanı değerli okuyucularımız için 2023 Yılında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezalarını sizler için derledi. Detaylar aşağıdadır.

Yeni yıl ile birlikte, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yeni yılda uygulanacak idari para cezalarındaki artışlar şu şekildedir:

 • 5510 sayılı Kanun’un madde 102/a-1 hükmünde düzenlenen sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için 5.004,00 TL’den 10.008 TL’ye,
 • 5510 sayılı Kanun’un madde 102/a-2 hükmünde düzenlenen Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde 10.008 TL’den 20.016 TL’ye,
 • 5510 sayılı Kanun’un madde 102/a-3 hükmünde düzenlenen sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde 25.020 TL’den 50.040 TL’ye,
 • 5510 sayılı Kanun’un madde 102/b hükmünde düzenlenen işyeri bildirgesini yasal süresinde veya Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:[1]
  • Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için 15.012 TL’den 30.024 TL’ye,
  • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için 10.008 TL’den 20.016 TL’ye,
  • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 5.004 TL’den 10.008 TL’ye,
 • Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:
  • Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere 1.000 TL’den 2.001 TL’ye,
  • Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 625 TL’den 1.251 TL’ye,
  • Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 2.502 TL’den 5.004 TL’ye,
  • Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın 10.008 TL’den 20.016 TL’ye,
  • Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için 10.008 TL’den 20.016 TL’ye,
 • 5510 sayılı Kanun’un madde 102/e hükmünde düzenlenen işyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:
  • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için 60.048 TL’den 120.096 TL’ye,
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için 30.024 TL’den 30.024 TL’ye,
  • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 15.012 TL’den 30.024 TL’ye,
 • Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:
  • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere 2.502 TL’den 5.004 TL’ye,
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere 2.502TL’den 5.004 TL’ye,
  • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere 2.502 TL’den 5.004 TL’ye,
  • Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, 60.048 TL’den 120.096 TL’ye,
  • Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için 2.502 TL’den 5.004 TL’ye,
 • İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:
  • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için 60.048 TL’den 120.096 TL’ye,
  • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için 30.024 TL’den 60.048 TL‘ye,
  • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 15.012 TL’den 30.024 TL’ye,
  • Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara 10.008 TL’den 20.016 TL’ye,
  • Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere 5.004 TL’den 10.008 TL’ye,
  • Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine 5.004 TL’den 10.008 TL’ye,
  • Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine, 5.004 TL’den 10.008 TL’ye,
  • İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara 5.004 TL’den 10.008 TL’ye,
  • Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık 500 TL’den 1000 TL’ye,
  • Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için 5.004 TL’den 10.008 TL’ye,
  • Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için 5.004 TL’den 10.008 TL’ye,
  • Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere 25.020 TL’den 50.040 TL’ye,
  • Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere 50.040 TL’den 100.080 TL’ye,
  • 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında 25.020 TL’den 50.040 TL’ye,
  • 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında 10.008 TL’den 20.016 TL’ye,
  • 4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına 500 TL’den 1000 TL’ye,
  • 4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına 2.502 TL’den 5.004 TL’ye,
  • 4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için 500 TL’den 1000 TL’ye,
  • 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara 2.502 TL’den 5.004 TL’ye,
  • 5510 sayılı SSGSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 5.004 TL’den 10.008 TL’ye,
  • (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına 500 TL’den 1000 TL’ye çıkarılmıştır.

[1] Bildirgenin yasal süresinden sonra ilgili tarafından, yeni bir bildirime gerek kalmaksızın 30 gün içerisinde verilmesi ve cezanın tebliği akabinde 15 gün içinde ödenmesi halinde uygulanacak cezada dörtte bir oranda indirim uygulanacaktır.

İlginizi Çekebilir: İş Kanunundan Kaynaklı İdari Para Cezaları.

2023 Yılı İçin 5510 Sayılı Kanuna Göre Kesilen İdari Para Cezaları

Aşağıda yer alan tabloda 2023 yılı için 5510 Sayılı Kanuna göre kesilen idari para cezalarını ve 2022 yılı ile farklarını detaylı olarak görebilirsiniz.

İdari Para Cezası
2022 Yılı Ceza Tutarı
2023 Yılı Ceza Tutarı
Madde 102/a-1 hükmünde düzenlenen Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında
5.004,00 TL
10.008TL
5510 sayılı Kanun’un madde 102/a-2 hükmünde düzenlenen Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde
10.008TL
20.016TL
5510 sayılı Kanun’un madde 102/a-3 hükmünde düzenlenen Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde
25.020 TL
50.040 TL
5510 sayılı Kanun’un madde 102/b hükmünde düzenlenen işyeri bildirgesini yasal süresinde veya Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:
Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için
15.012 TL
30.024 TL
Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için
10.008TL
20.016 TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için
5.004TL
10.008 TL
Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:
Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere
1.000TL
2.001 TL
Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına
625 TL
1.251 TL
Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına
2.502TL
5.004 TL
Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın
10.008 TL
20.016 TL
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için
10.008 TL
20.016 TL
5510 sayılı Kanun’un madde 102/e hükmünde düzenlenen işyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:
Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için
60.048 TL
120.096 TL
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için
30.024 TL
30.024 TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için
15.012 TL
30.024 TL
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:
Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere
2.502 TL
5.004 TL
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere
2.502TL
5.004 TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere
2.502 TL
5.004 TL
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde
60.048 TL
120.096 TL
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için
2.502 TL
5.004 TL
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:
Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için
60.048 TL
120.096 TL
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için
30.024 TL
60.048 TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için
15.012 TL
30.024 TL
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara
10.008 TL
20.016 TL
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere
5.004 TL
10.008 TL
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine
5.004 TL
10.008 TL
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine
5.004 TL
10.008 TL
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara
5.004 TL
10.008 TL
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık
500 TL
1000 TL
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için
5.004 TL
10.008 TL
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için
5.004 TL
10.008 TL
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere
25.020 TL
50.040 TL
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere
50.040 TL
100.080 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında
25.020 TL
50.,040 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında
10.008 TL
20.016 TL
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına
500 TL
1000 TL
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına
2.502 TL
5.004 TL
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için
500 TL
1000 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara
2.502 TL
5.004 TL
5510 sayılı SSGSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde
5.004 TL
10.008 TL
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına
500 TL
1000 TL

 

Anahtar Kelime: 2023 Yılı Sigortalar Kanunundan Kaynaklı İdari Para Cezaları, 2023 yılı için 5510 Sayılı Kanuna Göre Kesilen İdari Para Cezaları, 2023 Yılı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları, 2023 Yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları.