Okuma Süresi: 3 Dakika

Kurumsal Yönetim: Mevzuata Uyum Danışmanlığı ve Şirket Performansını Optimize Etme

Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim, herhangi bir iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerini ilgili mevzuata göre yürütmesini ifade eden genel bir tanımdır. İşletmelerin faaliyetlerine ilişkin karar alma süreçlerinde Türk Ticaret Kanunu (TTK) başta olmak üzere ikincil mevzuatta öngörülen kurallara uyulmasını ifade eder.

İşletmelerin, hukuki ya da yasal sorumlulukların yerine getirmek üzere efektif bir kurumsal yönetim politikası izlemeleri ve bu alanda bir rehber benimsemeleri zorunlu hale gelmiştir. Peki, kurumsal yönetim nedir? Kurumsal yönetim ilkeleri nelerdir?

Kurumsal Yönetim Nedir?

Kurumsal yönetim ya da kurumsal yönetişim, İngilizce “corporate governance” ifadesinin Türkçe karşılığıdır. 2000’li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan bu kavram, yıllar geçtikçe ticari ekosistemin gündemine girmiştir. Hukuki, idari ve akademik çalışmalarda sık rastlanan kurumsal yönetim sistemi, geniş anlamda; kurumların, kuruluşların ya da ticari işletmelerin yönetildiği ve faaliyetlerinin denetlendiği bir sistemi ifade eder.

Dar anlamda ise, kurumsal idare; pay sahiplerinin hakları çerçevesinde işletmelerin ya da şirketlerin yönetilmesidir. Şirketlerin yönetim kurulları, kurumsal idareden sorumlu organdır. Bu çerçevede kurumsal yönetim, pay sahipleri ile şirketin üst düzey yöneticileri arasındaki ilişkileri de düzenleyen sistemler bütünüdür.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Nelerdir?

Kurumsal şirketlerin idaresi, sistemsel bir yapıdadır. Sistemin parçaları, sistemin bütününü oluşturan rollerdir. Bu sistemde, herkesin ya da her birimin görevleri tanımlanmıştır. Bu çerçevede kurumsal yönetim kavramı devreye girer.

Şirketin misyonuna ya da vizyonuna uygun organizasyon yapısı oluşturmak, hedeflere uygun iç düzenlemeler yapılması, yetkilerin ve sorumlulukların profesyonel iade anlayışı ile dağıtılması ve hukuki ve yasal süreçlere ya da standartlara uygun bir idare yapısı kurulması, kurumsal idare ilkelerine hizmet eden faktörlerdir. Bu çerçevede, kurumsal yönetim ilkeleri şunladır;

  • Adillik: Pay sahiplerine eşit davranmayı ifade eder. Pay sahiplerinin haklarının korunması ve sözleşmelere uyulması gibi faktörler adillik ilkesi ile bağlantılıdır.
  • Şeffaflık: Şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmasını ifade eder. Uluslararası muhasebe ilkelerine uyulması gibi faktörlerle bağlantılıdır.
  • Hesap verebilirlik: Şirket faaliyetlerinin ve uygulamalarının sonuçlarının açıklanmasını ifade eder. Kurumsal idare performansının değerlendirilmesi için gerekli bağımsız kontrol sistemlerinin kurulması gibi faktörlerle bağlantılıdır.
  • Sorumluluk: Şirket yönetiminin tüm paydaşlara karşı sorumluluklarının belirlenmesini ifade eder. Kanun ve mevzuata uygun faaliyet sürdürülmesi ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri görevlendirilmesi için faktörlerle bağlantılıdır.

Bu ilkeler, şirket performansından hedeflere ulaşılmasına kadar birçok süreçle bağlantılıdır. Bu ilkelerin yerine getirilmesi; şirkete, çalışanlara ve pay sahiplerine verilen değerin bir göstergesidir.

Kurumsal Yönetimde Verilen Hizmetler Nelerdir?

MGC Legal, kurumsal müvekkillerine, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri arasında geçerli uyum kuralları ve politikalarının hazırlanmasında destek sağlamaktadır. Şirketlerde, bu alanda çalışan ekip ile iletişim kurarak, profesyonel kurumsal yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir.

MGC Legal Kurumsal Yönetim Hizmetleri Nelerdir?

  • İç Sirküler: Şirketin, Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu için iç sirküler hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, pay sahiplerinin ve yöneticilerin haklarına ve güvene dayalı olarak hazırlanan iç sirküler, görev ve yükümlülüklerle tam uyumludur.
  • Şikayet Mekanizmaları: Şirket politikası ve davranış kurallarını içeren belgeler hazırlanmaktadır. Bu sayede, özellikle yöneticiler üzerindeki risklerin azaltılmasına odaklanılmaktadır. Daha fazla sorumluluğun ortaya çıkmasını önlemek ve şirketteki herhangi bir olumsuz davranışı ele almak amacıyla gerekli şikayet ve ayarlama mekanizmaları oluşturulmaktadır.
  • Hissedar Sözleşmeleri: Şirket yönetimi ile ilgili konularda ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin, özellikle oy kullanırken maddi konularda herhangi bir sorun yaşanmaması için hissedarlar sözleşmesi hazırlanmaktadır. Çoğunluk ve azınlık hissedarların hakları arasında bir denge kurulmasına yönelik mekanizmalar ortaya konulmaktadır.
  • Ek Sözleşmeler: Şirketlerin ana sözleşmesinde yer alan hükümlere ek olarak pay sahipleri arasında geçerli ve bağlayıcı olması amacıyla; sürükleme, etiketleme, alım opsiyonu, satım opsiyonu ve ilk ret hakkı sözleşmeleri düzenlenmektedir.
  • Bildirimler: Yönetim kurulu üyelerinin atanması, sermaye artırımı, tek ortaklık yapısı veya şirket türünün değişmesi gibi konularda ilgili mercilere bildirim yapılmaktadır. Ayrıca; şirket organları tarafından hazırlanan tutanakların ve alınan kararların gerektiğinde ilgili ticaret siciline tescili, gerekli izinlerin alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü gibi görevli kamu mercilerine gerekli bildirimlerin yapılması gibi işlemlerde de destek sağlanmaktadır.
  • Yabancılara Yönelik Hizmetler: Yabancı uyruklu müvekkiller için Türkiye’de şirket kurulumu, şirket sekretarya hizmetleri, hukuka uygun olarak defter tutulması ve şirket defterlerinin muhafazası gibi hizmetler verilmektedir. Ayrıca; her mali yılda bir defa olağan genel kurulun toplanması, ilgili makamlara bildirimler ve usulüne uygun ve düzenli açıklamalar yapılması gibi konularda da destek sağlanmaktadır.