Hakem Ücreti Hesaplama

Hakem Ücreti Hesaplama - 2022

Hakem Ücreti Nedir?

Mahkeme yerine tahkim yargılamasına gidildiği hallerde yargılamada bulunan hakem veya hakem kuruluna ödenmesi gereken ücreti ifade etmektedir. Kanun koyucu hakem ücretleri ile ilgili düzenlemeye Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 440’da hakem ücreti üst başlığı ile yer vermiştir.

1 Hakem 3+ Hakem
İlk gelen 500.000,00 TL için; %5 %8
Sonra gelen 500.000,00 TL için %4 %7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için %3 %6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için %2 %4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için %1 %2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için %0,1 %0,2
3 veya Daha Fazla Hakem Var

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Hakem Ücretinin Kapsamı Nedir?

Hakem ücreti, hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda tarafların anlaşmaya varamaması veyahut tarafların sözleşmede belirtilen tahkim anlaşması kısmında ilgili bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına göre ödeme yapılacağının kararlaştırılması üzerine hâllerinde hakem ya da hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

2022 Yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim sözleşmesinde ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun ücreti, her yıl Adalet Bakanlığı'nca ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanarak belirlenir.

Hakem Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

Hukuki uyuşmazlığın konusuna ve hakem sayısına göre değişmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi’ne göre tabloda belirttiğimiz üzere hesaplama yapılmaktadır.

NOT: Muhakemeleri Kanunu m. 440/4 uyarınca; Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça hakemlerden başkanın ücreti, diğer hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanmaktadır.

Hakem Ücretini Kim Öder?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça yargılama giderleri haksız çıkan tarafa yüklenir. Davada her iki taraf da kısmen haklı çıkarsa, yargılama giderleri haklılık durumuna göre taraflar arasında paylaştırılır.

× WP