Okuma Süresi: 5 Dakika

PROJE YÖNETİMİ VE YENİDEN YAPILANDIRMA

Proje Yönetimi ve Yeniden Yapılandırma – MGC Legal

Proje yönetimi ve yeniden yapılandırma, başarılı bir projenin temelini oluşturan, altın değerinde olan bir faktördür. Bazı insanlar, bir proje yönetiminin son teslim tarihlerinin hatırlatılması ve durum toplantısı ayarlamak olduğunu düşünürken, durum aslında böyle değildir. Proje yönetimi ve yeniden yapılandırma, insanlara değerli bir şey sunmak için belirli bilgi, beceri, araç ve tekniklerin kullanılmasıdır. Tüm projeler, benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç aracılığıyla değer yaratmaya yönelik bir çabadır.

Proje, genellikle belirli hedeflerle taahhüt edilen bir ürün veya hizmet yaratan planlı bir iş veya görev olarak tanımlanmaktadır. Proje, farklı zamanlama, kaynaklar, prosedürler ve koşullar üstlenen benzersiz bir çabadır. Proje, tüm proje yaşam döngüsü için belirli hedeflere ulaşmak adına, bütünleşik çabayı gerektirmektedir. Bireysel çalışma yerine, iç ve dış organizasyonlarda ekip çalışması ve sistematik bir operasyonla yürütülmektedir.

Yönetim, insan, para, zaman, teknoloji, prosedür gibi kaynakları verimli ve etkili bir şekilde yöneten ve kontrol eden, tanımlanmış amaç ve hedeflere ulaşmak için bir kuruluştaki faaliyetler ve işin koordinasyonudur. Yönetim, ekip amaçlarını ve hedeflerini geliştirmeyi, ayrıntılı uygulama planı ve prosedürleri oluşturmayı ve dahili ve harici taraflarla koordinasyon sağlamayı içermektedir. Yönetim, aynı zamanda akademik bir disiplindir, amacı sosyal organizasyonu incelemek olan bir sosyal bilimdir.

Proje yönetimi, beceri, bilgi, araç ve sistemler ile sistematik iş süreçlerini yönetmektir. Proje amaç ve hedeflerine ulaşmak için kaynakları yönlendiren mevcut kaynaklarla, proje çalışma kapsamını yönetmek ve kontrol etmektir. Etkin bir kaynak ve bilgi yönetimi ile risklerin en aza indirilmesi ve şirket çıkarlarının en üst düzeye çıkarılması yoluyla, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Proje yönetimi ve yeniden yapılandırma hizmeti, belirli bir projenin gereksinimlerini karşılamak için geniş bir faaliyet yelpazesine sahiptir. Bilgi, beceri, araç ve tekniklerin uygulanması olan proje yönetiminin aşamaları ve yaşam döngüsü, projenin üst düzey bir görünümünü sağlıyorsa başarının yol haritasıdır. Proje yönetimini, yönetimden ayıran en önemli bir faktör, devam eden bir süreç olan yönetimin aksine, nihai teslimata ve sınırlı bir zaman aralığına sahip olmasıdır.

Proje yönetimi ve yeniden yapılandırma hizmetinde, projenin yeniden yapılandırılmasında ise uygulamanın bütünlüğünü sağlamak açısından, bir güncelleme yapılmakta ve ardından proje hiyerarşisi yeniden oluşturulmaktadır. Hiyerarşiye projeler eklenmesi veya hiyerarşiden projeler çıkartılmasıdır. Bir proje yeniden yapılandırıldığında, yapılan değişiklikler dosyaları oluşturma sürecini ve tüm otomatikleştirilmiş işleri değiştirmektedir.

Proje Yönetimi ve Yeniden Yapılandırmanın Aşamaları Nelerdir?

Tüm projelerin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bir ekibe, bir bütçeye, bir programa ve ekibin karşılaması gereken bir dizi beklentiye sahiptirler. Her proje benzersizdir ve bir organizasyonun devam eden faaliyetleri olan rutin operasyonlardan farklıdır. Çünkü projeler, hedefe ulaşıldığında sonuca ulaşmaktadır. Proje yönetimi ve yeniden yapılandırma konusunda liderlik edenler, proje profesyonelleridir. Bilerek veya duruma göre bir proje ekibinin hedefine ulaşmasını sağlamaktadırlar.

Proje yönetimi, teknolojik ilerlemeler, küreselleşme ve diğer faktörler nedeniyle işin değişen doğası, işin giderek artan bir şekilde belirli görevler için gereken becerilere dayalı olarak, ekiplerin bir araya geldiği projeler etrafında organize edilmesi anlamına gelmektedir. Proje uzmanları, bir projenin ihtiyaçlarını karşılamak için birçok farklı araç, teknik ve yaklaşım kullanmaktadır. Proje yönetiminin aşamaları, aşağıdakileri içermektedir:

 • Konsept Oluşturma ve Başlatma,
 • Planlama,
 • Yürütme,
 • Performans İzleme,
 • Proje Kapanışı.

Proje Yaşam Döngüsü Nedir?

Proje yaşam döngüsü veya bir diğer adıyla proje yönetimi yaşam döngüsü, aslında proje yönetiminin aşamalarıdır. Projenin başlangıcından sonuna kadar proje, aşamalı iş süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Proje yaşam döngüsü, proje başlatma, planlama, yürütme yani uygulama, kontrol ile izleme ve kapanış aktivitelerinden oluşmaktadır.

Başlatma, izin alarak işin resmi olarak başlatılmasıdır denebilir. Proje yürütme ekibinin, proje çalışmalarına veya faaliyetlerine başlaması anlamına gelmektedir. Dahili ve harici üyelerle bir proje organizasyonu, proje temelleri ve başlangıç toplantıları oluşturulmakta ve ne yapılacağı tanımlanmaktadır.

Planlama, ihtiyaçların ve gereksinimlerin belirlenmesi yoluyla, amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını belirler. Proje başlangıç toplantısı ve uyum toplantıları yoluyla, dahili ve harici fonksiyonel organizasyonla anlaşma ve fikir birliği gerektiren proje başarısının elde edilmesi için bir metodoloji geliştirme sürecidir.

Proje yürütme, proje ara yüzü, değişiklik, zamanlama, maliyet, risk, kalite, güvenlik ve çevre yönetimi ve diğer sözleşme gereksinimleri için proje temelleri, planları, prosedürleri ve kaynakları uyarınca proje işlerinin ve faaliyetlerinin kapsamının gerçekleştirilmesidir. Proje yürütme için kilit başarı faktörleri, iyi tanımlanmış proje tanımları, roller ile sorumluluklar ve ekip çalışmalarının organize edilmesidir.

Proje izleme, mevcut performansların ve ilerlemelerin temel hatlar ve planlarla karşılaştırılarak değerlendirilmesi veya gözlemlenmesi ve proje amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesini sağlamak için fiili durum ve performansın değerlendirilmesidir. Proje raporları gözden geçirilir, proje üyeleriyle görüşülür, kalite ve eksiksizlik kapsamında incelenir.

Proje kontrolü, orijinal planlardaki boşlukları öngörmek veya tespit etmek, analiz etmek ve proje hedeflerine ulaşmak için düzeltici eylem planları geliştirmektir. İhtiyaç duyulan projenin yeni amaç ve hedeflerini değerlendirmek, tahmin yeteneği, düzeltici eylem planı geliştirmek ve yönetimi değiştirmektir. Düzeltici eylem planlarına, kaynakları artırmak veya iş süreçlerini yükseltmek dahil edilebilmektedir.

Proje kapanış faaliyetleri, proje tamamlama raporunun örneğin, proje geçmişleri ve ilgili ham verilerle performans analizinin hazırlanmasını ve geliştirilmesini, proje finansal kapanış faaliyetlerini, proje bilgilerini şirket tesislerinin ve belgelerin müşteriye sözleşme hüküm ve koşullarına göre teslim edilmesi de dahil olmak üzere, proje sonunda projenin tüm faaliyetlerinin sonuçlandırılması sürecidir.

Proje Yönetiminin Zorlukları Nelerdir?

Proje yönetiminin temel zorluğu; normal olarak maliyeti, zaman ve amaç açısından duruma göre nitelikli olarak belirlenen tipik kısıtlamalar kapsamında kalarak hedeflerin gerçekleştirilmesidir. Daha az iddialı olmayan ikinci zorluk ise; kaynak tahsisinin optimize edilmesi ve tanımlanmış hedeflere ulaşılması açısından gerekli girdilerin entegre edilmesidir. Bu zorlukların, sorunlar çözülerek ve her bir projenin farklı ölçüde yol boyunca karşılaşacağı riskler azaltılarak aşılması gerekmektedir.

Proje Yönetiminde Yeniden Yapılandırma Nedir?

Günümüzde yeniden yapılandırma, hemen hemen her işletme faaliyetinde, başarılı işlere odaklanan temel trendlerden birisidir ve aynı zamanda rekabet gücünü artırmak için etkili bir piyasa aracıdır. Yeniden yapılandırma, kurumsal işleyiş optimizasyonunun sistemik karakterini ortaya çıkartmaktadır. Proje yönetimi ve yeniden yapılandırma hizmetinde, yeniden yapılandırmayı gerektiren unsurlardan bazıları şunlardır:

 • Hedeflerdeki düşüş,
 • İşletme sahipliğindeki bir değişiklik,
 • Önemli bir ekip üyesinin ayrılması,
 • Yeni bir metodolojinin benimsenmesi,
 • Paydaş profilin değişimi,
 • Ürün veya hizmet yönünün değişmesi,
 • Alt projelerin hiyerarşiden kaldırılma gereksinimi,
 • Çok büyüyen bir projenin daha küçük parçalara bölünmek istenmesi,
 • Ürüne birçok yeni işlevin eklenmesi,
 • Harici bir projenin eklenmek istenmesi.

Proje Yönetimi ve Yeniden Yapılandırma Hizmetinde MGC Legal’in Rolü Nedir?

MGC Legal, proje yönetimi ve yeniden yapılandırma hizmetinde, bir girişimcilik projesinin gerçekleştirilmesi için şirketi bir yönetici kolu olarak desteklemektedir. Faaliyetler dizisi, müvekkile fayda veya katma değer sağlayan tüm belirlenmiş hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Sınırlı bir zaman dilimi içindeki düzenlemeleri ile projeyi, şirketin kalıcı veya yarı-kalıcı olan ve aynı ürün veya hizmeti tekrar tekrar üretmeyi amaçlayan işletme süreçlerinden ayırmaktadır.

Proje yönetimi ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinin farklı doğası, bunların yönetimi için farklı felsefelerin, tutumların ve yaklaşımların geliştirilmesini gerektirmektedir. MGC Legal, müvekkillerinin talepleri doğrultusunda, üzerinde çalışılan proje konusunda onların en büyük destekçisidir ve bu da planlanmış olan projelerin başarısını mümkün kılmaktadır. MGC Legal firması, farklı özelliklere sahip, farklı alanlardaki projelere uygun ekipler oluşturmaktadır.

MGC Legal’in yaptığı işin, bir bilimi vardır ve derin bir anlayışa sahiptir. Proje yönetimi ve yeniden yapılandırma alanında, proje yönetiminin aşamalarını en mükemmel şekilde yürütmektedir. Kamu kuruluşlarına, özel şirketlere, yerli ve yabancı teşebbüslere ve yatırımcılara kapsamlı danışmanlık hizmeti veren MGC Legal, bu kapsamda kârlılığı arttırmakta, eksikleri gidermekte, daha iyi bir yapının oluşmasını sağlamaktadır. En verimli hedef gerçekleştirme yollarını, müvekkilleri ile tespit etmektedir.

MGC Legal’in Proje Yönetimi ve Yeniden Yapılandırma Hizmetinin Temel Bileşenleri Nelerdir?

MGC Legal’in proje yönetimi ve yeniden yapılandırma temel bileşenleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Bir projenin neden gerekli olduğunun belirlenmesi,
 • Proje gereksinimlerinin yakalanması,
 • Kalitenin belirlenmesi,
 • Kaynakların ve zaman çizelgelerinin tahmin edilmesi,
 • Yatırımı haklı çıkartmak için bir iş gerekçesinin hazırlanması,
 • Kurumsal anlaşmanın ve finansmanın sağlanması,
 • Proje için bir yönetim planının geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Proje ekibine liderlik edilmesi,
 • Projedeki risk, sorun ve değişikliklerin yönetilmesi,
 • Plana karşı ilerlemenin izlenmesi,
 • Proje bütçesinin yönetilmesi,
 • Proje organizasyonu ile iletişimin sürdürülmesi,
 • Uygun olduğunda, projenin kontrollü bir şekilde kapatılması.