Okuma Süresi: 9 Dakika

Türkiye’de Oturma İzni

Yazar: MGC LEGAL
Türkiyede Oturma İzni

Makale İçeriği

İkamet izni (diğer adıyla oturma izni), Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre Türkiye’de ikamet izni vermek için verilen yetki belgesini ifade eder.

Yetkili makamlarca verilen bu izin ile yabancıya belirli bir süre ve belirli bir bölgede ulusumuzda yaşama hakkı tanınmaktadır. Kamu düzeninin sağlanması ve korunması için gerekli olan ikamet izni, yabancının talep etmesi, gerekli belgeleri ibraz etmesi ve başvurduğu ikamet izni kategorisinin gereklerini sağlaması halinde verilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30. maddesi, Türkiye’deki altı oturma izni kategorisini düzenlemektedir.

Türkiye’de Oturma İzni Türleri Nelerdir?

 • Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzni,
 • Türkiye’de Aile İkamet İzni,
 • Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni,
 • Türkiye’de Uzun Dönem İkamet İzni,
 • Türkiye’de İnsani İkamet İzni,
 • İnsan Ticareti Mağdurları için Türkiye’de Oturma İzni.

Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzni Nedir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca verilen vize veya vize muafiyeti süresinin bitiminden sonra ikamet izni talep edilir ve Türkiye’de kısa süreli kalınmasına izin verilir.

Hangi Yabancılar Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusunda Bulunabilir?
1- Türkiye’de Turizm Amaçlı Kalacak Yabancılar

Türkiye’de ikamet izni başvurusunda bulunan yabancıların beyanları, seyahat niyetleri (ülkede ne zaman ve nerede kalacakları ve kalış süreleri gibi) ışığında değerlendirilir.

İdare gerekli gördüğü takdirde bu hususlara ilişkin ek bilgi veya belge istenebilir.

2- Türkiye’de Ticari Bağlantı Kuracak, Şirket Kuracak veya İş Kuracak Yabancılar

Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların Türkiye’de üç aydan fazla ikamet izni talep etmeleri halinde, yabancıdan durumlarını diğer kişi veya şirketlerden davet mektubu ile kanıtlaması istenebilir.

3- Türkiye’de Taşınmaz Mülkiyeti Olan Yabancılar

Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancıların ikamet tezkeresi talep etmeleri halinde taşınmazın mesken olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, aile fertlerinin Türkiye’deki konut üzerinde müşterek mülkiyeti varsa, bu kapsamda aile fertleri de Türkiye’de ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

4- Türkiye’de Türkçe Öğrenme Kurslarına Katılacak Yabancılar

Türkçe dersi vermeye yetkili (Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izinli) kurumlara kayıtlı yabancılar başvurabilir. Bu amaçla verilen Türkiye’de ikamet izni iki öğretim dönemi için verilebilir.

Kurs süresi bir yıldan az ise Türkiye’de ikamet izni süresi kurs süresini aşamaz. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenmek için kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür.

5- Bilimsel Araştırma İçin Türkiye’ye Gelecek Yabancılar

Bu amaçla Türkiye’de ikamet izni talep eden yabancıların, bilimsel araştırma ayrıca ilgili kurum veya kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb.) bir kurum; izne tabi olmayan durumlarda araştırma konusuna ilişkin beyanda bulunmaları istenir.

Ancak, Türkiye’ye akademik çalışma amacıyla gelen yabancıların, Türkiye’de bilimsel araştırma amacıyla ikamet tezkeresi için değil, öğrenim gördükleri üniversiteden Türkiye’de öğrenci ikamet izni veya Türkiye’de çalışma izni almak için başvurmaları gerekmektedir.

6- Türkiye’deki Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılacak Yabancılar

Bu amaçla verilen ikamet izinleri, hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluş tarafından verilen eğitimin içeriği, süresi ve yeri ile ilgili bilgi ve belgelere dayanılarak program süresince verilir.

7- Türkiye Cumhuriyetinin Taraf Olduğu Anlaşmalar veya Öğrenci Değişim Programları Çerçevesinde Eğitim ve Benzeri Amaçlarla Gelecek Yabancılar

Bu amaçla Türkiye’de ikamet izni talep eden yabancıların ilgili kurumlardan temin edecekleri bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu şekilde alınan ikamet izni, eğitim veya benzeri bir amacın süresini aşamaz.

8- Halk Sağlığına Tehdit Olarak Kabul Edilen Hastalıklardan Birini Taşımamak Üzere Tedavi Olacak Yabancılar

Türkiye’ye bu amaçla gelen yabancıların bir devlet hastanesine veya özel bir hastaneye yatırılması gerekmektedir. Tüm tedavi masraflarını karşılayacağını belgeleyenlerden sağlık sigortası aranmaz. İkamet izinleri tedavi süresine göre düzenlenmektedir.

Gerekli durumlarda ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşlarından yabancının tedavisi ile ilgili bilgi veya belge talep edilebilir.

Mevcut Sağlık İşbirliği Sözleşmeleri kapsamında tedavi amacıyla Türkiye’ye gelen yabancıların ikamet izni işlemleri (sözleşmede refakatçiye ilişkin ek bir hüküm yoksa) genel hükümlere göre yürütülür.

9- Adli veya İdari Makamların Talebi veya Kararı ile Türkiye’de Kalması Zorunlu Olan Yabancılar

Bu amaçla verilecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre dikkate alınarak düzenlenir.

10- Türkiye’de Eğitim, Araştırma, Staj ve Kurslara Halk Eğitim Kurumları Aracılığıyla Katılacak Yabancılar

Türkiye’de bu amaçla verilen ikamet izninin süresi bir yılı aşamaz. Konaklama, yemek veya sağlıkla ilgili giderleri kamu kurumları tarafından karşılanan yabancıların, maddi durumlarını kanıtlamaları koşuluyla geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmaları gerekmemektedir. Kurumlardan ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

11- Yüksek Öğrenimini Türkiye’de Tamamlayıp Mezuniyet Tarihinden Sonra Altı Ay İçinde Başvuru Yapan Yabancılar

Bu amaçla Türkiye’de ikamet izni talep eden yabancılara, mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreyle ikamet izni verilebilir.

12- Türkiye’de Çalışmayıp, Bakanlar Kurulunca Öngörülecek Kapsam ve Tutarda Yatırım Yapacak Olanlar ve Yabancı Eşleri ile Eşlerinin Reşit Olmayan veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Yabancı Çocuğu Olanlar

Bu amaçla Türkiye’de ikamet izni talep eden yabancılara en fazla beş yıl süreyle ikamet izni verilebilir.

6458 sayılı Kanunda yapılan bu değişiklik ile 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, nitelikli yabancıları ülke ekonomisine katkıda bulunmaya teşvik etmeyi ve yabancıların ikamet izni işlemlerinde kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.

13- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Yabancılar

Bu amaçla Türkiye’de ikamet izni talep eden yabancılara en fazla beş yıl süreyle ikamet izni verilebilir.​

​Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzni İçin Genel Şartlar Nelerdir?

Yabancılara Türkiye’de kısa dönem ikamet izni verilebilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:

 • Türkiye’de kalış amacına ilişkin destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,
 • Kanunun 7’nci maddesi gereğince Türkiye’ye girişleri yasak olan yabancılar kapsamına alınmayan,
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun konaklama koşullarına sahip,
 • Talep edilmesi halinde, vatandaşı oldukları veya yasal olarak ikamet ettikleri ülkedeki yetkili makamlarca düzenlenmiş adli sicil kayıtlarını gösteren belgeyi ibraz etmek,
 • Türkiye’de kalacakları gerçek adresin ayrıntılarını sağlamak.
Türkiye’de Kısa Dönem İkamet İzninin Red, İptal veya Uzatılmaması İçin Gerekçeler Nelerdir?
 • Kısa dönem ikamet izni için gerekli koşullardan bir veya birkaçının sağlanamaması veya ortadan kaldırılması,
 • İkamet izninin verildiği amaç dışında kullanıldığının tespiti,
 • Aleyhlerinde geçerli sınır dışı veya giriş yasağı kararına sahip olmak,
 • Yurtdışında kalma süresinin ihlali.

Bu gibi durumlarda kısa dönem ikamet izni verilmez; verilmişse iptal edilir ve süresi dolan izinler uzatılmaz.

Türkiye’de Aile İkamet İzni Nedir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda başvurucunun aile üyeleri; eş, çiftin küçük çocukları ve çiftin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarıdır. Türk vatandaşları ve yabancıların yabancı eşlerine ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına aile ikamet izni verilebilir.

Hangi Yabancılar Türkiye’de Aile İkamet İzni Başvurusunda Bulunabilir?

Türk vatandaşları, 5901 sayılı Kanunun 28’inci maddesi kapsamına girenler veya oturma izni türlerinden birine sahip yabancılar ile mülteciler ve yan koruma yararlanıcıları için aile oturma izni verilebilir.:

 • Yabancı eşleri,
 • Kendilerinin veya eşlerinin reşit olmayan yabancı çocuğu,
 • Kendilerinin veya eşlerinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu.

Aile ikamet izni talep eden yabancının birden fazla eşi varsa, eşlerden sadece biri için aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak sponsor, sponsorun tüm çocuklarına aile ikamet izni verebilir.

Türkiye’de Aile İkamet İzni Olan Yabancılar Aşağıdaki Durumlarda Kısa Dönem İkamet İzni Talep Edebilir

Boşanma durumunda, Türk vatandaşı ile evlenerek en az üç yıl aile ikamet izni ile ülkede kalmışlarsa (aile içi şiddet mağduru olduklarını mahkeme kararıyla ispatlamış yabancılar, asgari üç yıllık aile ikamet izni koşulunu yerine getirmesi gerekmez.)
Sponsorun ölmesi ve ailenin ülkemizde kalması durumunda aile ikamet izni sponsora bağlıdır.
Aile ikamet tezkeresi ile ülkemizde en az üç yıl ikamet edenlerin on sekiz yaşını doldurmaları halinde.

Türkiye’de Aile İkamet İzni Kaç Yıllığına Verilebilir?
 • Aile ikamet izni her defasında üç yıla kadar verilebilir.
 • Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde sponsorun ikamet izninin süresini aşamaz.
Türkiye’de Aile İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Yabancıların aile ikamet izni vermeden önce Kanun’un 35. maddesindeki koşulları sağlaması gerekir.

Sponsor Gereksinimleri Nelerdir?
 • Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası,
 • Aile ferdi başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık gelire sahip olmak,
 • Son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlemediğini sabıka kaydı ile belgelemek,
 • Türkiye’de en az bir yıl ikamet ve adres kayıt sistemine kayıtlı olmak.
Başvuru Koşulları Nelerdir?
 • Ülkemizde kalış amaçlarına ilişkin destekleyici bilgi ve belgeleri sağlamaları,
 • Sponsorla birlikte yaşadıklarını veya yapmayı düşündüklerini kanıtlama,
 • Eşlerin ons ekiz yaşından küçük olmaması,
 • Türkiye’ye girişine izin verilmeyen yabancılar kapsamına girmemesi,
 • Evlilik, aile ikamet izni almak için gerçekleştirilmemelidir.
Türkiye’de Aile İkamet İzninin Red, İptal veya Uzatılmamasının Sebepleri Nelerdir?
 • Aile ikamet izni için gerekli şartların sağlanmaması veya kaldırılması,
 • Aile izninin verildiği amaç dışında kullanıldığının tespiti,
 • Başvuru sahibi aleyhine geçerli bir sınır dışı etme veya giriş yasağı kararı.

Bu gibi durumlarda aile ikamet izni verilmez; verilmişse iptal edilir ve süresi dolan izinler uzatılmaz.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Nedir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, başvuru sahibinin işini kolaylaştırmak için uluslararası öğrencilerin ikamet izni prosedürügenel ikamet izni türlerine göre düzenlemiştir.

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alacak yabancılar ile, ilk ve ortaöğretimi gerçek veya tüzel kişilerce giderleri karşılanan yabancılar Türkiye’de öğrenci oturma izni alarak öğrenim görebilirler.

​Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Hangi Yabancılar İçin Uygundur?
 • Türkiye’de aile ikamet izni olmayan, ilk ve orta öğrenim görecek yabancılar,
 • Bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde öğrenim gören/görecek yabancılar.

Öğrenci ikamet izni, öğrenciye sadece eşi ve çocuklarının aile ikamet izni başvurularında sponsor olma hakkı verir. Diğer akrabalarına ikamet izni almaları için herhangi bir hak sağlamaz.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Kaç Yıllığına Verilebilir?
 • Uluslararası öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan az ise öğrenci ikamet izni öğrenim süresini aşamaz.
 • Türkiye’de öğrenim görmek üzere kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelecek yabancılara öğrenim süresi boyunca ikamet izni verilebilir.
 • İlk ve orta öğretime gidecek olan yabancılara, masrafları gerçek veya tüzel kişiler tarafından karşılanmak üzere, bir yıla kadar öğrenci ikamet izni verilebilir ve bu ikamet izni, öğrenimleri sırasında da aynı süreye kadar uzatılabilir.
Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Yabancılara öğrenci ikamet izni verilmeden önce, Kanunun 39’uncu maddesindeki koşulları sağlamaları gerekir.

 • Türkiye’de kalış amacına ilişkin destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi (Kanun Madde 38),
 • Türkiye’ye girişine izin verilmeyen yabancılar kapsamına girmemesi,
 • Türkiye’de kalacakları gerçek adresin ayrıntılarını sağlaması.
Türkiye’de Sağlık Sigortası ve Öğrenci İkamet İzni

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu hükümlerine göre, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası talebinde bulunan uluslararası öğrencilerden ek sosyal sigorta talep edilmez.

Öğrencilerin Çalışma Hakkı

Türkiye’de örgün eğitim gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Türkiye’de çalışma izni almak koşuluyla çalışabilirler. Ancak önlisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

Türkiye’de Öğrenci Oturma İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmamasının Nedenleri Nelerdir?
 • Öğrenci oturma izni için gerekli koşulların yerine getirilmemesi veya ortadan kaldırılması,
 • Çalışmalarına devam edemeyeceklerinin kanıtı,
 • Öğrenci oturma izninin verilenin dışındaki amaçlar için kullanıldığının belirlenmesi,
 • Öğrenciye, Türkiye’de geçerli bir sınır dışı veya ülkeye giriş yasağı getirilmesi.

Bu gibi durumlarda öğrenci oturma izni verilmez; verilmişse iptal edilir ve süresi dolmuş izinler uzatılmaz.

Türkiye’de Uzun Süreli Oturma İzni Nedir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 42. ve 45. maddeleri, Türkiye’de uzun yıllardır yaşayan yabancılara vatandaşlığa benzer haklar tanıyan uzun süreli oturma iznini düzenlemektedir.

Türkiye’de Uzun Süreli Oturma İznine Hangi Yabancılar Başvurabilir?​
 • Türkiye’de oturma izniyle en az sekiz yıl aralıksız kalan veya Göç Politikaları Kurulu’nun öngördüğü şartları yerine getiren yabancılar,
 • Mülteciler, şartlı mülteciler ve yan koruma sahipleri, insani oturma iznine sahip olanlar.

Geçici koruma verilenler ve çalışma izni muafiyeti verilenler Türkiye’de uzun süreli oturma iznine geçme hakkına sahip değildir.

Türkiye’de Uzun Dönem İkamet İzni Kaç Yıllığına Verilebilir?

Uzun süreli oturma izinleri süresiz olarak verilir.

Türkiye’de Uzun Süreli Oturma İzninin Şartları Nelerdir?
 • Türkiye’de ikamet izniyle en az sekiz yıl kesintisiz yaşamak (sürekli sekiz yıl yaşam hesaplanırken, Kanunun 38’inci maddesinde belirtilen öğrenci oturma izni süresinin yarısı ve diğer tüm oturma izinlerinin toplam süresi sayılır),
 • Son üç yılda sosyal yardım alamamış olmak,
 • Geçimlerini veya varsa ailelerinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikası Kurulu tarafından uygun görülen yabancılar hariç).
Türkiye’de Uzun Süreli Oturma İzninin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Uzun süreli oturma iznine sahip yabancılar;

 • Zorunlu askerlikten muaftırlar.
 • Seçme ve seçilme, kamu hizmetlerine girme ve vergiden muaf ithalat araçlarına sahip olma hakları yoktur.
 • Sosyal güvenlik hakları saklıdır ve ilgili kanun hükümlerine göre kullanabilirler.
 • Türkiye’de yaşamak, seyahat etmek, çalışmak, yatırım yapmak, ticari faaliyetlerde bulunmak, miras, mülk edinme ve devir işlemleri için Türk vatandaşlarına benzer mevzuata tabidirler.
 • Türkiye’de süresiz çalışma izni için başvuruda bulunabilirler.
Türkiye’de Uzun Süreli Oturma İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmamasının Nedenleri Nelerdir?
 • Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu durumlarda,
 • Kendi ülkelerinde sağlık, eğitim ve zorunlu kamu hizmeti dışındaki nedenlerle bir yılı aşkın bir süredir sürekli olarak Türkiye dışında kalmaları durumunda,

Türkiye’de uzun süreli oturma izinleri iptal edilir.

Yabancı uyruklu birinin uzun süreli oturma izninin, bir yıldan fazla sürekli yurt dışında kaldıkları için iptal edildiğini varsayalım. Bu durumda, iptal kararının bildirilmesinden itibaren on gün içinde uzun süreli oturma izni için yeniden başvurabilir. Yeniden başvuru halinde, sürekli sekiz yıllık oturma izni ile Türkiye’de kalmaları zorunlu değildir; başvurular en geç bir ay içinde önceliklendirilir ve sonuçlandırılır.

Türkiye’de İnsani Oturma İzni Nedir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, insani ikametgahı, yabancının başka oturma izni alma hakkına sahip olmadığı durumlarda idarenin takdirine bağlı olarak insan yaşamını ve onurunu korumayı amaçlayan bir ikamet türü olarak düzenlemiştir.

Türkiye’de İnsani Oturma İznine Hangi Yabancılar Başvurabilir?​
 • Çocuklara yüksek faydaları olacağı gözlemlenenler,
 • Türkiye’ye sınır dışı kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’den ayrılmaya zorlanamayan veya Türkiye’den ayrılması mantıksız veya imkansız görülen yabancılar,
 • Hakkında sınır dışı kararı alınamayan yabancılar,
 • Sınır Dışı kararına karşı adli çareye başvuranlar,
 • Uluslararası koruma başvuruları kabul edilmeyenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu geri çekilen veya geri çekilmiş sayılanlar,
 • Uluslararası koruma başvuru sahipleri, ilk sığınma ülkesi veya güvenli bir üçüncü ülke için eski durumuna getirme işlemleri süresince,
 • Ülke çıkarları açısından izin verilmesi zorunlu olanlara,
 • İdarenin takdirine bağlı olarak olağanüstü durumlarda izin verilmesi gerekenlere.
Türkiye’de İnsani Oturma İzni Kaç Yıl Süreyle Verilebilir?

Türkiye’de insani oturma izni, Bakanlığın onayı ile ve süresi bir yılı geçmemek kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir.

Türkiye’de İnsani Oturma İzninin Şartları Nelerdir?

Diğer oturma izinleri için gerekli şartlar insani oturma izni için aranmaz.

İnsani Oturma İzninin Reddedilmesinin, İptal Edilmesinin veya Uzatılmamasının Nedenleri Nelerdir?

Bakanlığın onaylaması halinde insani oturma izni iptal edilir ve verilen izni gerektiren şartların ortadan kaldırılması halinde valilikler tarafından uzatılmaz.

İnsan ticareti Mağdurları için Türkiye’de Oturma İzni Nedir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, insan ticareti suçunun mağduru olan veya bu suçun mağduru olduğundan şüphelenilen yabancıların durumlarını değerlendirerek bu oturma izni türünü düzenlemiştir.

​İnsan Kaçakçılığı Mağdurları İçin Türkiye’de Oturma İznine Hangi Yabancılar Başvurabilir?

İnsan ticareti mağduru olduklarına veya olabileceklerine dair güçlü şüpheleri olan yabancılara insan ticareti mağdurları için oturma izni verilir.

İnsan Ticareti Mağdurları için Türkiye’de Oturma İzninin Süresi Nedir?

​​Valilikler, İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile insan kaçakçılığı mağdurlarına en fazla bir yıl süreyle oturma izni veriyor. Residence insan kaçakçılığı mağdurları için altı aylık bir süre için uzatılabilir izin verir. Ancak bu sürelerin toplamı üç yılı geçemez.

İnsan Ticareti Mağdurları için Türkiye’de Oturma İzninin Şartları Nelerdir?

İnsan ticareti mağdurları için oturma izni için diğer oturma izinleri için gerekli şartlar aranmaz.

İnsan Ticareti Mağdurları için Oturma İzninin Reddedilmesinin, İptal Edilmesinin veya Uzatılmamasının Nedenleri Nelerdir?​
 • Yabancının kendi inisiyatifleriyle suçun failleriyle yeniden ilişki kurduğu tespit edilen durumlarda,
 • Yabancı, dayatılan yükümlülüklere uymuyorsa,
 • Yabancının mağdur olmadığı tespit edilen durumlarda,

İnsan ticareti mağdurlarının oturma izni iptal edilir. Ancak, Türkiye’de oturma izni, listelenen koşulların zorlama, yıldırma, şiddet veya tehdit gibi nedenlerle iradeleri dışında gerçekleştiğinin tespiti üzerine iptal edilmeyecektir.


İlginizi Çekebilir: Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?