Okuma Süresi: 3 Dakika

İmar Planı Tadilinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Yazar: SİMGE KARABOĞA
İmar Planı Tadilinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği uygulamasının problem olduğu durumlarda imar planı tadilat işlemi yapılabiliyor. Planın tümünün veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uygun olarak yenilenmesi sonucu elde edilen plan, imar plan tadilatıdır.

İmar plan tadilinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır, bunlara dikkat edilmemesi hukuka aykırılık olarak karşımıza çıkmaktadır.

İmar Planı Değişikliği ile Plan Bütünlüğü Bozulamaz

Yapılacak imar planı değişikliklerinde, çevredeki nüfus, yoğunluk, donatım dengeleri ve gereksinimleri araştırılmalı ve plan değişikliğinin zorunlu olup olmadığı irdelenmelidir. Ortada hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen, imar planı bütünlüğünü de bozucu şekilde plan değişikliği yapılması hukuka aykırıdır.

İmar Planının ve İmar Planında Yapılacak Değişikliğin Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Uygunluğu

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin (14 Haziran 2014 tarihli ve 29030 sayılı T.C. Resmî Gazete) (“Mekânsal Plan Yönetmeliği”) 11. maddesi uyarınca, imar planlarının yapımında bugünün yanı sıra gelecekte de sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturulması çabası da dikkate alınmak suretiyle bu iki amaç birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir.

Böylece, imar planlarının temel amaçlarından biri olan kamu yararı ilkesi de gözetilmiş olacaktır. Yine daha evvel de ifade edildiği üzere, planlama yapılırken plan hiyerarşisinin dikkate alınması gerekir. Bu haller başlı başına iptal sebepleridir.

Plan Müellifinin Görüşünün Alınmaması ya da Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması

İmar Kanunu’nun 28. maddesi ve Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik (7 Ocak 2006 tarihli ve 26046 sayılı T.C. Resmî Gazete) uyarınca imar planları ve değişiklikleri, yeterlilik belgesine sahip plan müelliflerince hazırlanır.

Plan müellifinin olmaması, imar planında değişiklik yapılabilmesi için müellifin gerekçeli görüşünün alınmaması ya da imar planının ya da değişikliğin yeterliliğe sahip olmayan plan müellifi tarafından hazırlanması hallerinde hukuka aykırılık söz konusu olacaktır.

İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması

İmar planlarının değişikliğine ilişkin olarak yasa ve yönetmelikte yer alan usuli kurallara uyulmaması veya bir belediye meclis üyesinin kendi taşınmazı (ev, arsa, arazi vs.) ile ilgili bir durum görüşülürken ilgili tartışmanın yapıldığı toplantı veya karara katılması, iptal sebebi örnekleridir.

Bu plan ile ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılınması halinde yapılan plan düzenlemesi yapılmış oluyor.

Plan Tadili veya Mevzii Plan Tekliflerinde:

 1. Dilekçe (malik veya vekili tarafından düzenlenmiş olmalıdır, T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur).
 2. Dilekçe ilgilisinin noter tasdikli imza beyanı.
 3. Tapu veya Tapu yazısı (son 3 ay içinde alınmış).
 4. Tapuda adı geçenlerin noter tasdikli Muvafakatname/Vekaletnamesi (mal sahibinin başvurmaması durumunda).
 5. Koordinatlı Kadastral Çap (son 1 yıl içinde alınmış).
 6. Plan Tadilatı Teklifinin içerdiği parsel/parselleri gösteren yürürlükteki planlar (NİP, UİP) ve onaylı halihazır harita örnekleri.
 7. Mevcut durumu çevresiyle gösteren fotoğraflar.
 8. İlgili Kurum ve Kuruluş görüşleri.
 9. Plan Tadilatı Teklifi yapımını yükümlenecek müellif/müellif kuruluşları tarafından plan/halihazır harita üzerine hazırlanmış teklif plan paftası (Şehir Plancıları Odası vizeli, 11 takım olarak)
 10. Plan açıklama raporu (11 takım).
 11. Şehir Plancısına ait Oda Büro Tescil Belgesi (11.05.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez D-100 karayolu ana bölgesi uygulama imar planı kapsamındaki tadilat tekliflerinde C grubu karne aranmaktadır).
 12. Plan Tadilatı Teklifine ilişkin Plan Kontrol Ücreti makbuzu (Kadıköy Belediye Meclise sunumunda %10’u alınır) belgeleri gerekmektedir.

İlgili Mevzuat

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 

 • MADDE 13 – İmar planı ihalelerinde İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce bu amaçla hazırlanan tip sözleşme ve teknik şartlaşma esaslarına uyulur.
 • MADDE 16 -Hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında EK-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur.
 • MADDE 27 -İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.
 • MADDE 28 – İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: 1- Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.

İlginizi Çekebilir: Tarihi Statüdeki Binalarda Tadilat İzinlerinin Hukuki Süreci Nedir?