Okuma Süresi: 5 Dakika

Avukatlık Mesleği Hakkında Merak Edilenler

Yazar: MGC LEGAL
Avukat Nedir? Avukat Ne İş Yapar?

MGC Legal ekibinin hazırladığı işbu “Avukatlık Mesleği Hakkında Merak Edilenler” makalesini okumanıza sunarız.

Avukat Ne İş Yapar?

Avukat, hukuki konularda veya anlaşmazlıklarda hukuka uygun çözüm sunan; sorunları hukuki yollardan çözmek için kişi ya da kişileri yargı organları, özel ve tüzel kurullar, kuruluşlar ve kurumlar nezdinde temsil eden meslek sahibidir. Avukatlık Kanunu’nda “serbest meslek” olarak açıklanana avukatlık, aynı zamanda kamu hizmetidir. Avukatlar, bir kuruma ya da kuruluşa bağlı olarak kadrolu ya da sözleşmeli olarak da çalışabilir. Peki, avukat ne iş yapar?

Avukat, müvekkillerini yargı organlarında temsil eden kişidir. Soruşturma aşamasında şüphelinin savunucusu olan avukat, ceza davalarında ise sanığın savunucusudur. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında mağdur veya müşteki için vekillik yapan avukat, hukuk davalarında ise davacı ya da davalı vekili olur. Resmi kurumlarda müvekkili adına hukuki işlemleri takip edebilir; hukuki ilişkileri ve işlemleri düzenleyebilir.

Ayrıca, sözleşme, ihtarname, dava dilekçesi gibi hukuki evrakların resmi bir dille hazırlanması için destek olur. Özetle, hukuki işlemlerde müvekkilinin en önemli yardımcısıdır.

Avukat Nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK), “avukat” terimini şöyle tanımlar:

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.

Avukat, davacı ya da davalı olan müvekkili adına mahkemelerde işlem yapma yetkisi olan kişidir. Gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunmakla görevlidir. Mahkeme süreçlerinde gerçeklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Her zaman müvekkili lehine davranmakla mesuldür. Müvekkili aleyhine olabilecek delilleri kullanmaz.

Avukat Kimdir?

Avukat, üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan kişilerdir. Üniversite eğitimi sonrası avukatlık stajı yapma zorunluluğu vardır. Staj, ilk 6 ay mahkemede, ikinci 6 ay en az 5 yıl tecrübesi olan bir avukatın yanında yapılır. Stajında başarılı olanlar avukatlık ruhsatı almak için Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurur. TBB, gerekli incelemelerin ardından avukatlık ruhsatı verir.

Peki, avukat ne iş yapar? Avukat; hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki mesele ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi, hukuk kurallarının uygulanması gibi amaçlar taşıyan kişidir. Aynı zamanda, hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet sistemi ve kişiler için kullanan kişiler, avukattır.

Avukat Tutmak Gerekli midir?

Hukuk sisteminde kişilerin ya da tarafların hukuki meselelerin çözümü için avukat ile temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. Mahkemelerde herkes kendisini temsil edebilir. Bu sebeple, adli ve idari mahkemelerde avukat tutmak gerekli değildir.

Ancak hukuk, son derece uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir alandır. Kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri yani mevzuatı, ayrıca, içtihatları ve mahkeme uygulamalarını bilmek önemlidir. Aksi halde, hak kaybına uğrama riski vardır. Bu sebeple, hukuki konularda tecrübeli bir avukat tutmak her zaman mantıklı bir seçim olacaktır.

Ne Zaman Avukata İhtiyacınız Olur?

Avukat ne iş yapar? Sorusunun cevabı, avukata ne zaman ihtiyaç duyulacağı sorusunun cevabını da barındırır. Şöyle ki; avukat tutma zorunluluğu olmasa da birçok dava süreci çok uzun sürer. Bu süreçte birçok bilgi ve belgeye ihtiyaç vardır.

Özellikle karmaşık davalarda, tarafları uzun ve zorlu bir sürecin beklediğini bilmek önemlidir. Bu sebeple, dava hakkında yeterli hukuki bilgiye ve kendini savunabilecek yetkinliğe sahip olmayan kişiler avukata ihtiyaç duyacaktır.

Avukat Nedir? Avukat Ne İş Yapar?

İdare Avukatı Ne İş Yapar?

İdare Hukuku, kamu işleyişi ile ilgili davalara ilişkin hukuk alanıdır. Yani, devlet idaresi ve devlete hizmet eden kamu kuruluşlarına ilişkin hukuki süreçlerdir. İdare avukatı, kamu kurumlarına ilişkin davalara dahil olan ve bu dava sürecini takip eden kişidir.

İdari işlemlerdeki yanlışlıklara ilişkin davalarda idare avukatı devreye girer. İdarenin ihmalleri sonucu açılan tazminat davaları, vergi davaları gibi davalar, idare avukatının sorumluluk alanındadır. İdare avukatı, İdare Hukuku ile ilgili mevzuata hakim olmalıdır. Zira, anayasada bazı kamu ayrıcalıkları vardır.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra avukatı, müvekkili adına borçlunun mal varlıklarına haciz konulmasını talep eden kişidir. Haciz işlemleri sırasında alacaklı olan müvekkili adına vekil olarak hazır bulunan icra avukatı, tahsilatın hukuka uygun olmasını temin eder.

Müvekkil adına borçluyla görüşen icra avukatı, müvekkil aleyhine başlatılan icra takiplerine ilişkin de itiraz ve şikâyet gibi işlemleri yürütür. Temel olarak alacakların tahsili için varlık tespiti yaparak borçların tahsilini sağlayan icra avukatı, aynı zamanda borçlu ve alacaklı arasında arabulucudur.

Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

Ceza avukatı, müşteki ve suçlu adına mahkemelerde savunma yapan kişidir. Kanunda suç olarak görülen bir fiili işleyen kişi, soruşturma aşamasında savunma hakkı elde eder. Savunma hakkı, ceza avukatının görevine işaret eder.

Müvekkili hakkındaki “suçlu” sıfatının kaldırılması için gerekli delilleri ilgili mercilere sunar. Bu aşamada ceza avukatı, iddialarını kanuni açıdan doğru gerekçelendirmelidir. Aksi halde “suçlu” sıfatı taşıyan müvekkilinin ceza almasına ya da alacağı cezanın artmasına yol açabilir.

Banka Avukatı Ne İş Yapar?

Banka avukatı nedir, ne iş yapar? Sorusu özellikle son yıllarda cevabı aranan sorular arasında yer alır. Banka avukatı, Bankacılık ve Finans Hukuku’nda tecrübeli kişidir. Bankalar adına Banka Hukuku işlemlerini yürüten banka avukatı, bankacılık sektörüne ilişkin gerekli hukuki bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.

Bankaların finansal işlemlerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve haksızlıklarda bankaları temsil eden banka avukatı, Bankacılık Kanunu hakkında hukuki danışmanlık, İcra Hukuku işlemleri, sözleşme hazırlanması, bankacılıkla ilgili üst otoriter kurumlarla hukuki meselelerin çözümü gibi konularda destek verir.

Baro Avukatı Ne İş Yapar?

Baro avukatı, adli yardım talep eden davacı ya da davalılar için baroların atadığı avukatlardır. Adli yardım, eşit ve adil yargılama koşulları oluşması için mali gücü olmayan kişilere ücretsiz avukat desteğidir.

Baro avukatı ya da adli yardım avukatı, asgari avukatlık ücret tarifesine göre hizmet verir. Bu bedel, avukata baro tarafından ödenir. Baro avukatı, dava açılmadan önce ya da açıldıktan sonra ilgili mahkemeden talep edilebilir.

Avukat Nedir? Avukat Ne İş Yapar?

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Boşanma avukatı, Aile Hukuku uzmanı avukatlardır. Boşanma süreçlerinde müvekkiline profesyonel hukuki destek sağlayan boşanma avukatı, evliliğin, yasal süreçler çerçevesinde sona ermesini sağlayan hukukçudur.

Müvekkilin talebine göre bir yol haritası çıkaran boşanma avukatı, çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma süreçlerinde gerekli bilgi ve donanıma sahip olan kişidir.

Dava süreci hakkında müvekkilini duruşma tarihleri konusunda bilgilendiren boşanma avukatı, boşanma davası duruşmalarında müvekkilini temsil eder. Ayrıca, mal rejimi uyuşmazlıkları ve boşanmada mal paylaşımı gibi konularda da hukuki destek sunabilir.

Belediye Avukatı Ne İş Yapar?

Belediye avukatı, belediyelerin hukuki işlemleri takip eden ve yürüten kişidir. Belediye başkanını vekil olarak temsil edebilir.

Belediyelere kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak atanan belediye avukatı, kendilerine havale edilen, yargı organlarında açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takiplerinde belediye başkanlığını temsil eder. Belediyenin hak ve alacaklarının iddia, savunma ve yürütülmesini sağlar. Ayrıca, duruşma ve keşiflerde hazır bulunur.

Bilişim Avukatı Ne İş Yapar?

Bilişim avukatı ya da siber suç avukatı, internet aracılığıyla işlenen suçlar ve bilişim sistemlerine ilişkin anlaşmazlıklar ile ilgilenen avukatlardır.

Uzmanlık alanı, bilişim araçları ile işlenmiş suçlardır. Bilişim avukatı ağırlıklı olarak banka ve kredi kartlarını internet aracılığıyla kötüye kullanma suçları ile olarak ilgilenir.

Devlet Avukatı Ne İş Yapar?

Avukatlar, kamu avukatı olarak da görev alabilir. Kamu avukatları, devlet memuru statüsündedir. Sadece görevlendirildiği kamu kurumunun hukuki işlerini yürütür.

Devlet avukatı ya da kamu avukatı, kamu kurumlarının dava ve duruşmalarını takip eder, hukuki görüş bildirir. Bu avukatların mali ve özlük hakları ilgili kanunlarla düzenlenmiştir.

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Miras avukatı, miras davalarında uzman kişidir. Miras Hukuku ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahip olması beklenen miras avukatı, veraset, vasiyetname, mirastan feragat, miras sözleşmesi, mirasçılık belgesi gibi konularda hizmet verir. Miras reddi davaları gibi davalarda da tarafları Miras Hukuku avukatı temsil edebilir.

MGC Legal – İstanbul Merkezli Küresel Bir Hukuk Bürosu

MGC Legal, hukuki her konuda alanında uzman avukatlarla hizmet vermektedir. Herhangi bir hukuki problemde avukata ihtiyacınız varsa, hukuki anlaşmazlıklar için alanında uzman avukat arıyorsanız MGC Legal’in deneyimli avukatlarından destek alabilirsiniz!

Genç Avukatlara Tavsiyler

MGC Legal Kurucu Ortağı Avukat Mustafa GÜNEŞ, kendi hukuk bürosunu açmak isteyen genç avukatlar için önerilerde bulundu.

Birinci Videonun Konu Başlıkları:

 • Büro Sahibi Olmak ve Kurumsal Şirketlerde Bağlı Avukatlık Yapmak Arasında Ne Gibi Avantajlar, Dezavantajlar ya da Farklar Var?
 • Kendi Özelinizde Hukuk Bürosu Açmış Olmaktan Memnun musunuz?
 • Sanal Ofis/Büro Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
 • Sanal Büro, Fiziki Büronun Yerini Tutabilir mi?

İkinci Videonun Konu Başlıkları:

 • Hukuk Fakültesi Mezunlarına Stajyerlik Süresi Sonunda Büro Açmayı Öneriyor musunuz?
 • İş Hayatına Yeni Başlayacak Avukatların Hemen Büro Açması Onlara Ne Gibi Sorunlar ya da Sürprizler Çıkarabilir?
 • Hukuk Bürosunun İş Almasında Çevre Faktörü Ne Derece Önemli?

Üçüncü Videonun Konu Başlıkları:

 • Hukuk bürosu nasıl açılır?
 • Hukuk bürosu açmak için gerekli bütçe/maliyet nedir?
 • Hukuk bürosu belli bir alanda mı faaliyet göstermeli?
 • Hukuk bürosunun başarısını belirleyen faktörler nelerdir?