| Okuma Süresi: 4 Dakika
|

VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku – MGC Legal

Vergi hukuku, mali hukukun kapsamında yer alan bir hukuk dalıdır. Devlet ile kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan ihtilaflar ve sorunlar ile ilgilenmektedir. Vergi sözcüğünün genel olarak anlamını hemen hemen herkes az çok bilmektedir. Vergi mükellefi olunsun veya olunmasın verginin anlamı herkes için oldukça açıktır. Vergi, devlete zorunlu olarak yapılan ödemelerdir.

Vergi tanımları, vergiye yüklenen işlevler ile doğru orantılı olarak değişmiştir. Bir tanıma göre de; vergi, bir kişinin veya kişi topluluğunun varlığından ayırarak kamu otoritesinin hizmetine sunduğu zorunlu bir katkıdır. Bir başka tanıma göre; vergi, kamusal amaçlarla bir devlet organı tarafından konulan bir yükümlülüktür.

Vergi hukukunun bağımsızlığı, geçmiş zamanlarda farklı tartışmalara konu olmuştur. Ancak, günümüzde, kendine has kurumlara ve kavramlara sahip bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul görmektedir. Vergi hukuku, vergi ile alakalı uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili şekli ve maddi hukuk kurallarının ve bu kuralların dayandığı ilke ve teorilerin pozitif ve normatif açılardan incelendiği bir bilim dalı veya disiplindir.

Vergi Hukukunun Bölümleri Nelerdir?

İdare hukuku, anayasa hukuku, ceza hukuku, özel hukuk ve uluslararası hukuk olmak üzere çeşitli hukuk dalları ile ilişkili olan vergi hukuku, kapsamına göre genel vergi hukuku, özel vergi hukuku, maddi vergi hukuku ve şekli vergi hukuku olarak dörde ayrılmaktadır. Vergi hukukunun, konularına göre ayrıldığı bölümler ise şunlardır:

  • Vergi Usul Hukuku,
  • Vergi Ceza Hukuku,
  • Vergi İcra Hukuku,
  • Vergi Yargılaması Hukuku,
  • Uluslararası Vergi Hukuku.

Genel Vergi Hukuku ve Özel Vergi Hukuku Nedir?

Genel vergi hukuku, vergi hukukuna ait genel kavram, kurum ve ilkelerin incelendiği bölümüne denmektedir. Özel vergi hukuku, vergi sistemi içinde bulunan tüm vergilerin ayrı ayrı ve teker teker incelendiği bölümüdür.

Maddi Vergi Hukuku ve Şekli Vergi Hukuku Nedir?

Maddi vergi hukukunu oluşturan en önemli faktör, vergi alacağının doğması ve kalkması ile ilgili ilke ve kurallardır. Vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözüm yollarına ilişkin kurallar da şekli vergi hukukunu oluşturmaktadır. Bu kurallar, aynı zamanda, vergi tekniği olarak da ifade edilmektedir ve tarih, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerini içermektedir.

Vergi Usul Hukuku Nedir?

Toplumu oluşturan bireylerin, birbirleriyle ilişkilerinden doğan haklarını hukuk düzeni içinde nasıl isteyeceklerini ve ispat edeceklerini gösteren kurallara, usul hukuku denmektedir. Birey ile devlet arasındaki bir hukuki ilişkiyi ifade eden vergi ilişkisi de, bir dizi usul kuralına bağlanmıştır.

Vergi ilişkisinden doğan haklar ile yetki ve görevlerin elde edilmesini, kullanılmasını ve ifa edilme şekillerini düzenleyen kurallardan oluşan vergi usul hukuku, vergileme ilkeleri, mükellefin ödevleri, vergi alacağının tayini, vergilendirme süreci ve bu süreçte yer alan idari işlemleri kapamaktadır.

Vergi uyuşmazlıkları ve vergi yargısı konularını da kapsayan vergi usul hukukuna ilişkin kurallar, özel hükümler dışında, vergi sistemi içinde yer alan tüm vergilere uygulandığından, vergi usul hukukunun genel vergi hukuku ve şekli vergi hukuku ile büyük ölçüde özdeş olduğu ifade edilebilmektedir.

Vergi Ceza Hukuku Nedir?

Toplumun düzenini bozucu, hukuka aykırı fiilleri ve bu fiilleri işleyenlere uygulanacak yaptırımları gösteren bir kamu hukuku dalı olan ceza hukukunda, hukuka aykırı fiillere suç, bunların faillerine uygulanan yaptırımlara ise ceza denmektedir. Vergi kanunlarına aykırı hareketlere de ceza yaptırımları uygulanmaktadır.

Devlet hazinesine zarar verici veya zarar verme tehlikesi yaratan fiiller, vergi hukukunda vergi cezalarını gerektiren fiillerdir. Bu fiiller, genellikle idari ve mali nitelikli parasal yaptırımlarla, bazen de ceza hukuku anlamındaki yaptırımlarla karşılanır. Vergi ceza hukuku, vergi suçlarının kendine özgü yapısının da etkisiyle, vergi hukukunun bir alt ayrımı olarak gelişme göstermiştir.

Vergi İcra Hukuku Nedir?

Alacaklının, kamu gücünün kullanılmasıyla alacağını elde etmesine ilişkin kurallardan oluşan hukuk dalına icra ve iflas hukuku, cebri icra hukuku ya da takip hukuku denmektedir. Mükellef ve vergi sorumlusunun, vergi borcunu ödememesi durumunda vergi alacağının ödettirilme usullerini düzenleyen vergi icra hukuku ise, devletin egemenlik hakkına dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinin hukuki zor kullanılarak tahsiline ilişkin kurallardan oluşan bir vergi hukuku dalıdır.

Vergi Yargılaması Hukuku Nedir?

Yargılama hukuku, mahkemelerin yargılama görevini yerine getirirken izleyecekleri usulleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Yargılama hukuku, medeni yargılama hukuku, ceza yargılaması hukuku, idari yargılama hukuku ve vergi yargılaması hukuku gibi bölümlere ayrılmaktadır. Vergi kanunlarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin kurallar, vergi yargılaması hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Uluslararası Vergi Hukuku Nedir?

Uluslararası ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından oluşan bir hukuk dalı olan uluslararası hukuk, birbirleriyle ilişki kuran devletlerin egemenliklerini sınırlandırarak uluslararası düzeyde eşitliği kabul etmektedir. Uluslararası vergi ilişkileri ve bu ilişkileri düzenleyen vergi anlaşmaları, uluslararası vergi hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Devletlerin, uluslararası vergi anlaşmaları dışında, başka devletler ile olan ilişkilerini tek taraflı olarak, kendi vergi kanunlarıyla düzenlemeleri de kapsamaktadır.

MGC Legal’in Vergi Hukuku Hizmetleri Nelerdir?

Geniş deneyime sahip MGC Legal, vergi hukuku hizmetinde hem bireylere, hem de işletmelere vergi hukukunun her alanında yardımcı olmaktadır. Vergi ihtilaflarında, hukuki uyuşmazlıklarda dava takibi, uzlaşma, temsil ve danışmanlık hizmetlerini en iyi biçimde sunmaktadır.

Nitelik ve nicelik açısından sunduğu birinci sınıf hizmetleri, müvekkillerinin doğru ticari kararları veya kişisel finans seçimlerini yapabilmelerini sağlamaktadır. Vergi kanunu hakkında kapsamlı bilgiye sahip MGC Legal, iş ve finansal stratejiler konusunda da yeterli bilgi birikimi ve deneyime sahiptir.

Vergi hukukunu başarılı bir şekilde uygulamak için gereken diğer tüm becerileri bünyesinde barındıran MGC Legal, müvekkillerinin maksimum vergi hukuku hizmet avantajından faydalanmasını mümkün kılar.

Kaynak transferleri, şirketler arası işlemler, hissedarlar ile yapılan işlemler tarzı özel işlemlerden kaynaklı vergisel ihtilaflarda, vergisel planlamaların hukuksal açıdan incelenmesinde ve vergi hukuku mevzuatındaki desteğin sağlanmasında en önemli yol göstericidir.

MGC Legal Vergi Hukuku Kadrosunun Sahip Olduğu Beceriler Nelerdir?

Karmaşık yasaları sentezlemeyi ve kendilerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde ifade etmeyi bilen MGC Legal kadrosu, aşağıdaki sahip olduğu ek beceriler ile vergi hukukundaki kariyerlerinde başarılı olmaktadır:

  • Muhasebe ve Matematik Bilgisi,
  • İletişim Becerisi,
  • Eleştirel Düşünme ve Analiz Becerisi,
  • Araştırma Becerisi.

Vergi hukuku ile ilgilenen avukatlar, tüm bu becerileri hukuk fakültesinde edinmektedir. Matematik veya muhasebe becerisini lisans dersleri aracılığıyla kazanırlar. Vergi hukuku avukatlarının her ikisini de sağlam bir şekilde anlamaları gerekmektedir.

Vergi kanunun karmaşıklığına rağmen, vergi hukuku avukatlarının müvekkillerine karar vermelerinde yardımcı olmak için bunu sade ve anlaşılır bir dille nasıl açıklayacaklarını bilmeleri, net bir şekilde yazma ve konuşma becerilerini açıkça ifade edebilmeleri de oldukça önemlidir.

Yasaları ve içtihatları okuma ve bu yasaları müvekkillerinin durumlarına göre doğru bir şekilde analiz etme ve uygulama becerisi de büyük önem arz etmektedir. Vergi kanunu sürekli değişir, bu nedenle avukatların müvekkillerine güncel tavsiyeler sağlamak için güçlü araştırma becerilerine ihtiyacı vardır.