| Okuma Süresi: 4 Dakika

5. Yargı Paketini İçeren Kanun Teklifi Sunuldu

ST. AV. ADEM BURAK YILMAZ

5. Yargı Paketini İçeren Kanun Teklifi Sunuldu

İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bu kanun teklifi kapsamında;

1-) İCRA DAİRELERİNDE İCRA BAŞMÜDÜRÜ GÖREVLENDİRİLEBİLECEK VE İCRA BAŞKANLIKLARI AÇILABİLECEKTİR.

 • İcra dairelerindeki yoğunluk dikkate alınarak, dairelerin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışabilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerine haiz bir icra başmüdürü görevlendirilecektir.
 • İş yoğunluğunun çok olduğu veya icra dairelerin çok olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından yetki çerçevesi belirlenerek bir veya birden fazla icra başkanlığı kurulabilecektir. İcra başkanlığında bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı bulunacaktır. Başkan ve başkan yardımcısı Adalet Bakanlığı tarafından atacaktır. Başkan birinci sınıf olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanacak. İcra başkanlığında icra başmüdürü , icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve memur görevlendirilecektir.

2-) İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR-İ İCRA) KARARI VERME YETKİSİ TAKİBİN YAPILDIĞI YER İCRA MAHKEMESİNDE OLACAKTIR.

 • İcranın geri bırakılması kararının alınabilmesi için ilk şart ilama konu davanın istinafının/temyizinin “İcranın Geri Bırakılması” veya diğer adıyla “Tehir-i İcra” talepli olarak istinaf/temyiz edilmesidir. Ancak, yeni yargı paketi ile icranın geri bırakılması kararı kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay‘dan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde olacak.

3-) HACZİ GERÇEKLEŞTİREN MEMUR, SİCİLE KAYITLI MALLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE HACZETTİĞİ MALIN KIYMET TAKDİRİNİ YAPABİLECEK VE BİLİRKİŞİYE MÜRAAT EDEBİLECEKTİR.

 • İcra ve İflas Kanunu 87. Maddede, icra memurunun haczettiği malın kıymet takdirini yaparak icabında bilirkişiye müracaat edebileceğinden bahsetmektedir. Ancak, kanun teklifinde sicile kayıtlı mallar hariç tutulmuştur.

4-) BORÇLUNUN BORCUNU MUNTAZAM TAKSİTLERLE ÖDEMEYİ TAAHHÜD ETMESİ VE ALACAKLI İLE BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILACAK SÖZLEŞME NEDENİYLE İCRA DAİRESİNCE DÜZENLENEN TUTANAK VEYA KAĞIT DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA OLACAKTIR.

 • Uygulamada borçlu ile alacaklı tarafın anlaşarak borcun belirli taksitlerle ödenmesine yönelik icra dairesince düzenlenen taahhütte nispi damga vergisi alınmaktadır. Ancak icra dairesi tarafından damga vergisi alınmadığı takdirde düzenlenen taahhütlerin geçerliliğinin etkisi noktasında görüş ayrılıkları mevcuttur. Kağıt damga vergisinin alınmayacak olması bu görüş ayrılıklarını da kaldıracağı gibi düzenlenen borç ödeme taahhütlerinde kolaylık sağlayacaktır.

5-) TALEP HALİNDE BORÇLUYA, HACZEDİLEN MALIN RIZAEN SATIŞI AMACIYLA YETKİ VERİLECEKTİR. BORÇLU KIYMET TAKDİRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE HACZEDİLEN MALININ SATIŞI İÇİN KENDİSİNE YETKİ VERİLMESİNİ İSTEYEBİLECEKTİR.

 • Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecek. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri satış işlemlerini durdurarak borçluya 15 günlük süre verecek. Borçluya verilen sürenin başlangıcından icra mahkemesinin kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemeyecektir.
 • Borçluya rızai satışta verilen yetki ile bu bedel, malın değerinin %80’ine karşılık gelen miktarı ile o mal ile güvence altına alınan ve satış isteyen alacaklının alacağına rüçhanı olan alacağının toplamının hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak haciz masraflarını toplamından az olmayacaktır.
 • Borçlunun 15 gün içinde rızai satışı yapması halinde, icra müdürü gerekli bilgi ve belgelerin temini ile satışın onayı ve teslim işlemleri için dosyayı icra mahkemesine gönderecek, mahkeme en geç 10 gün içinde yapacağı inceleme ile talebin reddine veya kabule karar verecektir. Kabul kararı ile mülkiyet alıcıya geçecek, ret kararı halinde satış bedeli alıcıya iade edilecektir.

6-) HACZOLUNAN MALIN SATIŞI UYAP (ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK SATIŞ PORTALINDAN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE YAPILACAK OLUP AÇIK ARTIRMADA TEKLİF SÜRESİ 7 GÜN OLACAKTIR.

 • Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.
 • Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her halde 100 liradan az olamayacak.
 • Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.
 • Açık artırmada son 10 dakika içerisinde yeni bir teklif verilmesi halinde ise bir defaya mahsus olarak 10 dakika daha ekleme yapılacaktır.

Elektronik satış ortamında yapılan ilanda ise şu hususlar yer alacaktır:

 • Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve varsa görselleri ile artırma şartnamesinde yer alan diğer bilgileri,
 • Artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki teminatın satışı yapan icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu, teminatın nakit olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23:30’a kadar yatırılması gerektiği,
 • Gösterilecek teminatın teminat mektubu olması halinde, artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunu, satışı yapan icra dairesine tevdi etmelerinin zorunlu olduğu,
 • Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu olduğu,
 • Hisseli satışın mümkün olduğu hallerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu olduğu,
 • Satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri halinde alacağın veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmayacağı,
 • Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek teklif verene ihale edileceği,
 • Elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği,
 • İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödeneceği,
 • Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde ikinci artırmanın ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacağı,
 • İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği,
 • Satışa katılanların bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları,
 • İhalenin kesinleşmesi üzerine malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı,

belirtilmiştir.

İlginizi Çekebilir: İcra ve İflas Kanunu m. 362 Hükmü Çerçevesinde Haczedilemezliğin Kapsamı.

Anahtar Kelimeler: Yargı Paketini İçeren Kanun Teklifi Sunuldu, Yargı Paketi, Kanun Teklifi.