| Okuma Süresi: < 1
|

İCRA VE İFLAS KANUNU M. 362 HÜKMÜ ÇERÇEVESİNDE HACZEDİLEMEZLİĞİN KAPSAMI

CEM ERDEM KULEYİN

Makale İçeriği

Kesinleşen icra takibi neticesinde alacaklının alacağına kavuşması amacıyla icra dairesi tarafından borçlunun alacağı karşılar miktarda mal varlığına el koyulma faaliyetine haciz denilmektedir. Borçlunun mal ve haklarına icra dairesi eliyle haciz koyulmasının ardından satış aşamasına geçilerek elde edilen miktar ile borç ödenmektedir.

İcra memurları haciz işlemini gerçekleştirirken alacaklının menfaatini karşılama amacı gütse de borçlunun temel hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik adımların mutlak suretle atılması gerekmektedir. Borçlunun sosyal haklar çerçevesinde icra dairesi ve alacaklıya karşı korunmasına ilişkin düzenlemelerden biri de 18.05.2018 tarihinde 7141 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile yürürlüğe giren İİK m. 362/a hükmüdür. Madde hükmü incelendiğinde bahsi geçen kurumların taşınır ve taşınmaz malların haczinin ancak, eğitim ve öğretim yılının sonunda yapılabileceği görülmektedir. Düzenlemeye aykırı şekilde eğitim-öğretim yılının bitimi beklenmeden gerçekleştirilen haciz işlemine karşı konunun hem kanuna hem de kamu düzenine aykırı olması sebebiyle süresiz olarak şikayet yoluna başvurulabileceği kabul edilmektedir.

Söz konusu hükmün amacı ‘’Özel Okul ve Özel Yurtlar ile benzer nitelikteki kurumların taşınır ve taşınmaz mallarına haciz konulduğu takdirde öğrenciler üzerinde meydana gelebilecek olumsuz etkilerin önlenmesi’’ olarak açıklanmaktadır. Kanun koyucu bahsi geçen düzenlemede ‘’okul’’ olarak kabul edilen tüm eğitim-öğretim kurumlarının borçluya tanınan hukuki korumadan faydalanabileceğini açıkça belirtmektedir.

Sonuç

İcra ve İflas Kanunu’ndaki ‘’haczi caiz olmayan mal ve haklar’’ düzenlemesi alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesini sağlamaya yöneliktir. Özel Okul ve Özel Yurtlar ile benzer nitelikteki kurumların taşınır ve taşınmaz malları eğitim-öğretim sürecinin sürdürülmesi için elzem kabul edildiğinden öğrenciler ve ailelerinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması bakımından hacze ilişkin süre bakımından yapılan sınırlama doktrine göre son derece isabetlidir.