Okuma Süresi: 2 Dakika

VERBİS Kayıt ve Bildirim Süreçleri

Yazarlar: ADEM AKKIR, NUJEN TUNCER, EGE SANLI
VERBİS Kayıt ve Bildirim Süreçleri

2023 Kurumlar ve Gelir Beyannamelerinin verilmesi sonrasında aşağıdaki kriterleri taşıyan Veri Sorumlularının Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğü doğacaktır.

Bilindiği üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen mali kriterleri sağlayan veri sorumluları, VERBİS’e kayıtla yükümlüdür. VERBİS, veri sorumlularının kaydolmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri beyan ettikleri kayıt sistemidir.

Gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmak zorunda olmaları için aşağıdaki kriterlerden birinin taşınması yeterlidir.

İlk kriter;

 • Yıllık çalışan sayısının 50’den fazla olmasıdır. Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Dolayısıyla, daha önce VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmamış olup da 2023 yılında bu kritere ulaşan Veri sorumlusu firmalar VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmak zorundadır.

İkinci Kriter;

 • Yıllık mali bilanço toplamı kriteri olup; 2023 yılında kurul kararıyla yapılan artış ile birlikte yıllık mali bilançosu 100 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişiler VERBİS’E kayıt ve bildirim yapmak zorundadır. Yıllık mali bilanço hesabı ise Kurul tarafından hesaplanırken; öncelikle tamamlanmış bir yıl olması gerekmekte olup, tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda yer alan mali bilanço bilgisi dikkate alınmaktadır. Kurul tarafından bilanço esasına göre defter tutan veri sorumlusu tarafından verilen gelir yahut da kurumlar vergisi beyannamesi dikkate alınmakta olup; bu beyanname ekindeki aktif veya pasif bölümündeki toplam rakam dikkate alınır. Ciro veyahut da satış (net/brüt) hasılat bilgisi dikkate alınmaz. Dolayısıyla, daha önce VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmamış olup da 2023 yılında bu kritere ulaşan veri sorumlusu firmalar VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmak zorundadır.

Üçüncü Kriter;

 • Yeni kurulan ve ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler. Dönem farketmeksizin bu kriteri taşıyan veri sorumluları VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmak zorundadır.

Bu kapsamda veri sorumlusu olarak kişisel veri işleyen bu gerçek ve tüzel kişiler VERBİS’e kayıt ve bildirim yapmak yükümlülüğü altındadır. Veri sorumluları açısından, mali kriterler yönünden, 2024 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmesini takip eden 30 gün içerisinde VERBİS’e kaydolmak zorundadır.

KVKK madde 16 hükmünde; Kurul tarafından birtakım objektif kriterler göz önüne alınarak VERBİS kaydına ilişkin istisnaların belirlenebileceği, düzenlenmiştir. Kurul kararlarıyla istisna kapsamında dahil edilen diğer gerçek ve tüzel kişiler ise aşağıdaki gibidir;

 • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
 • 1512 Sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,
 • 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş derneklerden, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş vakıflardan ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
 • 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kurulmuş siyasi partiler,
 • 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
 • Gümrük müşavirleri,
 • Arabulucular,
 • 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler.