Okuma Süresi: 4 Dakika

Malpraktis Nedir?

Yazar: MGC LEGAL
Malpraktis Nedir?

MGC Legal ekibinin kaleme aldığı işbu “Malpraktis Nedir?” başlıklı makaleyi okumanıza sunarız.

Malpraktis

Malpraktis, “doktor hatası”, “tıbbi uygulama hatası” ya da “tıbbi ihmal” gibi anlamlarda kullanılan bir terimdir.

Trajik sonuçlara yol açabilen tıbbi uygulama hataları, ayrıca; uzun süreli veya kalıcı yaralanmalara, kronik ağrılara ve yanlış teşhisten veya tedaviden dolayı ölüme de yol açabilir. Tıbbi uygulama hatalarına doktor, sağlık teknikeri, tıp uzmanı veya hemşireler ya da sağlık kurumları sebep olabilir.

Yanlış teşhis, hasta transferi sırasındaki kazalar, ameliyat hataları, tedavi hataları, tedavi sonrası yanlış uygulamalar ve sağlık yönetimi kusurları gibi sebeplerle çeşitli mağduriyetler ortaya çıkabilir.

Bu durumlardan biri ya da birkaçı malpraktis davalarının konusu olabilmektedir. Peki, malpraktis nedir, neden olur? Malpraktis avukatı ne iş yapar? Malpraktis tazminat davası nasıl açılır? İşte cevapları…

Malpraktis Neden Olur?

Malpraktis, temelde, doktor gibi bir sağlık uzmanının bilgisizlik, ihmal veya suç kastıyla kendisinden beklenen sağlık hizmetini sunamaması anlamında kullanılan genel bir terimdir. Bu durum çeşitli sonuçlar doğurabilir. Malpraktise yol açan bazı durumlar şunlardır:

 • Doktor ihmali ile ölüm,
 • Doğum yaralanmaları,
 • Kalp krizinde yanlış teşhis,
 • Dikkatsiz tedavi ve yanlış teşhis sebebiyle hastalığın ilerlemesi,
 • Vücutta ameliyat malzemelerinin unutulması gibi cerrahi hatalar,
 • Alerjileri dikkate almama sonucu ortaya çıkan önemli sağlık sorunları,
 • Yanlış reçete yazılması sebebiyle ilaçların vücutta yol açtığı hasarlar,
 • Diğer tıbbi zararlar ve yaralanmalar,
 • Yanlış kişiye ameliyat,
 • Yanlış vücut parçasına ameliyat.

Malpraktis, esasen bir doktor veya sağlık hizmeti sunan personelin bir tür hatası veya ihmalidir.

Ancak, bu bir norm değildir. Yani doktorların ve sağlık profesyonellerinin çoğunluğu alanında yetkin bireylerdir. Bu sebeple, malpraktis vakaları nadir yaşanan olaylardır. Ancak, bu durum yaşandığında mağdur taraf ya da mağdurun yakınları malpraktis davası açabilir.

Malpraktis Davası Nedir?

Malpraktis davası; doktor hatası, yanlış teşhis ya da sağlık görevlisinin ihmali sonucu mağdur tarafın açtığı dava türüdür. Bu dava sonucu; tazminat, zararı telafi edici ücretler, hastane faturalarının iptal edilmesi, yeni tedavi olanağı sunulması ve hatalı tarafın cezalandırılması gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Malpraktis davasının amacı, yanlış teşhis, tıbbi uygulama hatası ve ihmal sonucu mağdur olan kişinin uğradığı mağduriyetin bir miktar ya da tamamen giderilmesidir.

Malpraktis Davalarında Zamanaşımı Ne Kadar?

Malpraktis davalarında zamanaşımı bazı durumlara göre değişir. Malpraktis davası zamanaşımı süreleri şöyledir:

 • Kamu hastanelerine karşı malpraktis davası ile maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Bunun için, sağlık uzmanı hatasının veya mağduriyetin ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 yıl; her halükârda olay tarihinden itibaren 5 yıl içinde tazminat talebinde bulunulmalıdır.
 • Tazminat talebi reddedilirse, bu işlemin tebliğ edildiği günden itibaren 60 gün içinde malpraktis sebebiyle tam yargı davası açılması gerekir.
 • İdare, talebe 30 gün içinde cevap vermezse, bu süre bittiğinde istek reddedilmiş sayılır.
 • İstek reddedilmiş sayılırsa, 60 gün içinde doktor hatası sebebiyle tam yargı davası açılabilir.
 • Taksirle yaralama suçu kapsamındaki malpraktis tazminat davalarında zamanaşımı süresi 8 yıldır.
 • Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu kapsamındaki malpraktis tazminat davalarında zamanaşımı süresi 15 yıldır.
 • Haksız fiile dayalı malpraktis davalarında, mağdurun zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıldır. Her halükârda fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıldır.
 • Tazminat talebi, ceza kanunları çerçevesinde bir fiilden dolayı yapılmışsa, ceza davası zamanaşımı hükümleri geçerli olur.
 • Özel hastaneler veya özel doktorlar aleyhine tüketici mahkemelerinde açılan tazminat davalarında zamanaşımı 5 yıldır.
 • Hastadan onay almadan vekaletsiz olarak yapılan tıbbi müdahale sebebiyle açılan malpraktis davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Öte yandan, sözleşmeye aykırı olarak ortaya çıkan doktor hatası sebebiyle açılan tazminat davalarında, ceza davası zamanaşımı süreleri uygulanamaz.

Malpraktis Nedir?

Malpraktis Avukatı Ne İş Yapar?

Malpraktis, doktor ya da diğer sağlık personelinin gerçekleştirdiği tıbbi müdahalelerdeki hukuksuz işlemler sebebiyle kişinin mağdur olması anlamında kullanılan bir terimdir. Malpraktis davaları, sağlık hukuku kapsamında ele alınan davalardan biridir. Malpraktis avukatı; mağdur olan hastalar, hasta yakınları, doktorlar ve sağlık çalışanları için hukuki çözümler üretir.

Sağlık hukuku danışmanlığı hizmetleri veren malpraktis avukatı temel olarak şu destekleri sağlar:

 • Doktor ihmali ile ölüm, ihmal sonucu yaralanma, yanlış tedavi sonucu uzuv kaybı, maluliyet durumu gibi malpraktis alanına giren konularda doktor, sağlık çalışanı veya sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik malpraktis davası ya da malpraktis tazminat davalarının açılması ve takip edilmesi,
 • Doktor, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının hukuki haklarının korunması,
 • Malpraktis davaları için hukuki sürecin başlatılması ve takip edilmesi,
 • Tıp ve ilaç hukuku sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklara yönelik davaların takip edilmesi,
 • Doktorlara yönelik cezai, idari, mesleki ve tazminat gibi davaların takip edilmesi.

MGC Legal, sağlık hukukunda uzman avukat kadrosu ile hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarının korunması için profesyonel destek sağlıyor.

Malpraktis davası nasıl açılır, malpraktis dava dilekçesi nasıl yazılır gibi merak ettiğiniz konularda deneyimli malpraktis avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. Sağlık avukatlarımız, ayrıca, malpraktise konu delillerin uygun zamanda ve uygun usullerde toplanması, yan delillere itiraz edilmesi, temyiz ve istinaf başvuruları, malpraktis tazminat davası takibi gibi süreçlerde sağlık hukuku çerçevesinde hizmet sağlamaktadır.

Malpraktis Tazminat Davası Nedir?

Malpraktis söz konusu olduğunda doktorun tıbbi müdahalesinde tıbbi standartlara uyup uymadığına bakılır. Tıbbi müdahale standartlarının uygulanamaması farklı şekilde değerlendirilir. Teşhis hataları, yanlış, eksik veya hatalı tedavi, tıbbi müdahale sonrası gerekli bakımların yapılmaması gibi durumlarda tıbbi müdahale standartları uygulanmamış olur.

Bu durumda, mağdur olan hastaya ya da hasta yakınlarına zararın tazmini için malpraktis tazminat davası açma hakkı doğar. Malpraktis tazminat davası öncesi tıbbi standartlara uyulup uyulmadığını belirlemek için tıbbi işlemin yapıldığı yer ve zaman ile birlikte doktorun ya da tıbbi müdahalede bulunan sağlık ekibinin standartları uygulayabilme imkânı olup olmadığı göz önünde bulundurulur.

Malpraktis Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Malpraktis tazminat davalarının görüleceği mahkemeler, malpraktise yol açan müdahalenin yapıldığı sağlık kuruluşunun statüsüne göre değişir.

Özel doktor, şirket, adi ortaklık ya da gerçek kişiler tarafından işletilen özel hastanelere karşı açılacak malpraktis davalarında yetkili mahkeme tüketici mahkemeleridir. Kamu hastaneleri ve sağlık kuruluşlarına yönelik malpraktis davalarında ise yetkili mahkeme idare mahkemeleridir. Malpraktis durumunda doktor, sigorta şirketine dava açmak isterse yetkili mahkeme asliye ticaret mahkemeleridir. Malpraktis davası; davalının, dava açıldığı tarihteki ikamet yerinde bulunan yetkili mahkemelerde açılır.

Öte yandan, anayasa gereği devlet memuru olan doktorlara karşı doğrudan tazminat davası açılamaz. Bu sebeple, kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimlere karşı açılacak malpraktis davaları doğrudan ilgili kamu sağlık kurumuna karşı açılır.

MGC Legal, Malpraktis İçin Profesyonel Destek Sağlıyor

MGC Legal bünyesindeki malpraktis avukatları ve hukuk personeli, tıbbi hatalar sonucu mağdur olan kişilere malpraktis davalarında profesyonel destek sağlıyor. Kendiniz ya da yakınınızdan biri tıbbi bir hataya maruz kaldıysa, yanlış teşhis sonucu mağdur olduysanız hemen MGC Legal’in malpraktis avukatlarından destek alın.

Malpraktis avukatımız, bu süreçte yapılabilecek şeyler hakkında gerekli bilgilendirmeler yaparak, yapılacak işlemleri planlar. Tıbbi hata davaları belki mağduriyeti tamamen ortadan kaldırmaz; ancak, doktor hatasının sonuçlarını tazmin etmek üzere buna sebep olanlara karşı hukuki mücadele vermeyi sağlar.