| Okuma Süresi: < 1

KURUMSAL YÖNETİM


Türkiye’de kurulu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin her türlü karar alma sürecinde, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuatta öngörülen kurallara uyulmasını sağlamak için, etkin bir kurumsal yönetim politikası ve rehberi benimsemeleri zorunludur.

MGC Legal olarak, kurumsal müvekkillerimize, hissedarlar ve yönetim kurulu üyeleri arasında geçerli olacak uyum kuralları ve politikalarının hazırlanmasında yardımcı oluyoruz. Şirketlerin bu alanda çalışan ekibi ile yakın bir şekilde çalışarak, süreçlerin tamamı için o alanda uzman ekiplerimizle danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Kurumsal yönetimle ilgili konularda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

-Şirket’in her bir Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu için, pay sahiplerinin ve yöneticilerin haklarına ve güvene dayalı, görev ve yükümlülüklerinin tam uyum amacıyla açıkça belirlendiği bir iç sirküler hazırlanması,

Politika belgelerinin ve davranış kurallarının hazırlanması ve özellikle yöneticiler üzerindeki riskleri azaltmak ve daha fazla sorumluluğun ortaya çıkmasını önlemek için şirket içindeki herhangi bir yanlış davranışın etkin bir şekilde ele alınması ve ele alınması için gerekli şikayet ve ayarlama mekanizmasının oluşturulması

-Şirket yönetimi ile ilgili konularda aralarındaki ilişkileri düzenleyecek, özellikle oy kullanırken maddi konularda herhangi bir tıkanıklık yaşanmaması için hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması ve çoğunluk ve azınlık hissedarlarının hakları arasında bir denge kurulmasına yönelik mekanizmanın ortaya konulması,

Şirketler Ana Sözleşmesi’nde yer alan hükümlere ek olarak, pay sahipleri arasında geçerli ve bağlayıcı olması için ayrı sürükleme, etiketleme, alım opsiyonu, satım opsiyonu ve ilk ret hakkı sözleşmelerinin düzenlenmesi,

-Yönetim kurulu üyelerinin atanması, sermaye artırımı, tek ortaklık yapısı veya şirket türünün değişmesi gibi konularda, şirket organları tarafından alınan tutanak ve kararların gerektiğinde ilgili ticaret siciline tescili, gerekli izinlerin alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü gibi görevli kamu mercilerine gerekli bildirimlerin yapılması.

-Özellikle yabancı müvekkillerimize şirketin Türkiye’de kurulmasından hemen sonra şirket sekretarya hizmeti vermek, defterlerin hukuka uygun tutulmasını sağlamak için şirket defterlerinin muhafazası, olağan genel kurulun her mali yılda bir defa toplanması, bildirimler ve ilgili makamlara açıklamalar usulüne uygun ve düzenli olarak yapılır.