Okuma Süresi: 2 Dakika

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Hakkında Temel Bilgiler ve Kavramlar

Yazar: ADEM AKKIR
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Hakkında Temel Bilgiler ve Kavramlar

ETBİS sistemi Gümrük Ticaret Bakanlığınca 11 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlan ve dayanak 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ile Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine istinaden hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiştir.

ETBİS, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların https://etbis.eticaret.gov.tr adresi üzerinden kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi sistemidir.

Sisteme kayıt olması beklenen aracı hizmet sağlayıcı, başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri, hizmet sağlayıcı ise elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade etmektedir.

SİSTEME KAYIT OLACAK KİŞİLER

Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişilerin faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir.

a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.

b) Aracı hizmet sağlayıcılar.

c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.

KAYIT ESNASINDA TALEP EDİLEN BİLGİLER

•    MERSİS numarası

•    Vergi kimlik numarası

•    Esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.

•    Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.

ETBİS’E BİLDİRİLMEKLE YÜKÜMLÜ OLUNAN BİLGİLER İLE BİLDİRİM USULÜ

•    Tebligata elverişli KEP adresi

•    Elektronik ticaretin türü,

•    Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri,

•    Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü,

•    Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri,

•    Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü,

•    Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ve varsa bu kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler, bu kuruluşların aracı olmadığı diğer ödeme yöntemleri,

•    Kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler,

•    Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler,

•    Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.

•    Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi,

•    Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gerekli görülen diğer bilgiler.

•    Ayrıca kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını yukarıda belirtilenlere ek olarak bildirir.

Gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılır.

YAPTIRIMLAR

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca da (md11/3) aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcıların ETBİS sistemine kayıt olarak istenen bilgileri vermeleri zorunlu olup. Uymayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında ise  beş bin Türk Lirasından yirmi bin Türk Lirasına kadar (md 12/1-ç) idari para cezası öngörülmüştür.