Okuma Süresi: 2 Dakika

Yurt Dışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Verilerinin Yurt Dışına Aktarımına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

Yazar: MGC LEGAL
Yurt Dışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Verilerinin Yurt Dışına Aktarımına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum), yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyet vatandaşları ilgili kişiler tarafından finansal hesap verilerinin yurt dışındaki makamlara aktarılıp aktarılmadığı hususunda yapılan bilgi edinme başvurularına Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili bankalarca yeterli cevap verilmediği bildirilmek suretiyle yapılan başvurulara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında değerlendirme yaptığı cevabını kamuoyu duyurusu ile yayımlamıştır. Konu hakkında 28.12.2023 tarih ve 2023/2199 sayılı kurul kararına yer verilerek yapılan duyuruda;

KVKK’nın 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrasına değinilerek uluslararası sözleşmeler saklı kalmak suretiyle ilgili kişinin ciddi zarar göreceği durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak kişisel verilerin yurt dışına aktarılabileceği belirtilmiş; finansal hesap verilerinin, ülkemizin de üye olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) üye devletlerince imzalanan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” ile bu kapsamda imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” çerçevesinde yurt dışına aktarımı olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştır.

KVKK’nın 9. maddesinin 5. fıkrasında; uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere kişisel verilerin Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabileceği, düzenlenmektedir. Aynı maddenin 6. fıkrasında ise “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

Uluslararası sözleşme hükümlerinde düzenlenen somut olaylar bakımından Anayasa’nın 90. maddesi düzenlenmesi kapsamında, usulüne uygun olarak yürürlüğe konan bir milletlerarası sözleşmenin bulunduğu ve bu sözleşmeye uygun şekilde hareket edildiği, sözleşmenin Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca kanun hükmünde olduğu göz önüne alındığında veri aktarımının KVKK’nın 9. maddesine uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Öte yandan, kişisel veri işlenmesinin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumunda 6698 Sayılı Kanun’un İstisnalarının düzenlendiği 28. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi” hükmünün KVKK hükümlerinin uygulanmayacağı haller kapsamında olduğu görülmektedir.

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesi ile zararın giderilmesini talep hakkı hariç tutulmak üzere ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesinin uygulanmayacağının hüküm altına alındığı dikkate alınarak; somut olaydaki yurt dışına veri aktarımının Kanun’un 9. maddesinin 5. ve 6. fıkraları nazara alınarak hukuka uygun olduğu ve herhangi bir işlem uygulanması gerekmediğine, karar verilmiştir.

Duyuru ile birlikte söz konusu karar çerçevesinde, Kurum’a bu hususta intikal eden ve edecek şikayetlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.