Okuma Süresi: < 1 Dakika

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Durumunda Kur Farkı Zararlarının Hesaplamalara Katılmaması Uygulamasının Süresi Uzatıldı

Yazar: MGC LEGAL
Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Durumunda Kur Farkı Zararlarının Hesaplamalara Katılmaması Uygulamasının Süresi Uzatıldı

15.09.2018 Tarihli T.C Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile, anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerinde sermayenin kaybı ve borca batık olma durumlarında Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376. maddesi çerçevesinde uyulacak usul ve esaslar açıklanmıştı. Kanun hükmü ve tebliğ ile sermaye kaybı ve borca batıklığın saptanmasında sermayenin yanı sıra, kanuni yedeklerin de dikkate alınması ile şirketin finansal durumunun bozulduğu hallerde alınması gereken tedbirler düzenlenmiştir. Bu kapsamda, gerek sermaye kaybı gerekse borca batıklık halinde yapılacak işlemler yönetim kuruluna görev olarak yüklenmiştir.

31.10.2023 Tarihli T.C. Resmî Gazete‘de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 1’inci maddesinde yer alan “1/1/2024” ibaresi “1/1/2025” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğin geçici 1. maddesi ile sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının 01.01.2025 tarihine kadar dikkate alınmayabileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, TTK’nın 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılacak olan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilecektir. Böylelikle, son dönemde yaşanan kur dalgalanmaları ve artışları nedeniyle ortaya çıkan kur farkı giderlerinin/zararlarının özkaynaklar üzerinde yarattığı olumsuz etkinin bilançolara yansıtılması ertelenerek şirketlerin iflasa sürüklenmesi engellenmiş ya da en azından tehir edilmesi sağlanmıştır.