Okuma Süresi: < 1 Dakika

Anayasa Mahkemesi, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun İHA’larla İlgili Kıyasa İzin Veren İdari Para Cezası Hükmünü İptal Etti

Yazar: MGC LEGAL
Anayasa Mahkemesi, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun İHA’larla İlgili Kıyasa İzin Veren İdari Para Cezası Hükmünü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/129 K. 2023/206 Sayılı ve 30.11.2023 Tarihli Kararı:

Söz konusu kararda; başvuru, davacı hakkında uygulanan idari para cezasının iptali talebiyle açılan davada 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 144. maddesinin 4. fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan mahkemenin işbu kuralın iptali talebine ilişkindir. İptali istenen hüküm şu şekildedir;

Yukarıda sayılanlar dışında kalıp da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün insansız hava araçları ile ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara bin Türk lirasından on bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Başvuru kararında özetle; idari para cezası uygulanacak eylemin unsurlarını belirleme yetkisinin yasama organına ait olduğu ancak kurallar bu yetkinin idareye verildiği, bu durumun suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal ettiği belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2., 7., 38., 87. ve 124. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi Kararında; itiraz konusu kuralda Genel Müdürlük tarafından insansız hava araçlarıyla ilgili koyulacak kuralların ve sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alınacak önlemlerin neler olduğuna sayma suretiyle yer verilmediği gibi kuralın yer aldığı Kanun’da veya başka kanunlarda bu düzenlemelere ilişkin bir hüküm bulunmadığını, kuralda yaptırıma konu olacak düzenlemelere ilişkin açık ve belirgin bir alan çizilmediğini ve böylece idareye sınırları belli olmayan bir düzenleme yetkisi verildiğini belirtmiş olup söz konusu kuralla idari cezaların düzenlenmesi bakımından idarenin keyfi uygulamalarını önleyici, objektif nitelikte herhangi bir çerçeve hüküm getirilmediğini ifade etmiştir.

Açıklanan gerekçelerle, Anayasa Mahkemesi, kuralın Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı olduğuna hükmetmiştir.


İlginizi Çekebilir: Hava Taşımacılığında Zaman Aşımı Süreleri.