Okuma Süresi: 2 Dakika

Anayasa Mahkemesi 12.07.2023 Tarihli Kararıyla Diploma Düzenlenirken Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

Yazar: MGC LEGAL
Anayasa Mahkemesi 12.07.2023 Tarihli Kararıyla Diploma Düzenlenirken Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 12.07.2023 tarihli kararıyla; diploma düzenlenirken özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Karara konu olay; başvurucunun isim düzeltilmesi talebiyle açtığı davasının kabulü neticesinde, üniversite diplomasının yeni kimlik bilgilerine uygun şekilde düzenlenmesi talebinin yerine getirilmemesi sonucunda cereyan etmiştir.

İlk derece mahkemesi; başvurucunun mezun olduğu tarihte geçerli nüfus bilgilerine göre diplomasının düzenlendiği, daha sonra mahkeme kararıyla gerçekleştirilen isim değişikliğinin diplomanın arka yüzüne açıklama yazılarak işlendiği ve dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı açıklamalarına yer verilerek davanın reddi ile sonuçlanmıştır.

İlk derece mahkemesi kararına karşı başvurucu, somut olayda işlemin yalnızca Yönerge’ye uygunluğunun tespitinin yapıldığı, anayasal gerekçelere değinilmediği, ismin kişinin özel hayatına ilişkin bir bilgi olduğu, mesleği gereğince diplomasının yeni ismine göre düzenlenmesinde hukuki yarar bulunduğu ve üniversite açısından diplomada yapılacak bir değişikliğin kamu yararına aykırı olmayacağı hususunu bildirmişse de bu doğrultuda istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Uyuşmazlık konusuna ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya istinaden, başvurucunun isim değişikliği davası sonucunda diplomasının yeni ismine göre düzenlenmesi talebinin reddi ile mesleki hayatına yönelik olarak alınan tedbirin özel hayata ilişkin herhangi bir nedene dayanmadığı, bu durumun başvurucunun özel hayatına ciddi şekilde etki ettiği, başkaları ile ilişki kurabilme ve geliştirebilme imkanını önemli ölçüde zayıflattığı, sosyal ve mesleki itibarının korunabilmesi açısından ciddi sonuçlar doğurduğu, hekimlik mesleği açısından eski isminin bilinmemesi yönünde mahremiyet hakkının bulunduğu, bu çerçevede üniversitelerin diplomaların düzenlenmesi ve değiştirilmesi noktasındaki takdir yetkisinin temel hak ve özgürlüklerin çalışma hayatında da korunması gerektiği gözetilerek kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmasının zorunlu olduğu, sonuç olarak başvurucunun yargı kararıyla ismini değiştirdiği dikkate alındığında makul gerekçe ve zorunluluk ortaya konulmadıkça başvurucunun yeni ismini kullanmasına ilişkin bir sınırlamanın da getirilmemesi gerektiği bu bağlamda başvurucunun eski diplomasının yeni ismiyle düzenlenmesi talebinin reddinin, sınırlamanın kamusal menfaat ile bireysel menfaat arasında korunması gereken dengenin başvurucu aleyhine bozulmasına neden olduğu, kamusal makamlarca zorunlu ve ölçülü bir müdahale olduğunun ortaya konulamadığı ve Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği yönünde karar tesis edilmiştir.