| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEZAİ ÖZKAMALI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi Bakanlığının 20.02.2017 tarihli ve E. 17639 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 10.02.2017 tarihli ve 17 No’lu Toplantısının 1. Gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın kabulüne karar verilerek 07.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de işbu Karar yayımlanmıştır.

Bu kararın amacı; Katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanmasıdır. Bu Karar’ın kapsamında ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.

 

Destek Kapsamı

Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

İşbu Karar’ın madde 5 kapsamında; Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir. Söz konusu bu desteğe esas tutar, yurt dışı organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenerek bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda ise her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

 

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerinden Genelge’de belirlenenlere ilişkin yapmış oldukları harcamalar %75 oranında desteklenir. Destek tutarı yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 32.000 Tl, sektörel nitelikli olması halinde ise 500.000 TL’yi geçememektedir. Sektörel nitelikli fuarlarda, İhracat Genel Müdürlüğü’nce sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, 500.000 TL’lik yurt dışı fuarın sektörel nitelikli olduğu durumlarda, bu tutara ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75’i 32.000 TL’yi geçmemek üzere desteklenmektedir.

İhracat Genel Müdürlüğü’nce belirlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında organizatör tarafından oluşturulan “Türkiye Markası” standlarına ilişkin yer kirası, stand kurulumu, nakliye ve organizasyon giderlerine ilişkin harcamalar bu maddenin amaç ve kapsam başlıklarındaki hususlarla desteklenir. “Türkiye Markası” standlarına ilişkin projelerin İhracat Genel Müdürlüğü tarafından fuar öncesinde onaylanması gerekmektedir.

 

Destek Üst Limitleri

Katılımcılara fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 TL’yi, sektörel nitelikli olması halinde 75.000 TL’yi, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde ise 250.000 TL’yi geçemez.

Bunun yanı sıra desteğe esas tutar; fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez. Katılımcılara bir takvim yılı içinde en fazla 2 (iki) defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilir. Bu Karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

 

Uygulama 

İşbu Karar kapsamında, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair diğer hususlar da Bakanlıkça düzenlenerek Genelge ile belirlenmektedir.
Katılımcılara veya organizatörlere haksız ve/veya yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemleri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

 

Yetki

Bu Karar’da düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını ve üst limitlerini azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkanları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Diğer mevzuat düzenlemelerinde 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğe yapılan atıflar 01.07.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Karara yapılmış sayılır.

İşbu Karar 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girer ve Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.