| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI EŞİTLİĞE AYKIRI BULUNMADI

BURCU DURSUN

Anayasa Mahkemesi 28.02.2018 tarih ve 2017/117 E. ile 2018/28 K. sayılı kararı ile 6824 sayılı Kanunun;

–    6. maddesi ile Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının a bendine eklenen paragrafın* Bakanlar Kurulunun belirli kıstaslara göre farklı oran belirleme yetkisini kullanırken esas alacağı bu ölçüt, gayrimenkullere ilişkin belirli özellikleri içerdiğinden, kuralda belirtilen bu özellikler gayrimenkul hukukuna ilişkin çeşitli mevzuat hükümlerinde yeterli açıklıkta yer aldığından belirlilik ilkesine aykırı saymamıştır.

–    7. maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (i) bendini** kamu harcamalarının finansmanının sağlanmasında en önemli unsurlardan biri olan vergilerin aynı zamanda etkin bir maliye politikası aracı olup kanun koyucunun istisna ve muafiyet gibi birtakım vergisel araçları kullanarak ülke ekonomisi üzerinde doğrudan etkiler sağlayacak önlemler alabileceği tabii olduğundan, kanun koyucu tarafından bu kapsamda getirilen ve yurt dışından getirilecek döviz karşılığında yapılacak teslimlerde KDV istisnası uygulanmasını öngören kuralda anayasal vergilendirme ilkelerine aykırı bir yön bulunmadığından Anayasaya aykırı saymamıştır.

–    14. maddesiyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80. maddesinin 4. fıkrasının;

o    Değiştirilen 2. ve 3. cümlelerinin***, sisteme ilişkin yaşanan aksaklıkları en aza indirmek ve sistemin daha etkin hale getirilmesini sağlamak amacıyla ve prim ödeme yükümlülüğü  bulunanların çok az bir kesimi dışında düşük gelir düzeyine sahip oldukları gözetilerek (g)  bendi kapsamına giren kişilerin tamamı için aynı miktarda ve önceki sistemde ödenen en düşük prim miktarından daha düşük prim ödeme yükümlülüğü öngörülmesinde Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verilmiştir.

o    6824 sayılı Kanunun 14. maddesi ile yürürlükten kaldırılan dava konusu 4. cümle ****, gelir testi sonuçlandırılıncaya kadar geçen süreçte yapılan ödemelerin gelir testi sonucuna göre ödenmesi gereken tutarın üzerinde olduğunun tespit edilmesi halinde fazla ödemelerin iade edileceğini düzenlemekte olup prim ödeme sisteminde öngörülen dava konusu değişikliklerle uyumluluğun sağlanması amacıyla dördüncü cümlenin yürürlükten kaldırılmasında Anayasa’ya aykırı bir yönü bulunmadığına karar verilmiştir. Ayrıca; bu madde aynı hukuksal konumda olan kişilerin tamamına uygulanacağından eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturmamaktadır.

*“Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.”

**”i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli söviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uynıklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde :amanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil fai:iyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.”

***”60ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı, prime esas kazanç tutarı olarak esas alınır. Ancak, tescil tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde gelir testi talebinde bulunanlardan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında tespit edilenlerin bu sürelerde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.”

****”Ancak gelir testi sonucu, aile içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir testi sonucuna göre ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.”