| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

ZEYNEP ÖĞRETMEN ELİF BAŞAK DERECİ

İşbu Tebliğ ile; veri sorumlusuna başvuru ve işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde alınacak ücret ile ilgili usul ve esasları belirleme amaçlanmıştır.

İşbu Tebliğde birtakım tanımlamalar yapılmıştır. Buna göre;

 

Başvuru: Kanunun 13’üncü maddesi kapsamında yapılan başvuruyu,

Güvenli Elektronik İmza: Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Mobil imza: Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imzayı ifade etmektedir.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahip olacaktır. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe yapacaklardır.

•    İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletecektir. Başvuruda;

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzasının,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasının, yabancılar için uyruğunun, pasaport numarası veya varsa kimlik numarasının,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarasının,
  • Talep konusunun,

bulunması zorunlu olacaktır. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenecektir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi olacaktır. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarih olarak kabul edilecektir.

•    Veri sorumlusu bu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olacaktır. Veri sorumlusu, başvuruyu kabul edecek veya gerekçesini açıklayarak reddedecek; cevap ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Cevap yazısının;

  • Veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri,
  • Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarasını,
  • Talep konusunu,
  • Veri sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını içermesi zorunlu olacaktır.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde; on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir. İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en kısa sürede yerine getirilecek ve ilgili kişiye bilgi verilecektir.

 

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

İşbu Tebliğ hükümleri Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı tarafından yürütülmek üzere 10.03.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.