| Okuma Süresi: 4 Dakika
|

VERGİ USUL KANUNUNDA BİLİNEN ADRESLER VE TEBLİGATLARIN GÖNDERİMİ KONULARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

AYŞE NUR KARAOSMANOĞLU ZEYNEP ÖĞRETMEN

28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 101, 102, 103 ve 157. maddelerinde düzenlemelere gidilmiştir. Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. İşbu Tebliğin konusunu söz konusu maddelerde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

 

Bilinen adresler ve bilinen adrese tebliğ:

Vergi Usul Kanunu’nun 101. maddesi bilinen adresleri düzenlemektedir. 7061 sayılı Kanun ile “bilinen adresler”de bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre bilinen adreslerin ilk kısmı aşağıda sayılan “bilinen işyeri adresleri”dir.

–    Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen,
–    Adres değişikliğinde bildirilen,
–    Yoklama fişinde yer alan,
–    İlgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen
adresler.

 

Dolayısıyla, 01.01.2018 tarihinden itibaren yapılacak tebliğlerde yukarıda sayılan işyeri adresleri dikkate alınacaktır.

Yapılan düzenlemeyle, bilinen işyeri adreslerinin yanında 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresi, bilinen adresler arasına dahil edilmiştir. Buna göre; bilinen yerleşim yeri adresi olarak sadece Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi kabul edildiğinden, mükellef tarafından vergi idaresine yerleşim yeri adresi bildirimi yapılmayacak; şayet yapılmış ise bu bildirimde yer alan adres, yerleşim yeri adresine yapılacak tebligatlarda dikkate alınmayacaktır.

Mükellefin bilinen birden çok işyeri adresi varsa maddede yazılı bilinen işyeri adreslerinden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınacak ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılacaktır. Bu anlamda tebliğ evrakını gönderecek idare öncelikle kayıtlarını tetkik ederek maddede belirtildiği şekilde kayıtlarına intikal etmiş işyeri adresi olup olmadığını kontrol edecek, bu kapsamda bir işyeri adresi bulunması durumunda tebligat bu işyeri adresinde yapılacaktır. İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların;

–    Geçici veya daimi ayrılma gibi nedenlerle bu adresinde bulunamaması,
–    213 sayılı Kanunun 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası ve ilgili mevzuatı kapsamında işini bırakması veya
–    213 sayılı Kanunun 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası ve ilgili mevzuatı kapsamında işini bırakmış addolunması hallerinde

Gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır. Bilinen işyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır.

 

Tebliğ evrakının teslimi:

Vergi Usul Kanunu’nun 102. maddesi tebliğ evrakının teslimini düzenlemektedir. 7061 sayılı Kanun ile tebliğ evrakının teslimine ilişkin de birtakım değişikliklere gidilmiştir. Tebliğ, tebliğ evrakının teslimini bilinen işyeri adresine tebliğ ve muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde tebliğ olarak iki ayrı başlıkta düzenlemiştir.

Her iki ayrım için de ortak olan hükümlere göre tebliğ olunacak evrakı içeren zarf, posta idaresince muhatabına verilecek ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunacaktır. Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle evrak tebliğ edilecektir. Zarfın posta memuru tarafından muhatabına verildiği tarihte tebliğ yapılmış sayılacaktır. Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılacaktır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim edecektir. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılacaktır.

Tebliğ yapılacak olanların işyeri adreslerinde bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) halinde durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilecektir. Bu durumda kapıya pusula yapıştırılmayacak ve tebliğ evrakı derhal gönderildiği idareye iade edilecektir. Bu takdirde tebliğ;

–    Gerçek kişilerde kendisinin,
–    Tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin,
–    Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin

Adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır.

Tebliğ yapılacak olanların yerleşim yeri adresinde bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) halinde durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilecektir. Bu durumda kapıya pusula yapıştırılmayacak ve tebliğ evrakı derhal gönderildiği idareye iade edilecektir. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından olayın özelliğine göre (zamanaşımı vs.) tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğe çıkılacaktır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakına, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine ikinci defa çıkıldığına ilişkin ibare konulacaktır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren ve bu tebliğ ekinde yer alan tebligat pusulası (pusula) (Ek:1) kapıya yapıştırılacaktır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilecektir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Tebliğin ilanla yapılacağı haller:

Vergi Usul Kanunu’nun 103. maddesi tebliğin ilanla yapılacağı halleri düzenlemektedir. 7061 sayılı Kanun ile bu hususa ilişkin de birtakım değişikliklere gidilmiştir. Aşağıdaki hallerde tebliğ, ilan yoluyla yapılacaktır:

–    Muhatabın Vergi Usul Kanunu’nun 101’inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,
–    Vergi Usul Kanunu’nun 101’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,
–    Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,
–    Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.

 

Yapılan değişiklikle, bilinen işyeri adresinde tebliğ yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi olmaması durumu ilanen tebliğ yapılacak haller arasına eklenmiştir. Buna göre muhatap tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen, yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adreslerinde tebliğ yapılamaması hâlinde, tebliğ evrakını gönderecek idare tarafından yapılan araştırma sonucunda muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi bulunmazsa tebliğ ilan yoluyla yapılacaktır. Öte yandan muhatabın Vergi Usul Kanunu kapsamında bilinen adresinin olmaması, yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmaması ve başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmaması durumlarında da tebliğin ilan yoluyla yapılmasına devam olunacaktır.

 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi:

Vergi Usul Kanunu’nun 157. maddesi adres değişikliğinin bildirilmesini düzenlemektedir. Maddede yapılan değişiklikle, mükelleflerin yerleşim yeri adresi değişikliklerini vergi dairesine bildirme zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, işyeri adreslerini değiştiren mükelleflerin yeni işyeri adreslerini vergi dairesine bildirme mecburiyeti devam etmektedir.

 

Diğer hususlar:

Tebliğlerin posta yerine memur vasıtasıyla yaptırılması durumunda da işbu Tebliğdeki esaslara uyulacaktır. Tebliğe elverişli elektronik adresi bulunanlara tebligatlar elektronik ortamda yapılmaya devam edilecektir.