| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

VERBİS YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN VERİ SORUMLULARINA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NDAN TEBLİĞ

ADEM AKKIR YASİN ERZURUM

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesinde, Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili (Sicil) tutulacağı, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce bu Sicile kaydolmak zorunda olduğu, 18 inci maddesinin birinci fıkrası (ç) bendinde Sicile kayıt ve bildirim yūkümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden verileceği ve Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise veri sorumlularının, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Sicile kayıt yaptırmak zorunda olduğu hükümleri düzenlenmiştir.

Ayrıca 30.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte ise Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS); “Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi” olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından; yıllık çalışan sayısı, yıllık mali bilanço toplamı, yurtdışında yerleşik olma durumu, kamu kurumu olup olmadığı ve ana faaliyeti kapsamında özel nitelikli kişisel veri işleme olup olmadığı gibi bazı kriterler dikkate alınarak veri sorumluları için kayıt yükümlülüğünün başlama ve sona erme tarihleri ilan edilmiş olup 01.10.2018 tarihi itibariyle VERBİS’e kayıtlar başlamıştır.

Aynı şekilde; 25.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kurul kararında; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30.09.2020 tarihine kadar süre verilmesi uygun bulunmuştur.

Sicile kayıt yükümlülüğü altında bulunan, diğer bir deyişle “2019 yılı verilerine göre “yıllık çalışan sayısı 50’den çok” veya “yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok” kriterlerini taşıyan veri sorumlularının, 30.09.2020 tarihi itibariyle Sicile kayıt yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ihtimalde, Kurul, COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmediğini göz önüne alarak, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca ve Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle Kurula verilmiş olan yetki çerçevesinde, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için ilgili veri sorumlularına elektronik posta ile tebliğde bulunmuş ve elektronik postanın gönderildiği andan itibaren otuz gün süre verilmesine karar vermiştir.

Bu tebliğ ile birlikte, yukarıda bahsi geçen veri sorumluları Sicile kayıt yükümlülüklerini Kurulca verilen süre içinde yerine getirmedikleri takdirde 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya kalabileceklerdir.