| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ İŞLEMLERİ

SEZAİ ÖZKAMALI

Varlık Yönetim Şirketleri, alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların işletilmesi, kiralanması, bunlara yatırım yapılması ve yine alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak veya sermayelerine iştirak etmek dahil olmak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. Madde hükmü gereğince yetkilidir. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş ve tüm Varlık Yönetim Şirketleri ve faaliyetleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

 

Varlık Yönetim Şirketlerinin kuruluşları için belirli şartlar öngörülmüştür. Varlık Yönetim Şirketi kurulması veya mevcut bir şirketin Varlık Yönetim Şirketi’ne dönüştürülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (“Kurum”) başvurulması gerekmektedir.

 

KURULUŞ ŞARTLARI

-Varlık Yönetim Şirketlerinin kuruluşlarına Kurulca izin verilir.

 

Varlık Yönetim Şirketlerinin;

 

-Anonim Şirket şeklinde kurulması,

 

-Ödenmiş sermayesinin yirmi milyon Türk Lirasından az olmaması,

 

-Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılması,

 

-Ticaret unvanında “Varlık Yönetim Şirketi” ibaresinin bulunması,

 

-Ana sözleşmesinin 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması,

 

-Kurucularının, Bankacılık Kanunu’nun 8/1 maddesinde[1] belirtilen şartları taşıması, şarttır.

 

  • Kuruluş için gerekli olan asgari sermaye, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksinin iki katının gerektirdiği miktarı geçmemek üzere Kurul kararıyla artırılabilir.
  • Faaliyet konuları farklı olan şirketler ana sözleşmelerini Türk Ticaret Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değiştirmek ve yukarıda sayılı şartları taşımak üzere kuruluşta aranan belgelerle Kuruma başvurmak ve Kuruldan gerekli izinleri almak kaydıyla Varlık Yönetim Şirketi olarak faaliyet gösterebilirler.

 

 

KURULUŞ VE FAALİYET İZNİ

  • Varlık Yönetim Şirketi kurulması veya mevcut bir şirketin Varlık Yönetim Şirketi’ne dönüştürülmesi için Kuruma başvurulması gerekmektedir.
  • Yabancı uyruklu kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakkında da kıyasen aynı hükümler uygulanır. Bu doğrultuda yerli ve yabancı yatırımcılara temin edilecek bilgi ve belgeler aynı olup yurt dışından temin edilecek belgelerin yetkili makamlarca, Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.
  • Kurulca başvurunun uygun görülmesi halinde, varlık yönetim şirketi, kuruluş veya dönüşüm işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve Ticaret Siciline tescil ve ilân işlemlerinin tamamlanmasından sonra faaliyet izni almak üzere Kuruma başvuruda bulunur.
  • Faaliyet izni için başvurularda; Ticaret Sicil Gazetesi’nin noter onaylı bir nüshası, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün aşağıda belirtilen şartları haiz olduklarını tevsik edici belgeler ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerleri ve adres bilgilerinin Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

 

YÖNETİM KURULU

Varlık Yönetim Şirketlerinin yönetim kurulları beş kişiden az olamaz. Yönetim Kurulu üyeleri için ise yarıdan bir fazlasının; hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi, mühendislik dallarında lisans veya lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş veya finans veya da işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.

 

Genel Müdür:

Varlık Yönetim Şirketlerinde de yönetim kurulu için sayılı şartlarını taşıması gerekmektedir, ancak aranan mesleki tecrübe beş yıllık değil yedi yıllıktır.

 

FAALİYET İZNİNİN İPTALİ

Ortakları kurucularda aranan şartları kaybeden veya yukarıdaki belirtilen hükümlere aykırı işlem yaptığı tespit edilen veya Kurumca istenen bilgi ve belgeleri süresi içinde göndermeyen Varlık Yönetim Şirketlerine, Kurum tarafından üç aya kadar süre verilerek eksikliklerin giderilmesi istenir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda ise faaliyet izinleri Kurulca iptal edilir.

Faaliyet izninin iptaline ilişkin Kurul Kararları Resmi Gazete’de yayımlanır.

Faaliyet izni iptal edilen varlık yönetim şirketlerinin iptal tarihinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını toplayarak, şirket nevi ve unvanını değiştirmek veya tasfiye işlemlerini başlatmak üzere karar almaları zorunludur. Şirketler, gerekli değişiklikleri yaparak ticaret siciline tescilini müteakip ilgili Ticaret Sicili Gazetesini Kuruma gönderirler.

Faaliyet izni iptal edilenler, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca münhasıran varlık yönetim şirketlerine tanınan faaliyetlerle iştigal edemez, ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarında veya işyerlerinde söz konusu işlerle iştigal ettikleri izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.