| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

TOPLU İNTERNET KULLANIMI SAĞLAYICILARI İÇİN USUL VE SORUMLULUKLAR BELİRLENDİ

STJ. AV. EBRU CEYHAN

30035 sayılı Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun hazırlamış olduğu İnternet Toplu Kullanımı Sağlayayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlenmiştir.

4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu dayanak alınarak hazırlanan Yönetmelik ile Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan ya da internet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları, işyerlerinin açılması ve burada uyulması gereken kurallar düzenlenmiş, uyulmaması halinde denetleme ve cezalar öngörmüştür.

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanan İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

1.    Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanmak.

2.    Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak.

3.    Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurmak.

İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişiler olan Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ise şöyle sıralanmıştır:

a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak,

b) Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini ve güvenli internet hizmetini kullanmak,

c) Kullanılan içerik filtreleme sistemini aktif ve güncel halde bulundurarak, herhangi bir müdahale ile devre dışı kalmasını önlemek,

ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak, sabit IP kullanmak ve sabit IP değişikliklerini on beş gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirmek,

d) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak,

e) (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl süre ile saklamak,

f) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre işyerinin kapatılmasının veya devrinin on beş gün içinde yetkili mülki idare amirliğine bildirmek ve izin belgesini teslim etmek.

Yukarıda sayılan yükümlülüklere uygunluk denetimi Mülki idare amirlikleri bünyesinde oluşturulan denetleme komisyonu tarafından yapılacak olup Denetim yapılırken komisyonda bulunan görevlilerden en az üç üye hazır bulunacaktır.Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen hususlar gereği yapılmak üzere mülki idare amirliklerine bildirilir.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur. Mülki İdare Amirleri İllerde vali, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamdır.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.