| Okuma Süresi: < 1

TOKİ GELİR PAYLAŞIM İHALE YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK

STJ. AV. EDA ALTIPARMAK

8 Haziran 2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de; Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı.

 

Yapılan değişiklikler ise aşağıdaki gibidir;

3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

 

İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren aşağıdaki belgeler;

  • 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı tarafından geçerli kabul edilen iş deneyim belgeleri. İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde; iş bitirme, iş durum belgeleri tam olarak; denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belgeler ise beşte bir oranında değerlendirilecektir. İş deneyim belgelerinde Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kaydı aranmayacaktır.
  • İsteklilerin kendi taşınmazları üzerinde proje bütünlüğü olan bir veya birden fazla ada/parselde, bir veya birden fazla ruhsat kapsamında gerçekleştirdiği, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde iskânı alınmış yapılara ait yapı kullanma izin belgeleri de iş deneyimini gösteren belgeler arasındadır.

 

İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda;

  • Bankalardan temin edilecek mali durum ile ilgili belgelerde yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın sağlanabilecektir.
  • Bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerde yeterlik kriterinin ortaklardan herhangi biri tarafından karşılanması yeterli olacaktır.
  • İş deneyimini gösterir belgelerde, ortaklar tarafından yeterlik kriterinin hangi oran veya miktarda karşılanması gerektiği ihale dokümanında belirtilir. Ancak ortakların toplam yeterlikleri, asgari yeterlik koşulunun altında olamayacaktır.

 

Ayrıca, bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütecektir.