| Okuma Süresi: 4 Dakika
|

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİK ZAMANLARI VE USULÜNE UYGUN OLARAK TASDİK YAPTIRILMAMASININ SONUÇLARI

HANDE ÖZARAS

DAVA/KONU

Ticari Defterlerin Tasdik Zamanları ve Usulüne Uygun Olarak Tasdik Yaptırılmamasının Sonuçları

 

KONUNUN ÖZETİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 64 üncü maddesinde ticari defter tutma yükümlülüğü maddesi ile defter tutma yükümlülüğü öngörülmüş ve bu defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin olarak da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılan gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik ortamda ticari defterlerin tutulması, kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarının belirlendiği Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 19.12.2012 tarih 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu’nun 220’nci maddesinde tasdike tabi defterler belirlenmiş, 221 ve 222 nci maddelerinde ise tasdik zamanlarına yer verilmiştir. Bu Kanunlara göre ticari defterlerin hangilerinin ne zaman ve nasıl tasdik edileceği açıkça belirtilmiş ve bu tasdikler zorunlu tutulmuştur.

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nın 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “Ticaret Sicili Tasdiknamesi” Noterlere ibraz edilecektir. (Sadece Ticaret Şirketlerinin açılış onayı için bu tasdikname aranır)

Ancak; 27.01.2013 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre “Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” Hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belge notere ibrazı yeterlidir.

 

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin:

1- Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler;

Gerçek Kişiler

·         Yevmiye Defteri

·         Defteri Kebir

·         Envanter Defteri

Kollektif ve Komandit Şirketler

·         Yevmiye Defteri

·         Defteri Kebir

·         Envanter Defteri

·         Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

 

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER

2- İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

·         İşletme Defteri

3-   Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

·         Serbest Meslek Kazanç Defteri

 

ANONİM ŞİRKETLER

Anonim Şirketler aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır.

a)      Yevmiye Defteri

b)     Defteri Kebir

c)      Envanter Defteri

d)     Damga Vergisi Defteri

e)      Yönetim Kurulu Karar Defteri

f)       Pay Defteri

g)      Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

 

Defterlerin Tasdik Zamanı

VUK m.221 ve TTK m.64 uyarınca, hali hazırda kurulu olan ve faaliyetine devam edenler söz konusu defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda defter tasdiklerini yaptırmak zorundadır. Buna göre hesap dönemleri 01 Ocak- 31 Aralık olanların defterlerinin tasdiklerini Aralık Ayı içerisinde yaptırmaları gerekmektedir.

Hesap Dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler ise, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda defter tasdiklerini yaptırmak zorundadır.

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde tasdiklerini yaptırmalıdır.

Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdiklerini yaptırmalıdır.

 

Ara Tasdik

Defterlerinde yeterli yaprakları bulunması kaydı ile defteri ertesi yıl da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

 

Ara tasdiki yapılabilecek defterler ise;

a)      İşletme defteri,

b)     Serbest meslek kazanç defteri,

c)      Yevmiye defteri,

d)     Defteri kebir,

e)      Envanter defteri

f)       Serbest meslek kazanç defteri,

g)      Kullanılması halinde Damga Vergisi defteri,

h)     A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteridir.

 

Kapanış Tasdiki

Yevmiye Defteri, normal hesap dönemleri için Haziran ayının sonuna kadar kapanış tasdikleri yapılmak zorundadır. Özel hesap dönemlerine tabi olanlar ise izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar kapanış tasdiklerini yaptırmak zorundadır.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defteri, normal hesap dönemleri için Ocak Ayının sonuna kadar ve Özel hesap dönemlerine tabi olanlar ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar defterlerin kapanış tasdikini yaptırabilirler.

Bu defterler dışındaki defterlere kapanış tasdiki yaptırılamaz.

 

LİMİTED ŞİRKETLER

Limited Şirketler aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır.

a)      Yevmiye Defteri

b)     Defteri Kebir

c)      Envanter Defteri

d)     Pay Defteri

e)      Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir.

Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

(Bu defterin tutulması zorunlu değildir.) Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

 

Limited Şirket Müdürler Kurulu Defteri

Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kâğıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

Vergi Usul Kanunu açısından,

Tasdik zorunluluğu olan yasal defterlerden herhangi birisinin;

Tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmamış olması VUK’un 352/II-6. maddesi çerçevesinde ikinci derece usulsüzlük cezasını,

Tasdik işleminin yaptırılmamış olması (yasal sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler de tasdik ettirilmemiş sayılmaktadır) VUK’un 352/I-8. maddesi ne göre, birinci derece usulsüzlük cezasını, bu fiil aynı zamanda re’sen takdir nedeni de sayıldığından cezanın iki kat kesilmesini gerektirmektedir.

 

E-Defter Tutan Mükellefler

Katma Değer Vergisi Kanunu açısından,

KDV Kanunu’nun 34. maddesine göre, yüklenilen katma değer     vergisinin indirimi için mal ve hizmet alımına ait belgelerin yasal defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

Bazı yargı kararlarına ve özelgelere göre, tasdik ettirilmemiş defterlere yapılan kayıtlar hiç yapılmamış sayılır. Bu nedenle, tasdiksiz defterlere kaydedilen belgelerde yer alan katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün değildir.

 

Defterlerin Usulüne Uygun Şekilde Tasdik Ettirilmemesinin Yaptırımları

Ticaret Kanunu açısından,

TTK. 562. maddesine göre, ticari defterlerin açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlar dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.

Gerek VUK ve gerekse TTK açısından herhangi bir cezai yaptırımla ve KDV indirimlerinin reddedilip cezalı tarhiyatla karşılaşılmaması adına defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin yasal süreleri içinde yapılması önem arz etmektedir.