| Okuma Süresi: 4 Dakika
|

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

STJ. AV. ONAY ONUR ÖZAVCI

Yayımlanan tebliğ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca (“Bakanlık”) onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamayacaktır. Tebliğin amacı; 5/6/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

İşbu tebliğde yer alan tanımlara değinecek olursak; Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü ,  Balık Tanıma Kartı (Etiket): Yetiştiricinin adı veya unvanı, balık türü, yetiştirildiği yer ile yetiştiricilik belge numarasının yer aldığı, balıkların solungaçlarına takılan, bilgilerin okunulabilir büyüklükte olduğu ve bu Tebliğ amacına münhasır geliştirilmiş olan etiketleme kartını, Entansif yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği, İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini, Kapalı Sistem Üretim: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini, Kilogram Üstü Alabalık: Hasat edildiğinde 1 (bir) kilogram ve üzeri ağırlıkta olan alabalığı, Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini, Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gösteren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi ya da müstahsil makbuzunu, Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi, Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi, Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini, Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi, Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri, Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri, Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri, ifade etmektedir.

 

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara su ürünleri desteği aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

-Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar)’ dir.

-Entansif olarak yetiştiriciliği yapılan bütün balık türleri balık tanıma kartı (etiket) desteklemesi kapsamında olacaktır.

-Kapalı sistemde su ürünleri yetiştiricilik projesine sahip olup projesine uygun üretim yapan üreticilere, ürettikleri ürünün tamamı için, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar destekleme yapılacaktır.

-Kilogram üstü alabalık yetiştiren üreticilere; 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen üretim miktarları esas alınarak belirlenen destekleme birim fiyatına ilaveten söz konusu Kararda belirtilen üretim miktarları esas alınarak belirlenecek tutarda ilave destekleme ödemesi yapılacaktır.

-Ürünlerini piyasada balık tanıma kartlı (etiket) olarak satmak isteyen üreticilere; 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen üretim miktarları esas alınarak belirlenen destekleme birim fiyatına ilaveten söz konusu Kararda belirtilen üretim miktarları esas alınarak belirlenecek tutarda ilave destekleme ödemesi yapılacaktır.

 

Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında durumunda ise;

-Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilecek ve destekleme ödemesi buna göre yapılacaktır.

-Desteklemede, denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi ile ilgili olarak 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın yayım tarihinden önceki tesis sahipleri esas alınacaktır. Kararın yayımlandığı 18/8/2017 tarihinden sonra yapılan bu tesislerle ilgili devirler destekleme kapsamı dışında kalacaktır.

-Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 500.000 kilogram ile sınırlı olup 250.000 kilograma (250.000 kilogram dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın tamamı, 250.001-500.000 kilogram (500.000 kilogram dahil) olan kısmı için birim fiyatın %50’si dikkate alınacak ve kapalı sistem üretim desteklemeleri için kapasite sınırlaması uygulanmayacaktır.

-Yetiştirilen türe göre hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakımından gerekli olan yeme ait fatura dikkate alınacaktır.

-Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi dikkate alınacaktır.

-İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait faturalarda belirtilen miktarın iki katı hesaba alınacaktır.

-Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlenmesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul edilecektir.

-İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin edeceklerdir.

-İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden değil de Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan kendisine ait başka bir işletmesinden temin edenler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadırlar.

 

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için aşağıdaki belgelerden gerekli olanlarla yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Gerekli belgeler şunlardır :

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi,

-Balık tanıma kartı (etiket) faturası ve bir adet örnek kart,

-Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı,

-Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı,

-Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı,

-Balık Tanıma Kartı (Etiket) Tespit Tutanağı,

-Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi,

-İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge,

-Proje kapasiteleri 10 ton/yıl üzerinde olan üreticilerin kullandıkları yeme ait fatura,

-Yetiştiricilik belgesi fotokopisi,

 

Desteklemeden yararlanmak üzere Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumlu olacaktır. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanacaktır.

Tebliğ 01.01.2017 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Tebliğ hükümlerini ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütecektir.