| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

STJ. AV. SEDA ARICI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan “SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” 22.06.2017 tarih ve 30104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek” amacıyla hazırlanmış olup nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz çalışabilir durumda olan kişileri kapsayacaktır.

Yönetmelik 29.05.1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun ek 5.maddesinin 9.fıkrasına dayanılarak hazırlanmış olup; Yönetmelik ile sigorta primi desteğinden yararlanma amacıyla bildirilecek sigortalıda şu şartlar aranmaktadır:

–    İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,

–    5510 s. Kanunun m.60/1(c)(1) kapsamında olmak,

–    İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında olmak,

–    5510 s. Kanunun m.4/1(a) kapsamında özel sektör işverenlerince 24.04.2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak.

Yönetmelik hükümleri ile sigortalının yanı sıra, destekten yararlanacak işyerleri için de birtakım şartlar aranmaktadır. Şöyle ki;

–    İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

–    Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemlerinde kayıtlı sigorta sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

–    Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

–    Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

–    Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

–    Çalıştığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, yapılan denetimler neticesinde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu destekten yararlanamayacaklardır. İşverenin destekten haksız bir şekilde faydalandığının tespit edilmesi halinde ise, 5510 s. Kanunun 89.maddesi uyarınca gecikme cezası ve zammı SGK tarafından işverenden tahsil edilecektir.

. Lisans için, AIM personelinin AIM kursu ve işbaşı eğitimini başarı ile tamamlayıp birimi için gerekli çalışma saatlerini doldurması ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu koşulları sağlayan AIM personelinin mesleğini icra edebilmesi için çalıştığı birimde geçerli derecelerden en az birine sahip olması gerekir.

Yönetmelik hükümlerine göre, AIM Personelinin Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

–    Geçerli bir AIM lisansına ve sağlık kurulu raporuna sahip olmak;

–    Lisansında işlenmiş derecelerin verdiği yetkilere uygun şekilde hizmeti yerine getirmek;

–    Mesleki yeterlilik konusunda kuşku oluşması durumunda, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından kendisine bildirilen usullere uymak;

–    Sahip olduğu derece veya derecelerin verdiği yetkiyi kullanmak;

–    AIM hizmeti vermesine engel olabilecek her türlü sağlık sorununu AIM ekip sorumlusuna bildirmek;

–    AIM hizmetinin ifasına ilişkin yaşanılan ve hava seyrüsefer emniyetine etki eden her türlü olayı görev rapor formlarına kaydetmek ve üstlerini durumdan haberdar etmek.

Belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi neticesinde Genel Müdürlük tarafından şu hallerde AIM personelinin lisansını askıya alma veya iptal etme hakkı bulunmaktadır:

–    Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporunun, lisans sınavına girdiği tarihten itibaren en az 6 ay süre ile geçerli olmaması;

–    Derece edinme veya yenileme sınavında başarısız olunması;

–    Görevin ifası bakımından ihmalkarlık, sorumsuzluk, dikkatsizlik ve/veya mesleki kusur sonucu can ve mal emniyetinin ihlal edildiğinin komisyonca tespit edilmesi;

–    Görev disiplinine uyulmaması, lisans ve derece almaktan kaçınılması.

 

Desteğin finansmanı ise Bakanlık tarafından karşılanacak olup, destek süresi sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca devam edecektir. Süre takibini SGK yapmakla birlikte, sigortalı işbu bir yıllık süre dolmadan işyerinden ayrılıp “aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde” işe başlarsa kalan teşvik süresi kadar destekten yararlanabilecektir.

Desteğin işleyişi Bakanlık’ın SGK’ya “sigortalının işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların hanesinde ikamet edenlerin hane bazlı olarak” bildirmesi yolu ile sağlanacaktır.

Sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenler e-Bildirge sistemi aracılığı ile veya SGK’nın belirleyeceği diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda bulunabilirler.

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan kişiler “çalışabilir” niteliğini haiz olacak ve İŞKUR’a uygun işlere yönlendirilme, mesleki eğitim ve aktif işgücü programlarına tabi tutulmak amacı ile kaydedilebilecektir:

–    Son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunan ve 5510 s. Kanunun m.60/1(c)(1) kapsamında olanlar,

–    18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşından gün almamış olanlar,

–    2022 s. Kanun kapsamında aylık almıyor olanlar,

–    2828 s. Kanunun ek-7 maddesi kapsamında engelli yakını sebebi ile engellilerin evde bakımına destek için yapılan sosyal yardımdan faydalanmıyor olanlar.

 

Bu şartları sağlayıp, İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebep olmadan üçüncü kere reddeden kimsenin nakdi düzenli sosyal yardımı, durumun bildirimini takip eden aybaşından itibaren bir yıl süreyle kesilecektir.

 

Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.