| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

STJ. AV. BURAK ÖZATA

Yayımlanan yönetmelik soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin belirlenmesi ve uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkartılmıştır.

 

Bu yönetmeliğin kapsamını bölge adliye mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları, adli yargı ilk derece mahkemeleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları, bölge idare mahkemeleri ile idari yargı ilk derece mahkemelerinin yürüttüğü soruşturma, kovuşturma veya yargılamalar oluşturmaktadır.

 

Yönetmelik kapsamında uygulanacak usul ve esasları anlamlandırmak adına öncelikle Hedef Süre kavramına vurgu yapılması gerekirse;

 

Hedef Süre, Soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanmasında gözetilen, ilgilileri için hak doğurmayan, yargısal süreçleri iyileştirmeyi amaçlayan ve Kurul’un görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenen süreyi” ifade etmektedir.

 

Bu doğrultuda hedef sürelerin belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar ilgili yönetmelik kapsamında tahdidi olarak sayılmıştır. Buna göre;

 

-10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak oluşturulan Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında ve 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Bakanlıkça hazırlanan adli istatistiklerde gösterilen ortalama soruşturma, kovuşturma veya yargılama süreleri,

 

-Fiilen görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcı sayısı,

 

-Her bir daire, mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısına düşen derdest dosya sayısı veya puanı,

 

-Soruşturma veya yargılama usul kuralları,

 

-8 inci maddenin üçüncü fıkrası; “Cumhuriyet başsavcılıkları ve adalet komisyonu başkanlıkları, başkan, üye, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının da görüşünü alarak her yıl ocak ayı sonu itibariyle hedef sürelerin gerçekleşmesinde yaşanan gecikmelerin sebepleri ile çözüm önerilerine ilişkin yetki çevresini de kapsayacak şekilde bir rapor hazırlar. Hazırlanan rapor Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ve Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.” Şeklinde olup bu doğrultuda gönderilen yıllık raporlar.

 

dikkate alınarak hedef süreler belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir akabinde Cumhuriyet başsavcılıkları ile adalet komisyonu başkanlıklarına gönderilir.

 

Yukarıdaki kalemler esas alınarak belirlenen hedef sürelerin, Savcılık, Yerel Mahkemeler ve Üst Mahkemeler nezdinde bilgilendirmesi de 7. Madde kapsamında düzenlenen belgelerle ilgililere yapılacaktır.

 

Belirtildiği şekilde belirlenen bu süreler Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca UYAP’a işlenir. Hedef sürede sonuçlanmayan bir dava ve soruşturma dosyasına ilişkin gecikme nedenleri 30/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanun Yolu Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte gösterilen değerlendirmeye esas olmak üzere dosyayı muktezaya bağlayan hakim veya savcı tarafından UYAP’a işaretlenecektir.

 

Hedef sürelere ilişkin ölçümlemeler de yapılarak her yıl ocak ayı başında Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Adalet Komisyonu Başkanlıklarının ilgili ekranlarında gösterilecektir. Hedef sürelere ilişkin ölçümleme bilgileri ayrıca performans değerlendirme ve geliştirme formunun doldurulmasında değerlendirmeye esas alınacaktır.

 

Soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef süreleri en geç iki yılda bir Bakanlık tarafından güncellenecektir.