| Okuma Süresi: < 1
|

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

STJ. AV. SEDA ARICI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan “SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 19.10.2017 tarih ve 30215 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yapılan değişikliklerle yönetmeliğin “Lisans Başvurusu” başlıklı 7.maddesinin 1.fıkrası değiştirilerek, “lisans almak isteyen kişilerin, Lisans Başvuru Dilekçesi ile birlikte, Kurul Kararıyla belirlenen bilgi ve belgeleri ibraz ederek Kuruma başvuracağı” ve “işbu belge ve bilgilerin Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca değerlendirmeye tutulup talep edileceği” belirtilmiştir.

 

Yönetmeliğin “Lisans Tadili” başlıklı 15.maddesine getirilen değişiklik uyarınca eskiden “kurumun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren onbeş iş günü içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgelenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır. Lisans tadilleri LPG Piyasası Dairesi Başkanlığınca, Kuruma başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde sonuçlanır” şeklinde düzenlenen hüküm yerine, “lisans tadilleri, kuruma yapılan yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir. LPG Dağıtıcı Lisanslarında taşıma bilgilerine ilişkin tadil başvuruları ile LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı, LPG Taşıma Lisanslarına ilişkin tadil başvuruları LPG Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer tüm tadiller Kurulca sonuçlandırılır.” Şeklinde düzenleme getirilmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin “Lisansların Sona Ermesi ve İptali” başlıklı 17.maddesinin 4.fıkrasında bulunan “LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının sona erdirilmesi ve iptali, LPG Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır” hükmünden “lisansın iptaline” ilişkin kısım çıkarılmıştır.