| Okuma Süresi: 13 Dakika
|

SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ZEYNEP ÖĞRETMEN

Makale İçeriği

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları kapsamındaki terminaller ile sıhhi işyerlerinde verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında uygulanacak usul ve esaslar, 3 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik kapsamına giren işyerleri için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre verdikleri izin ve ruhsatlar ile yaptıkları tescil ve benzeri işlemler, işbu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. Bununla birlikte; işbu Yönetmelik hükümlerine göre terminal işletme ruhsatı ya da sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış olması, işyerinin faaliyeti ile ilgili özel mevzuatın zorunlu kıldığı diğer izin, ruhsat, tescil belgelerinin alınması gerekliliğini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Sıhhi işyerlerinin üçüncü şahıslar mali mesuliyet sigortası yaptırması gerekmektedir ancak işyerinin sigortası terminal kapsamında yer alıyorsa ayrı bir sigorta aranmayacaktır.

 

Başvuruya İlişkin Aranan Şartlar, Geçerlilik Süresi ve Ödenecek Ücretler Yönetmelik ile Belirlenmiştir

Havaalanında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin havaalanındaki konumlarının gösterildiği ve numaralandırıldığı bir vaziyet planı veya terminaller içerisinde yer alan sıhhi işyerlerinin konumlarının gösterildiği ve numaralandırıldığı kat planlarının, kuruluşun ticari unvanı ve adresinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin ve planlarda numaralandırılan her bir işyeri için işbu Yönetmeliğin 2 numaralı ekinde yer alan bilgileri barındıran bir ana dosyanın, başvuru mercii tarafından teslim alındıktan en fazla on beş gün sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne sunulması zorunlu olacaktır. Başvuru mercii; ruhsat alma zorunluluğu olan sıhhi işyerlerinin terminal binası içerisinde bulunması halinde terminal işletmecisini, terminal binası dışında bulunması halinde ise havaalanı işletmecisini ifade etmektedir.

İşbu Yönetmelik uyarınca terminal işletme ruhsatı ile sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait ücretler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hizmet tarifesiyle belirlenecektir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının birden fazla faaliyet alanı için düzenlenmesi halinde her bir faaliyet alanı için ayrı ücretlendirme yapılacaktır. Genel Müdürlük, hizmet tarifesindeki ücretlerin belirlenmesinde terminaller için yolcu kapasitesine göre belirlenen ruhsat gruplarını, sıhhi işyerleri için ise işyerinin kullanım alanı büyüklüğünü esas alacaktır.

Terminal işletme ruhsatı verildiği tarihten itibaren bir yıl geçerli olacaktır. Her yıl, ruhsat sahibinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne başvurarak temdit işlemi yaptırması ve Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen temdit ücretini yatırması zorunludur. Süresi içerisinde temdit yapılmaması halinde Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirlenen hükümler uygulanacaktır. Terminal işletme ruhsatı dışındaki sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatları ise iptal edilmediği sürece geçerlidir ve temdit işlemi gerektirmeyecektir. Sıhhi işyeri sahiplerinin uyguladığı ücret tarifeleri ile ilgili herhangi bir şikayet söz konusu olursa; işbu şikayet başvuru merciine yapılacak ve başvuru mercii, şikayet sahibine 30 gün içerisinde bilgilendirme yapacaktır.

 

Havaalanı Seyrüsefer ve Elektronik Sistemlerini Olumsuz Etkileyen İşyerinin Faaliyeti Durdurulacak

Terminal işletme ruhsatı ile sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmeciler, personeli için düzenleyeceği eğitim faaliyetlerinde Genel Müdürlük tarafından yayımlanan talimatları esas alacaktır. Talimatlarda belirtilmeyen eğitimler için işletmeciler faaliyetin niteliğine göre çalışanlarına gerekli eğitimleri vermek/verdirmekle yükümlü olacaklardır.

Havaalanı sınırları içinde yer alan ve işbu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatı bulunan sıhhi işyerlerinde kullanılan malzemelerin havaalanı seyrüsefer ve elektronik sistemlerini olumsuz etkilediğinin havaalanı işletmecisi tarafından tespiti halinde; havaalanı işletmecisi tarafından işyerinin faaliyeti derhal durdurulacak ve işbu husus Genel Müdürlüğe bildirilecektir. Aykırılığın giderilmesi için işletmeye 60 gün süre verilecektir. Aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde, işletmenin ruhsatı iptal edilecektir.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarındaki güvenlik önlemlerinin Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasının Güvenlik – Uluslararası Sivil Havacılığın Kanun Dışı Eylemlerden Korunmasına İlişkin Düzenlemeler başlıklı 17 numaralı eki,  Avrupa Sivil Havacılık Konferansının Sivil Havacılık Güvenliğine Dair Politika Beyanı ve Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında belirtilen standartlarda alınması zorunlu olacaktır. İşbu güvenlik tedbirlerine ilişkin uygulamalar Genelkurmay Başkanlığının da olumlu mütalaası alınarak yürütülecektir.

 

Yönetmelik Hükümlerince İşyerlerinde Aranacak Şartlar İse Şu Şekilde:

Yönetmelik hükümleri kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı alacak işyerlerinin aşağıda belirtilen şartları sağlamaları zorunlu olacaktır:

-Sıhhi işyerleri bünyesinde yer alan dinlenme ve eğlence yerlerinde, otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerlerinde ve terminal haricinde havaalanı sınırları içerisinde bulunan sıhhi işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemler ile itfaiye raporunun alınması, terminal binası içerisinde yer alan ve itfaiye raporu alınması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemlerin alınması,

-Tıbbi atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

-Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için ICAO Ek-9, ECAC Doküman 30 ve ulusal mevzuatta belirtilen kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

-Sıhhi işyerlerinde çalışanların Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatında yer alan güvenlik eğitimini alması,

-Sıhhi işyerlerinde çalışanların, ulusal mevzuatta belirtildiği kapsamda ilk yardım eğitimi alması,

-Sıhhi işyerlerinde çalışanların en az yüzde otuzunun yangın ve itfaiye eğitimi alması,

-Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması,

-Terminaller içindeki ve dışındaki işyerlerinde yolcuya yönelik olarak çalışacak tüm personelin istihdam edildiği birime ve görevinin niteliğine uygun kıyafet giymesi ve havalimanı giriş kartlarını görünür şekilde takması,

-İşyerlerinde atık su oluşumu söz konusu ise suyun havaalanı ortak alt yapı sistemine ön arıtım işlemlerinden geçirildikten sonra verilmesi,

-Havaalanında faaliyet gösteren tüm işyerlerinin ve işletmelerin, faaliyetlerinin her aşamasında 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen standartları sağlamaları,

-Sağlık ünitelerinin, faaliyetlerinin her aşamasında 25/1/2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standartları sağlamaları,

-Sıhhi işyerlerinde meydana gelen katı atıklar konusunda, katı atıkların geri kazanımı temel prensibine bağlı olarak ve 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standartların sağlanması,

-Tüm hacimlerin, fonksiyon ve sınıfına uygun malzeme ile tefriş ve dekore edilerek TS EN 12464-1 standardına uygun olarak aydınlatılması,

-İşyerlerinin ısıtma ve havalandırma ile ilgili olarak ASHRAE standartlarına uygun sistemler ile donatılması,

-İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantının bulunması,

-Her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, yiyecek-içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında temizlik ve sağlık kurallarına uyulması ve yiyeceklerin bozulmasını engelleyecek ısıtma ve soğutma işlemleri ile ilgili düzenlemelerin yapılması,

-Tesislerin temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yapılması, meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması,

-İş yerlerinde, sigara içilen ve içilmeyen bölümlerin ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde ayrılması,

-İnsanların çok yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı işyerleri için giriş ve çıkışların ayrı kapılardan olması, yangına karşı ayrıca tahliye çıkışının bulunması ve bu çıkışların ışıklı tabela ile gösterilmesi,

-Müzik yayını yapan yerlerde, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılmaması,

-Havaalanında perakende satış yapan ve hizmet sunan sıhhi işyerlerinde; etiket, tarife ve fiyat listelerinin görünür bir şekilde asılması gerekmektedir.

 

Yukarıda sayılan şartlar, tüm işyerleri için ortak olmakla birlikte sıhhi işyerleri için aranacak şartlar ise şu şekildedir:

 

Sıhhi işyerlerine özelliklerine göre ruhsat verilmesi sırasında;

 1. Eğlence, oyun ve benzeri amaçlı yerler,
 2. Eğlence, oyun ve benzeri amaçlı yerlerde çalıştırılacak kişilerin nitelikleri,
 3. Oyun salonu, internet salonu ve benzeri işyerleri,
 4. Alışveriş merkezleri ile büfe, kantin gibi işyerleri,
 5. Restoran, kafeterya ve pastaneler,
 6. Otel ve kısa süreli konaklama yerleri ile sauna gibi işyerleri,
 7. Güzellik salonları ile kuaförler,
 8. Özel beden eğitimi, spor tesisleri ve bilardo, bowling, masa tenisi ve dart gibi sporların yapıldığı eğlence yerleri,
 9. Bankacılık ve iletişim hizmeti sunan işyerleri ortak olarak tüm işletmeler için yukarıda sayılan şartların yanı sıra faaliyet alanlarına göre ilgili Bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanmış mevzuat gerekliliklerini sağlamak zorunda olacaktır.

 

Havaalanı Sağlık Ünitelerinde Havaalanı Açık Olduğu Süre Boyunca Hizmet Verecek En Az Bir Doktor ve Hemşirenin Bulunması Gerekecektir

Havaalanı sağlık ünitelerinde aranacak şartlar da işbu Yönetmelik ile düzenlenmiş olup; Sağlık hizmeti sunan havaalanı sağlık ünitelerinde, ortak aranan şartlara ilave olarak aşağıda yer alan gereklilikler aranacaktır:

 

 • Sağlık ünitesi, havaalanı ve gümrüklü alanlarda; aynı il veya komşu il içerisinde faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı bir sağlık tesisi ile işbirliği yapılarak, sağlık tesisinin mevcut hekim kadro ve kapasiteleri kullanılarak veya Sağlık Bakanlığınca planlama kapsamında izin verilmesi halinde yeni bir ünite olarak açılabilir. Bu üniteler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılır.
 • Sağlık ünitelerinin, gümrüksüz alanda tercihen gidiş katında, alanın her yerine en hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlayacak merkezi konumda, asansör ve kat geçişlerine yakın olması gerekir. Özellikle pasaport işleminden geçmeyecek (transit) yolcuların tıbbi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla yolcu muayene ve müşahedesi için gümrüklü alanda bir oda oluşturulabilir.
 • Sağlık ünitelerinde yer alacak, muayene, acil müdahale ve müşahede odası gibi tıbbi bölümlerde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe uygun şartlar sağlanır. Hasta kullanımına ait tüm kapıların sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olması ve asansörlerin hasta sedyesinin rahatça sığabileceği ebatta olması gerekir.
 • Havaalanı sağlık ünitesinden hava aracına, hava aracından havaalanı sağlık ünitesine ve gerekli durumlarda hastanelere; hasta naklini ve/veya acil yardımı sağlayacak en az biri acil yardım ambulansı olmak üzere en az iki kara ambulansı bulundurulması ve bu ambulanslarda kesintisiz hizmet verilmesini sağlayacak şekilde, ekip içerisinde yolcuların uçuşa elverişlilik değerlendirmelerini yapacak en az bir tanesi kadrolu olmak üzere yeterli sayıda uçuş tabibi görevlendirilmesi gerekmektedir.
 • Havaalanı açık olduğu süre boyunca hizmet verecek en az bir doktor ve hemşirenin çalıştırılması esastır.
 • Sağlık ünitesince yapılan sağlık işlemleri ile ilgili talimat veya prosedürler hazırlanır.

 

Gümrüksüz Satış Mağazaları ve Depoları ile Taksi Durağı ve Yazıhanelerde Aranacak Şartlar da Yönetmelik Hükümleri Arasında Yer Almaktadır

Genel Müdürlük tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen gümrüksüz satış mağazası firmalarınca; markalara ait mağazaların açılması, karma ürün noktalarının oluşturulması, ithal/ihraç fazlası satış, uçağa biniş öncesinde kapılarda satış gibi hizmetlerin sunulması ve benzeri hizmetler verilen ruhsat kapsamında olacaktır.

 

Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklar ve oto galerilerinde ortak aranan şartlara ilave olarak;

-Havaalanı Güvenlik Komisyonunun belirleyeceği sayıda arabanın terminal önünde park edilebileceği alana sahip olunması,

-İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabının bulunması,

-Park alanı tabanının beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanmış olması ve birikinti suların toplama rögarlarına verilecek şekilde düzenlenmesi,

-Telefon ve telsiz sisteminin bulundurulması,

 

-Uluslararası havaalanlarında yolcularla iletişimin üst düzeyde sağlanması amacıyla durakta en az bir yabancı dil bilen personel bulundurulması,

-Taksi duraklarına şoförlerin isimlerinin ve fotoğraflarının görünür şekilde asılması,

-Taksilerde, şoförle ilgili kimlik bilgilerinin müşterilerin görebileceği şekilde asılması,

-Araçlarda havaalanını belirten logonun bulunması,

-Terminal önlerinde bekleyen taksi sayısının trafik kargaşasına neden olmayacak şekilde sınırlandırılması ve diğer araçların durakta bekletilmesi zorunlu olacaktır.

 

Terminal İşletme Ruhsatı Almış Olan Terminal İşletmecisinin Ayrıca Otopark Hizmetlerini de İşletmesi Durumunda Ayrıca Ruhsat Alma Zorunluluğu Bulunmamaktadır

Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında, terminal işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, havaalanı terminal işletme ruhsatı almak zorunda olacaklardır. Terminal içerisinde yer alan, ticari kısımlar dışında kalan ve ticari niteliğe haiz olmayan asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar terminal işletmecilerine verilecek ruhsat kapsamında terminal ile bir bütün olarak değerlendirilecektir. Terminal işletme ruhsatı almış olan terminal işletmecilerinin, aynı zamanda otopark hizmetlerini de işletmesi durumunda, bu hizmetler için ayrıca ruhsat alması zorunluluğu söz konusu olmayacaktır.  Bu kapsamdaki hizmetlerin terminal işletmecisi dışında başka bir şirket tarafından verilmesi durumunda, işletici şirket tarafından ruhsat alınması zorunlu olacaktır.

 

Terminal işletmecileri, aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlü olacaklardır:

 

-Yolcu kolaylığı açısından terminalde bulunması gerekli fiziki şartlara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen tüm düzenlemelerin yerine getirilmesi,

-Hareketi kısıtlı, kabul edilmeyen ve asi/kuralsız yolcuların giriş ve çıkış işlemlerinde ICAO Ek-9 ve ECAC Doküman 30’da belirtilen kolaylıkların sağlanması için gerekli alt yapının oluşturulması ve önlemlerin alınması,

-Asansörler için yıllık periyodik kontrollerin, 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlarla protokol imzalanarak yaptırılması,

-Terminal içerisinde yer alan tüm işyerlerinin bu Yönetmelikte yer alan esaslar dâhilinde işletilmesini teminen gerekli tüm tedbirlerin alınması.

 

Terminal işletmecisinin uyması gereken yükümlülükler, Terminal İşletmeciliği Uygulama Esasları Talimatı ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenecektir.

 

Terminal işletmecisi, işletmek istediği terminal için işbu Yönetmeliğin 3 numaralı ekinde yer alan havaalanı terminal işletimi başvuru formu ve bu başvuru formu ekinde belirtilen belgeler ile Genel Müdürlüğe başvuracaktır. Havaalanı terminal işletme ruhsatı başvurusu için gerekli beyan ve belgelerin ruhsat başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip, başvuru formundaki beyan ve belgelere göre başvuru dosyası değerlendirilecektir. Terminalde yapılacak yerinde denetimi müteakip değerlendirme sonucu, Genel Müdürlük tarafından en geç otuz gün içinde başvuru merciine bildirilecektir. Değerlendirme sonucu olumlu ise işletmeci için havaalanı terminal işletme ruhsatı düzenlenecek; ancak değerlendirme sonucu olumsuz ise başvuru reddedilecek ve işletmeciye bildirilecektir.

 

Terminal Ruhsatlarının Grupları, Yolcu Kapasitelerine Göre Belirlenecek

Terminal işletmecileri tarafından;

-Yıllık yolcu kapasitesi 3.000.000 ve üzerinde olan terminaller için A Grubu havaalanı terminal işletme ruhsatı,

-Yıllık yolcu kapasitesi 2.999.999 ve aşağısında olan terminaller için B Grubu havaalanı terminal işletme ruhsatı,

-Özel amaçlar için işletilmesi uygun görülen terminaller için C Grubu havaalanı terminal işletme ruhsatı alınması zorunlu olacaktır.

 

A ve B grubu terminal işletme ruhsatları için, iç hat ve dış hat ayrı olacak şekilde terminal işletme ruhsatı düzenlenecektir.

 

Herhangi bir nedenle fiziki şartlar sağlanarak terminal kapasitesinin arttırılması ve bu artırımın ruhsat grubu değişikliğini gerektirmesi halinde, havaalanı işletmecisinin uygun görüş yazısı ile birlikte terminal işletmecisinin gerekçeleri ile beraber Genel Müdürlüğe yazılı bildirimde bulunması zorunlu olacaktır. Havaalanı işletmecisi ile terminal işletmecisinin aynı olması halinde doğrudan Genel Müdürlüğe gerekçeli bildirimde bulunulacaktır. Terminal kapasitesinin arttırılması durumunda, terminal işletmecisi tarafından ruhsat yenileme başvurusu yapılacak ve yeni başvuruya ilişkin talep edilen bilgi ve belgelerdeki değişiklikler Genel Müdürlüğe bildirilerek bir önceki ruhsat bedeli ile yeni ruhsat bedeli arasındaki fark ruhsat ücreti olarak ödenecektir.

 

Ruhsat Almadan Sıhhi İşyeri Açmak ve Çalıştırmak Mümkün Olmayacak

İşbu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Genel Müdürlükten ruhsat alınmadan sıhhi işyeri açılamayacak ve çalıştırılamayacaktır. Havaalanı işletmecilerinin havaalanı personeline yönelik yemek ve sağlık hizmeti verdiği işyerleri için sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunlu olmayacaktır. Bu Yönetmelik dışında diğer mevzuat kapsamında Bakanlık veya Genel Müdürlük tarafından ruhsatlandırılmış ve/veya yetkilendirilmiş olan ve bu izin kapsamında hizmette bulunan kuruluşların hizmetlerini sürdürebilmeleri amacıyla terminal işletmeciliği ve ticari faaliyetler dışında kullandıkları idari bina, depo, ofis ve benzeri yerler için bu Yönetmelik kapsamında ruhsat alınması zorunlu olmayacaktır.

 

Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işbu Yönetmeliğin 4 numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve ekinde belirtilen diğer belgeler ile başvuru merciine başvuracaktır. Yeni işyeri açılması durumunda ana dosyanın, ruhsat yenilenmesi ya da ana dosyadaki bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumlarında ise başvuru merci tarafından ana dosyanın güncellenerek değişen bölümlerinin Genel Müdürlüğe sunulması zorunlu olacaktır.

 

Sağlık ünitesi açmaya ve işletmeye yetkili kişilerin belirlendiği ilgili mevzuata uygun nitelikleri haiz havaalanı sağlık ünitesi açmak isteyenler, işbu Yönetmeliğin 4 numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve bu başvuru formu ekinde belirtilen belgelere ilave olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri de iki nüsha halinde başvuru merciine sunmak zorunda olacaklardır:

 

-Havaalanı sağlık ünitesinin unvanını, sahibini veya sahiplerini belirten ve sağlık merkezinin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden sorumlu müdürce imzalı başvuru dilekçesi, sağlık ünitesinde sorumlu müdür olarak çalışacağına dair sorumlu müdürlük sözleşmesi ve T.C. kimlik numarası beyanı,

 

-Açılmak istenen havaalanı sağlık ünitesinde bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair, sorumlu müdürün ve havaalanı sağlık ünitesi sahibi veya sahiplerinden en az birinin imzalarının bulunduğu taahhütname,

 

-Havaalanı sağlık ünitesi bünyesinde açılması planlanan uzmanlık dallarını, tıbbi tahlil ve/veya radyoloji laboratuvarlarını, bulunması planlanan asgari tıbbi cihaz, araç, gereç ve malzemelerin nitelik ve miktarlarını, ambulansların niteliklerini ve sayılarını belirten sorumlu müdürce imzalanmış liste,

 

-Havaalanı sağlık ünitesi bünyesinde kadrolu veya geçici olarak çalıştırılması planlanan her bir uçuş tabibine ait uçuş tabipliği veya fizyolojik eğitim kursu sertifikaları,

 

-Havaalanı sağlık ünitesinin bir ticaret şirketi tarafından açılmak istenmesi durumunda, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya sureti,

 

-Havaalanı sağlık ünitesi bir dernek tarafından açılacak ise 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesi çerçevesinde derneğin kamu yararına çalıştığını belgeleyen kararın ve dernek tüzüğünün bir örneği; vakıflar tarafından açılmak istenmesi durumunda ise Bakanlar Kurulunca verilen vergi muafiyeti kararı ve vakıf senedinin bir örneği.

 

Gümrüksüz satış mağazası ya da depo açmak isteyenler, işbu Yönetmeliğin 4 numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve bu başvuru formu ekinde belirtilen belgelere ilave olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri de iki nüsha halinde başvuru merciine sunmak zorunda olacaklardır:

 

-Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan mağaza ve depo açma izni,

 

-Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre mağaza ve depo açma izni başvurusu esnasında gümrüksüz satış mağazası ve deposu açmak isteyenlerden istenen taahhütname örneği ile birlikte uçakta satış mağazası işleticileri ve bunlarla anlaşmalı havayolu şirketlerinden alınacak taahhütname örnekleri.

 

Hava tarafında ve hava tarafına geçişi bulunan gümrüklü geçici depolama alanı ve antrepo hizmetleri için 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere sıhhi işyeri çalışma ruhsatı alacak işletmelerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 

a) Şirketi idare ve temsile yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması,

b) Şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması,

c) Şirket hisselerin en az %51’inin nama yazılı olması zorunludur.

 

Terminal İşletme Ruhsatının Ve Sıhhi İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının İşyerine Asılması Zorunludur

Sıhhi işyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular, başvuru merciince incelenir ve inceleme sonucu merciin uygun görüşü ile birlikte daha önce belirtilen ana dosya başvuru mercii tarafından Genel Müdürlüğe sunulacaktır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu için gerekli tüm beyan ve belgelerin ruhsat başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından eksiksiz olarak başvuru merciine verilmesi gerekecektir. Başvuru mercii ile sözleşme imzalanmasını müteakip, başvuru formu ekinde belirtilen belgelerle birlikte en geç on beş gün içinde başvuru mercii tarafından ana dosyanın hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulması zorunlu olacaktır.

 

Başvuru mercii tarafından, sıhhi işyerleri için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevrenin korunması ile ilgili düzenlemeler esas alınacaktır.

 

Başvurulara ilişkin hazırlanan ana dosya başvuru mercii tarafından Genel Müdürlüğe iletilecek ve Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucu bu Yönetmelik hükümlerini sağlayan işyerlerine sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir. İşleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine verilecek ruhsatlar tek bir ruhsat altında düzenlenebilecektir. Ruhsat verilen her bir faaliyet konusu bu ruhsat üzerinde belirtilecek ve bu ruhsat her bir faaliyet konusu için ayrı bir ruhsat olarak değerlendirilecektir. İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir, ancak ruhsat kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Terminal işletme ruhsatının ve sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatının işyerine asılması zorunlu olacaktır.

 

Başvuru mercii, Genel Müdürlük tarafından verilen sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örneklerini bulundukları ilin vergi dairesine ve ticaret siciline göndermek ve sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını gönderdiğini bir sonraki ayın sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirmek zorunda olacaktır.

 

Unvan Değişikliğinde Yeniden Ruhsatlandırma Yapmak Gerekecek

Sıhhi işyerlerinin faaliyet gösterdiği adresin, işletmenin faaliyet alanının, işyerinin işleticisinin veya işyeri unvanının değişmesi halinde yeniden ruhsatlandırılma yapılır ve Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen ücret alınacaktır.

 

Terminal işletmecileri için işletmecinin değişmediği, sadece işletmecinin unvanında yapılan değişikliklerde terminal işletme ruhsatı yenilenir ve ruhsat ücreti alınmayacaktır. Terminal işletmecisinin değişmesi halinde terminal işletme ruhsatı tekrar düzenlenir ve Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen ücretler alınacaktır. Terminal işletme ruhsatı bulunan kuruluşun aynı havaalanında, aynı ticari unvanla terminalinin farklı bir alana taşınması halinde, yeni mahal için Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen çalışma ruhsatı ilk veriliş ücretinin 1/3’ü alınacaktır. Terminal işletme ruhsatı bulunan kuruluşun aynı havaalanında mevcut terminal binasını inşaat nedeniyle değiştirmesi durumunda, inşaatın başlamasını müteakip geçici süre ile çalışma ruhsatı bulunan diğer terminale geçmesi halinde kuruluşa yeniden çalışma ruhsatı düzenlenmeyecektir.

 

Sözleşmenin Sona Ermesi Durumunda Verilmiş Olan Ruhsat da İptal Olacaktır

İşbu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almış olan terminal işletmecilerinin ve sıhhi işyeri sahiplerinin başvuru mercii ile yapmış olduğu sözleşmelerin sona ermesi durumunda, Genel Müdürlük tarafından verilmiş olan ruhsat iptal olacaktır. Bu durumda, başvuru merciinin ana dosyayı, gerekli değişiklikleri yaparak 30 iş günü içinde Genel Müdürlüğe göndermesi zorunlu olacaktır. Sözleşmesi sona eren ve yeni başvuru mercii tarafından ruhsatlandırılması istenilen sıhhi işyeri için mahal numarası, faaliyet konusu ya da unvan değişimi bulunmuyorsa tekrar ruhsatlandırılma yapılırken ücret alınmayacaktır. Aksi durumlarda, Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen ücret alınacaktır.

 

Ruhsat sahibi işletmecinin, başvuru mercii ile doğrudan sözleşmesi bulunmuyorsa ve başvuru merciinin kiracısı ile sözleşmesi varsa, başvuru merciinin kiracısının değişmesi durumunda ruhsat iptal olacaktır. İşyerinin mahal numarası, faaliyet konusu ya da unvanı değişmiyorsa tekrar ruhsatlandırılma yapılırken ücret alınmayacaktır. Aksi durumlarda, Genel Müdürlük hizmet tarifesinde belirtilen ücret alınacaktır. Sıhhi işyeri açma çalışma ruhsatına sahip olan kuruluşların bu Yönetmelikteki belirtilen şartları kaybetmeleri halinde, başvuru mercii ile yapmış oldukları kiralama kapsamındaki sözleşmeler yenilenmez ve sonuç hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilecektir. Belirtilen şartları 30 gün içinde sağlayamayan kuruluşların ruhsatı iptal edilir ve bu kuruluşlar aynı havaalanında iki yıl süre ile ruhsat başvurusunda bulunamayacaktır.

 

Sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinde yapılacak ilave veya kirlilik yükünü artıracak herhangi bir tadilat, inşa veya değişiklik için işyeri sahipleri tarafından havaalanı işletmecisi veya terminal işletmecisinin onayının alınması zorunlu olacaktır. Başvurucu mercii, tesislerde yapılacak değişiklik ve ilavelerin, kendilerine bildirilmesinden itibaren on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulacaktır. Havaalanı terminal işletme ruhsatı verilen işyerlerinde yapılacak, ilave veya kirlilik yükünü artıracak herhangi bir tadilat, inşaat veya değişiklik, işyeri sahipleri tarafından havaalanı işletmecisinin onayını müteakip on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

 

Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Hareket Edildiğinin, Ülke İtibarının Olumsuz Etkilendiğinin Ve Yolcu Haklarına Aykırı Hareket Edildiğinin Tespit Edilmesi Halinde İşletmelerin Ve İşyerlerinin Faaliyeti Durdurulacak

Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimlerde 2920 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler ile ICAO ve ECAC tarafından belirlenen uluslararası kurallara aykırı durumlar nedeniyle uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini olumsuz etkileyen durumların, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uyulmadığının, Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin, ülke itibarının olumsuz etkilendiğinin ve yolcu haklarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde işletmelerin ve işyerlerinin faaliyeti durdurulacaktır.

 

Genel Müdürlük tarafından ruhsat verilmiş olan işletmecinin aykırılıklarının giderilmesinden, terminal işletmecisi ve havaalanı işletmecisi sorumludur. Aykırılığın 30 iş günü içinde giderilmemesi halinde, ruhsat iptali için terminal işletmecisi ve havaalanı işletmecisi tarafından Genel Müdürlüğe başvurulacaktır.

 

İşbu Yönetmelik hükümlerine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış sağlık üniteleri sahipleri, faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla hekim olan ve mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür görevlendirmek zorundadır. Sorumlu müdür, sadece bir sağlık ünitesinde bu görevi üstlenebilir. Sorumlu müdür, idari işlerden şahsen, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimlerle birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. Sorumlu müdür görevinden ayrılmak istediğinde veya sorumlu müdürün görevine son verilmek istenildiğinde; sağlık ünitesi bu durumu on beş gün öncesinden il sağlık müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe bildirmek zorunda olacaktır.

 

İşyeri Sahiplerinin Mevzuata Aykırı Hususları Gidermesi için 60 Günlük Süre Verilecek

Havaalanı terminal işletme ruhsatı ile sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, Genel Müdürlük tarafından denetlenecektir. Yapılan denetimler sırasında mevzuata aykırı hususların ve/veya 29 uncu maddede belirtilen ulusal ve uluslararası gerekliliklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde, işyeri sahiplerinin mevzuata aykırı hususları gidermesi için aykırılığın durumuna göre Genel Müdürlük tarafından en fazla altmış güne kadar süre verilecektir. Verilen süre sonunda işletmelerin mevzuata aykırı hususları gidermediği tespit edilirse, işletmeciye 2920 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen idari ve cezai yaptırımlar uygulanacak veya ruhsatları iptal edilecektir.

 

Havaalanlarındaki sıhhi işyerleri, ayrıca havaalanı işletmecisi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uyum açısından yılda en az bir kez denetlenecektir. Yapılan denetimler sırasında mevzuata aykırı hususların ve/veya 29 uncu maddede belirtilen ulusal ve uluslararası gerekliliklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde Genel Müdürlüğe bilgi verilecektir. Genel Müdürlük tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin ve işyerlerinin faaliyeti hemen durdurulacaktır. Mevzuata aykırı husus 90 gün içerisinde giderilemezse ruhsat iptal edilecektir.

 

Kamu özel işbirliği projeleri kapsamında DHMİ tarafından ihale edilen ve özel sektör tarafından işletilen havaalanlarındaki sıhhi işyerleri, DHMİ tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uyum açısından yılda en az bir kez denetlenecektir. Yapılan denetimler sırasında mevzuata aykırı hususların ve/veya 29 uncu maddede belirtilen ulusal ve uluslararası gerekliliklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde Genel Müdürlüğe bilgi verilecektir. Genel Müdürlük tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin ve işyerlerinin faaliyeti hemen durdurulacaktır. Mevzuata aykırı husus 90 gün içerisinde giderilemezse, ruhsat iptal edilecektir.

 

İşbu Yönetmelik ile; 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B) yürürlükten kaldırılmıştır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarındaki havaalanı ve terminal işletmecileri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde bu Yönetmeliğe uyum sağlayacaktır.

 

İşbu Yönetmelik 3 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.