| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

ZEYNEP ÖĞRETMEN

Yayımlanan Tebliğ; 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, kruvaziyer gemi ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları içermektedir. Tebliğ kapsamındaki destekten, kruvaziyer gemi ile ülkemize yabancı turist getiren, en az 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip (A) grubu seyahat acentaları yararlanacaktır. Ülkeye T.C. Kimlik kartı veya pasaportu ile giriş yapan kişiler destek kapsamında yer almayacaklardır. Bu tebliğde birtakım tanımlar yapılmıştır, buna göre;

-Gemi sertifikası: Kruvaziyer geminin yolcu kapasitesini gösteren belgeyi,

-Kruvaziyer gemi: Gezi, eğlence ve spor amacıyla önceden belirlenmiş program ve rotada seyreden, deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun konaklama, yeme, içme, eğlence, dinlenme, spor etkinlikleri üniteleri bulunan, denize elverişli olan deniz turizmi aracını,

-Kruvaziyer tur: Bu Tebliğ kapsamındaki kruvaziyer limanlarına, belirli bir programa göre kruvaziyer gemi ile gerçekleştirilen turistik nitelikteki turu,

-Kruvaziyer tur programı: Kruvaziyer tur faaliyetini gösteren kruvaziyer geminin başlangıç, bitiş ve uğrayacağı limanları tarihleri ile birlikte gösteren programı,

-Yolcu manifestosu: Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı birim tarafından düzenlenen, adı, ikinci adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, gemi adı, gemi türü, belge türü, belge harf seri numarası, belge numarası, belge geçerlilik tarihi, yolcu ve mürettebat olduğu bilgisi, varış zamanı, kimlik numarası gibi bilgileri içeren belgeyi ifade etmektedir.

 

26 Eylül 2017 tarihinden başlamak üzere; 31 Aralık 2017 tarihine kadar, 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile ülkemizde kruvaziyer hizmeti veren limanlara turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, getirdiği turist başına 30 ABD Doları destek sağlanacaktır. Aynı tur içerisinde Türk limanlarına birden fazla kez uğrayan kruvaziyer gemiye bir turist için sadece bir kez ödeme yapılacaktır. Seyahat acentaları, her ay için ayrı ayrı olmak üzere; 2 Nisan 2018 günü mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır. Bahsi geçen süreden sonra yapılan destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Destekten yararlanmak isteyen seyahat acentaları, başvuruda şu belgeleri Bakanlığa ibraz edeceklerdir: Başvuru dilekçesi, seyahat acentası ile kruvaziyer gemi şirketi arasındaki sözleşme örneği, gemi sertifikası örneği, geminin kruvaziyer tipi olduğunu belirten onaylı liman çıkış belgesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’na bağlı birim tarafından onaylı yolcu manifestosu, acenta tarafından imzalı ve kaşeli kruvaziyer gemi tur programı, beyan formu, aylık hakediş çizelgesi, taahhütname, turizm desteği başvurusu bilgi formu, temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler. Seyahat acentası ile kruvaziyer gemi şirketi arasındaki sözleşmede herhangi bir değişiklik veya ilave yoksa, her başvuruda ayrıca istenmeyecektir. Yabancı dilde verilecek belge var ise bu belgelerin tercümeleri, yeminli tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra Bakanlığa ibraz edilecektir. Başvurunun ardından bakanlık tarafından yapılan incelemede herhangi bir usule aykırılık saptanırsa; gerekçeler belirtilerek düzeltme için 30 günlük süre verilecektir. Usulüne uygun yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru dosyasında belirtilen bilgi ve belgelerde eksiklik halinde ise Bakanlık; ilgili acentaya 30 günlük süre verdiğine ilişkin yazılı bir bildirimde bulunacaktır. Eksiklik belirtilen süre dahilinde tamamlanmadığı takdirde; eksikliğin niteliğine bağlı olarak dosya işlemden kaldırılacak veya bahsi geçen eksik dosya değerlendirmeye alınmayacaktır. Seyahat acentalarının yolcu sayılarına ilişkin beyanlarda tutarsızlık tespit edilmesi halinde, 30 günlük düzeltme süresi verilecektir. Düzeltmenin yapılmaması durumunda, talep değerlendirmeye alınmayacaktır. Bakanlık; ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere kruvaziyer gemi şirketlerinden ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan seferlere ilişkin bilgileri isteyebilecektir. Destekleme ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Seyahat acentası, Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı borç durumuna gösterir belgeyi Bakanlığa ibraz edecektir. Destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğu tespit edilirse mahsup işlemi gerçekleştirilecektir. Yanıltıcı bilgi ve belgeye dayalı haksız ödeme almış seyahat acentaları hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır. Haksız yere ödemeye neden olanlar ve ödemeden yararlanmak için sahte belge düzenleyenler hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacaktır. Bu tebliğ, 11.11.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.