| Okuma Süresi: < 1
|

REKABET KURUMU SERMAYE VE KURULUŞ HARÇLARIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSAYAN TEBLİĞ

STJ. AV. SİMGE KARABOĞA

Rekabet Kurumu’nun Kuruluş ve sermaye artırımında yapılacak ödeme kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda ödeme ile ilgili değişikliklerle ilgili tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde, Rekabet Kurumuna sermaye artırımı veya şirket kuruluşunda ödenen harcın, artık Halkbank yerine Ticaret Sicil Memurlukların harç birimlerince tahsil edileceği öngörülmektedir. Bu tebliğe göre;

Kuruluş ve sermaye artırımında yapılacak ödemeler;

•    Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Kurum adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilecektir. Makbuz karşılığı yapılan haftalık tahsilatlar en geç bir sonraki haftanın ikinci işgünü mesai bitimine kadar Kurum hesaplarına aktarılacaktır. Uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurum ile ilgili tahsilat birimi arasında yapılacak protokolle belirlenecek olup Kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde, tahsilat birimlerince ödeme karşılığı düzenlenecek makbuz esas alınacaktır. Makbuzda, ortaklığın ticaret unvanı, ödeme tutarı ile bu paranın Kurum adına yatırıldığının belirtilmesi gerekecektir.

•    Ödemenin yapıldığına ilişkin makbuzun, Ticaret Sicili Müdürlüklerine tescil için yapılan başvurularda, talep edilen diğer belgelerle birlikte verilmesi zorunludur. Bu makbuzun başvuru belgeleri arasında bulunmaması halinde tescil işlemi yapılamayacaktır.

•    Bu hükme tabi ortaklıkların 6102 sayılı Kanunun 136 ncı maddesine göre devralınmasından dolayı sermayelerinin artırılması halinde, sadece artan meblağ üzerinden onbinde dört ödeme yapılacaktır. Aynı esaslar nev’i değişikliği halinde de geçerlidir. Sermaye artışına neden olmayan unvan ve nev’i değişiklikleri ise anılan hüküm kapsamına girmemektedir.

Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda ödemeler;

•    Kayıtlı sermaye sisteminden yararlanan ortaklıkların, ticaret siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artırımları da bu esaslara tabi olacaktır.

•    Bu kapsamdaki ortaklıklar; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tescile mesnet belge ile birlikte makbuzu da Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Makbuzun bulunmaması halinde Ticaret Sicili Müdürlüklerince tescil işlemi yapılamayacaktır.

Ticaret Sicili Müdürlüğü, ödemenin tam ve doğru olarak yapıldığını ve makbuzun bu esaslara uygun olarak düzenlendiğini araştırarak kontrol etmekle yükümlüdür.