| Okuma Süresi: 9 Dakika
|

OHAL DÖNEMİ’NDE İFLAS ERTELEME VE KAYYUM ATANMASI USULÜ

STJ. AV. EBRU CEYHAN

KONU        :    2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda 19.08.2016 tarihindeki değişiklikler, 669 sayılı ve 673 sayılı KHK’lar ile getirilen iflasın ertelemesi sistemi üzerinedir.

AÇIKLAMALAR    :    İflas ertelemesi; borca batık sermaye şirketleri ve kooperatiflerin mali durumlarını düzeltmeleri için borçlulara karşı kendilerini belirli bir süre korumalarını sağlayan bir yoldur. Ancak İflas erteleme Kurumunun kötüye kullanması, kötüniyetli borçluların bu kurumu istismar ederek alacaklıları zarara uğratması ve sonucunda da ticari hayatı olumsuz etkileyen tablonun ortaya çıkması sebebiyle 19.08.2016 tarihinde ilgili kanunda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yeni hükümler getirilmesinin yanında var olanların da yerleri değiştirilerek iflas, iflas ertelemesi, erteleme yargılaması ve karar ve sonuçları olarak kanun sistematik bir düzene sokulmaya çalışılmıştır. Olağanüstü Hal KHK’ları ile ise iflas ertelemesi tamamen durdurulmuştur.

Genel Olarak İflas Erteleme Şartları

•Sermaye şirketi/kooperatif borca batık olmalı,

•Borca batıklık yetkili kişilerce mahkemeye bildirilip, mahkemece tespit edilmiş olmalı,

•İflasın ertelenmesi talebi yetkili kişilerce mahkemeden talep edilmiş olmalı,

•Gerekli masraflar ve kayyım ücreti mahkeme veznesine depo edilmeli,

•Mahkemeye iyileştirme projesi sunulmalı ve mahkemece kabul edilmeli

•Erteleme iflasın açılmasına oranla alacaklıları daha kötü bir duruma sokmamalı,

•Ortaklık/kooperatif tasfiye halinde olmamalı,

•Fevkalade mühletten yararlanılmamış olunmalıdır. (Fevkalade mühlet: Olağanüstü durumlarda, özellikle ekonomik buhranlarda, Bakanlar Kurulunun kararı ile icra tetkik mercii tarafından isteyen borçluya, borcunu ödeyebilmesi için, altı ayı geçmemek üzere süre verilmesi)

19.08.2016 Tarihinde Yapılan Değişiklikler

Yapılan değişiklikler ile iflas erteleme için verilen iyileştirme projeleri detaylı düzenlenmiş, yargılama aşaması için ayrı bir başlık açılmış ve yenilikler getirilmiş, kayyımlık kurumuna ek şartlar getirilmiş, iflas ertelemenin toplam süresi kısaltılmış, kanun yolları belirtilmiş ve alacaklıların sürece etkisi arttırılmıştır.

1-    İflas erteleme kararı için düzenlemeden önce borçların aktifinden fazla olduğunun gösterilmesi yeterli olurken artık aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca batık olduğunun ortaya konulması gerekliliği,

2-    İflas ertelemesi için başvurulacak mahkemenin son 1 yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme olması gerektiği şartı,

3-    Erteleme talebinde borçlunun samimiyeti, borçtan kurtulma projesinin iyiniyet ve gerçeklik ölçütlerinden geçirilmesi konusunda özenli yargılama yapılması için iyileştirme projesinin kapsamının artırılması,

4-    Erteleme süresinin toplam 5 yıldan toplam 2 yıla indirilmesi,

5-     Kayyımlığın sicile bağlanması, bir kayyımın en çok 3 dosyada görev alması suretiyle, kayyımlık kurumunun özenli hale getirilmesi,

6-    Yargılama sırasında iyileştirme projesinin en fazla bir kez revize edilebileceği,

7-    HMK uyarınca, nihai kararın İstinaf incelemesine tabi tutulduğu, istinaf merciinin kararının temyize açık olduğu, temyiz sonucu , istinaf merciinin verdiği iflas erteleme kararının bozulması halinde  tedbirlerin devam edeceği,
Kısaca değişiklik başlıklarıdır.

Değişiklikler Neticesinde Kayyımların Durumu

19.08.2016 tarihinde yapılan değişiklik kayyımlık kurumu için birçok düzenleme içermektedir.

1-  Mahkemece atanan kayyımlar, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına bildirilir.

2-     Bir kişi aynı anda en fazla üç dosyada kayyım olarak atanabilir

3-     Kayyımın sorumlulukları hakkında 227 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.

4-    Kayyım, mahkemece uygun görülecek sürelerde, sermaye artırımı ödemelerinin gerçekliği ve bunların kullanım yerlerini de gösterecek şekilde şirket veya kooperatifin faaliyetleri hakkında rapor verir.

5-    Yönetim organının yerine geçme ya da yönetim organı kararlarını ve işlemlerini onaylama şeklinde göreve atanabilecek olan kayyımlar artık yönetim organı karar ve işlemlerinin bir kısmını onaylaması için de görevlendirilebilir.

6-    -Değişiklik öncesi ‘derhal bir kayyım atar’ ibaresi ‘yeterli sayıda kayyım atar’ şeklinde değiştirilmiştir.

7-    Görevin gerektirdiği teknik ve mesleki bilgiye sahip olma lüzumu da metinde kaleme alınmıştır.

8-    Kayyıma her üç aylık dönem sonu raporu verme görevinin yanında şirkette olan olağanüstü gelişmeler de derhal mahkemeye bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

 

İyileştirme Raporu Özellikleri

Şirketin mali durumunun düzelebileceğinin mümkün olduğuna dair raporunun deliller ve belgeleri ile birlikte mahkemeye verilmesi ve mahkemenin ilgili raporu ciddi ve inandırıcı bulması kanunun önceki metninde iyileştirme raporunun kabulü için saydığı özelliklerdi. Korunan menfaat gereği yeni metinde mahkemeye sunulacak iyileştirme raporunun aşağıdaki ekleri haiz olması zorunludur.

1-    Yeni nakit kaynak konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı

2-    Mevcut borçların ödeme süre ve tutarları

3-     Alacaklıların adresleri

4-    Faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile bunların bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler

5-     Vergi dairesine sunulmuş en son bilanço ve gelir tablosu,

6-     Şirket veya kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi

7-     İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgeler

8-     İşletmenin devamlılığı esasına göre düzenlenmiş ara bilanço
Belirtilen belgelerin eksikliği halinde tamamlanması için 2 haftalık kesin süre verilir ve süre içinde sunulmazsa ispatlanamamış sayılır. Borca batık olduğunun anlaşılması hâlinde talep sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilir.

 

Şirket veya kooperatif yargılama esnasında bir defaya mahsus revize iyileştirme projesi mahkemeye sunabilir.

 

İflas Erteleme Yargılaması

•    Mahkeme iflas erteleme talebi gelmesi üzerine yukarıda belirtilen şartları haiz bir ya da daha fazla kayyım atar.

•    Kayyım atanma kararı ve kayyımın görev ve temsil yetkisi ticaret sicil müdürlüğüne tescil ettirilir ve ilan edilir.

•    Alacaklılar bu ilandan itibaren 2 hafta içinde iflas erteleme şartlarının gerçekleşmediği iddiası ile talebe itiraz edebilirler.

•    Mahkeme malvarlığının koruması ve faaliyetlerin devamı için tedbir alır.

•    Yargılama devam ederken takip yapılması yasaklanabileceği gibi başlamış takiplerin durmasına karar verilebilir. Bu sürede ihtiyati haciz ve tedbir kararları uygulanmaz. Takip ile kesilebilen süreler işlemez.

•    Tedbir kararı kabul veya reddi halinde mahkemeye itiraz edilebilir. Bu karara karşı da istinaf yolu açıktır.

•      Davanın ivedilikle ve öncelikle görülmesi ve mahkemenin ihtiyaç duyması halinde yetkili kişiler ile alacaklıları dinleyebilmesi hususu yeni metinde de sabittir.

İflas Erteleme Yargılamasında Alacaklıların Durumu

Alacaklı iflası istenen bir şirket için halihazırda iyileştirme raporu ve belgeleri sunarak iflasın ertelemesini talep edebilmektedir. Başta da belirtildiği üzere yapılan değişikliğin esas amacı iflasın ertelemesi kurumunun borca batık haldeki şirket ve kooperatifler tarafında suiistimalini önlemek ve bu yolla alacaklıların durumunun kötüye gitmesinin önüne geçmektir. Bu saikle aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

“İflasın ertelenmesi talebi, kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilirve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir.  İlanda alacaklıların iflasın ertelenmesi talebinin ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz ederek iflasın ertelenmesi şartlarının bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri belirtilir.” Değişiklik öncesi her ne kadar alacaklı iflas talebine karşı 15 gün içerisinde davaya müdahale ederek iflas talebini reddedebilecek idiyse de iflas erteleme talebi için bu şekilde bir hakkı yoktu.

Erteleme Sonuçları

İflas ertelemesi kararı verilen şirket ya da kooperatif hakkında yapılan takiplerin durması, istisnai halleri ve davaların durumu hükümleri aynı kalmakla birlikte iflas erteleme süresi değişikliğe uğramıştır. Şöyle ki;

Erteleme kararı  1 yıl için verilmekte olup değişiklik öncesi bu karar kayyım raporlarına ve mahkemenin gerek görmesi halinde isteyeceği bilirkişi raporlarına göre 4 yıl daha uzatılarak toplamda 5 yıllık bir süreç alabilmekteydi. Ancak artık 1 yıl için verilen karar en fazla 1 yıl daha uzatılmakta ve şirket/kooperatif 2 yıl için erteleme kararı ile koruma altında kalabilmektedir.

Kanun Yolları

2004sayılı kanuna 19/08/2016 tarihinde 179/c maddesi eklenerek iflas erteleme kararına karşı kanun yolları belirtilmiştir. Buna göre;

“İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise kararın ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı da aynı esaslar dâhilinde on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Bölge adliye mahkemesince iflasın ertelenmesi kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararının Yargıtay tarafından bozulması hâlinde, borçlunun malvarlığı üzerindeki tedbirler devam eder. Mahkeme davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.”

669 sayılı ve 672 sayılı KHK’lar ile İflas Erteleme 

31.07.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 669 sayılı KHK’nın 4 üncü maddesi ile Olağanüstü Hal (OHAL)’in devamı süresince İcra ve İflas Kanunu’nun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı, bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce reddedileceği düzenlenmiştir. 01 Eylül 2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 673 sayılı KHK’nın 10/3 maddesi ile bu konuda yapılan değişiklikle OHAL’in ilanından itibaren ve devamı süresince iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı, bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal reddedileceği düzenlendi. Böylece 669 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 31.07.2016 tarihinden önce ve OHAL’in ilan edildiği 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 01:00’den itibaren yapılan iflasın ertelenmesi talepleri de kapsama alınarak bu yönde yapılan taleplerin mahkemelerce iflasa ilişkin bir araştırma yapılmaksızın derhal reddedilmesi sağlanmış oldu.

•    Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemeyeceği,

•    Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemeyeceği, verilmişse derhal kaldırılacağı,

•    Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararlarının, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararlarının derhal kaldırılacağı,
hüküm olundu. Bu çerçevede, 21.07.2016 tarihinden önce yapılan iflasın ertelenmesi talepleri bu tarihe kadar sonuçlanmamış ise bu taleplere ilişkin OHAL süresince iflasın ertelenmesi talebi verilemeyecek, varsa bu konuda verilmiş tedbir kararları kaldırılacak.

 

İlgili Mevzuat:

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi:

Madde 179- (Değişik: 15/7/2016-6728/1 md.)

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen ara bilançoya göre borca batık olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir.

İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilir.

Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını, alacaklıların adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre stoklar ile bunların bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler, vergi dairesine sunulmuş en son bilanço ve gelir tablosu, şirket veya kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgelerin, işletmenin devamlılığı esasına göre düzenlenmiş ara bilançoyla birlikte mahkemeye sunulması zorunludur.

Üçüncü fıkrada belirtilen liste ve belgelerin iflasın ertelenmesi talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek iki haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması hâlinde iflasın ertelenmesi talebi ispatlanamamış sayılır ve borca batık olduğunun anlaşılması hâlinde talep sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilir.
Daha önce iflasın ertelenmesinden yararlanmış bir sermaye şirketi veya kooperatif, duruma göre uzatma dâhil erteleme süresinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz.

 

Erteleme yargılaması: 

Madde 179/a- (Ek: 17/7/2003-4949/50 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/2 md.)
Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine, yönetim organının yerine geçmesi ya da yönetim organı kararlarını veya işlemlerinin bir kısmını veya tamamını onaylaması ve ayrıca envanter işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi için, derhal, görevinin gerektirdiği mesleki ve teknik yeterliliğe sahip, yeterli sayıda kayyım atar.

İflasın ertelenmesi talebi, kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir. Bu ilanda alacaklıların iflasın ertelenmesi talebinin ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz ederek iflasın ertelenmesi şartlarının bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri belirtilir.

Mahkeme ayrıca şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan tedbirleri alır; 179/b maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak ve toplam iflasın ertelenmesi süresinden sayılmak kaydıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere şirket veya kooperatif aleyhine takip yapılmasını yasaklayabilir veya evvelce başlatılmış takipleri durdurabilir. Bu süre içinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

İflasın ertelenmesi yargılaması sırasında tedbir talebinin reddi veya bu talebin kabulü hâlinde aynı mahkemeye yapılacak itiraz üzerine verilecek kararlara karşı 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 inci ve devamı maddeleri uyarınca istinaf yoluna başvurulabilir.

Kayyım, mahkemece uygun görülecek sürelerde, sermaye artırımı ödemelerinin gerçekliği ve bunların kullanım yerlerini de gösterecek şekilde şirket veya kooperatifin faaliyetleri hakkında rapor verir.

Mahkeme gerektiğinde kayyımın görevine son verebilir ve görevine son verilen ya da istifa eden kayyımın yerine yenisini seçer. Mahkemece atanan kayyımlar, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına bildirilir. Bir kişi aynı anda en fazla üç dosyada kayyım olarak atanabilir.

Kayyımın sorumlulukları hakkında 227 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir.
Şirket veya kooperatif, erteleme yargılaması sırasında ancak bir defaya mahsus olmak üzere revize iyileştirme projesi
verebilir. İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.
Mahkeme, projeyi ciddi ve inandırıcı bulur ve şirket veya kooperatifi iflasın ertelenmesine layık görürse iflasın ertelenmesine; şirket veya kooperatifin borca batık olmadığını tespit ederse erteleme talebi ile iflas davasının reddine; aksi takdirde şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir.

Erteleme kararı ve sonuçları:

Madde 179/b- (Ek: 17/7/2003-4949/50 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/3 md.)
Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre mahkemece uygun görülmesi hâlinde bir yıl daha uzatılabilir. Uzatma talebi hakkında karar verilebilmesi için erteleme kararının kesinleşmesi bekletici sorun yapılır. Uzatma yargılaması sırasında ancak bir defa revize iyileştirme projesi verilebilir.

İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme 179/a maddesi uyarınca atanan kayyımın görevine devam etmesine karar verebileceği gibi aynı niteliklere sahip yeni kayyım da atayabilir. Kayyım, takvim yılının her üç aylık dönem sonu itibarıyla şirketin projeye uygun olarak iyileşme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder. Kayyım ayrıca şirketteki olağanüstü gelişmeleri mahkemeye derhal rapor etmekle yükümlüdür.
Erteleme süresi sonunda, kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan borca batıklığın devam ettiğini tespit eden mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir.

Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan şirketin veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına; şirket veya kooperatifin bu aşamada borca batıklığının ortadan kalktığı sonucuna varırsa, erteleme talebi ile iflas davasının reddine karar verir.

İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararların hüküm fıkraları tescil edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir.

 

Kanun yolları:

Madde 179/c- (Ek: 15/7/2016-6728/4 md.)
İflasın ertelenmesi talebi üzerine mahkemece verilen nihai kararlara karşı borçlu şirket veya kooperatif ya da erteleme talep eden alacaklı tarafından kararın tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise kararın ilanından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı da aynı esaslar dâhilinde on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Bölge adliye mahkemesince iflasın ertelenmesi kararının kaldırılması veya bölge adliye mahkemesi tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararının Yargıtay tarafından bozulması hâlinde, borçlunun malvarlığı üzerindeki tedbirler devam eder. Mahkeme davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

669 sayılı KHK

 

İflas erteleme

MADDE 4- (1) Olağanüstü halin ilanından itibaren ve devamı süresince, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yapılan talepler mahkemelerce iflasa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal reddedilir.(1)

(2) (Ek : 15/8/2016-KHK-673/10 md.) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde yapılan iflasın ertelenmesi talepleriyle ilgili olarak;

a) Olağanüstü hal süresince iflasın ertelenmesine karar verilemez.

b) Olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince herhangi bir tedbir kararı verilemez, verilmişse derhal kaldırılır.

c) Olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı Kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararları, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları derhal kaldırılır.