| Okuma Süresi: 7 Dakika
|

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

AV. METİNCAN UÇAR

İşbu Yönetmelik 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Yönetmelik hükümleri  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda (“Kanun”) belirtilen özel öğretim kurumlarını kapsayacaktır.

 

Amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemek olan bu yönetmelikte ilk olarak tanımlara ilişkin değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre;

 

-Kurum ile ilgili tanımlamada uzaktan öğretim yapan kuruluşları, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları şeklinde,

 

-Yaygın ile ilgili tanımlamada, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve sosyal etkinlik merkezleri şeklinde,

değiştirilmiş olup,

 

-Faaliyet Dönemi: Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilere yönelik faaliyetlerin devam ettiği 1 Eylülden ertesi yılın 1 Eylül tarihine kadar olan süreyi,

 

-İşbirliği protokolü: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri işbirliği protokolünü ifade edecek şekilde işbu yönetmeliğe eklenmiştir.

 

Kurum açma, devir, nakil ve kapatma ile ilgili de bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği ve üç nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve CD’si istenecektir.Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı olarak değişmiştir.

 

Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için kat malikleri kurulunun en az 2/3 ünün muvafakat belgesi (Belgede her kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerine ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur.) istenecektir.

 

Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya yükseköğretim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenecektir. Öğretim kursu açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine  sosyal etkinlik merkezlerinde ise kurucu temsilcisinin yükseköğrenim mezunu olduğuna ilişkin belge, Sosyal etkinlik merkezlerinin açılışında kurucu temsilcisi, ikinci fıkranın (a), (b), (ğ), (h), (k), (l), (m) ve (t) bentlerinde yer alan belgeler ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolü ile kurum açmak için valiliğe müracaat edecektir. (k) ve (l) bentlerinde belirtilen raporlar belediyenin yetkili birimlerince de düzenlenebilecektir.

 

Yapılan değişiklikler ile kurulacak kurumun adına ilişkin de değişiklikler getirilmiştir. Kurumlar; tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını kullanacaktır. Okulların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, reklam ve ilanlarında kolej ibaresi kullanılabilecektir. Ayrıca yapılan değişiklik ile şu hususlar da bu madde kapsamına alınmıştır. Sosyal etkinlik merkezlerine ad verilirken ilgili belediyenin adı ile Kurumların adında “üniversite” kelimesi ile çeşitli kursların adında (EK-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubu program adları ve (EK-15)’te yer alan bilim grubu program adları yer almayacaktır. Ancak, üniversite kurucusu vakıflar ile üniversiteleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan vakıfların kurucusu olduğu kurumların adında, vakfın isminde geçen üniversite kelimesi vakfın adıyla birlikte yer alabilecektir. Sosyal etkinlik merkezlerinin tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlık logosuyla birlikte ilgili belediyenin ismi ve logosu yer alacaktır.

 

Yıllık çalışma takvimi ve çalıma saatleri ile ilgili yeni düzenlemeler eklenmiştir. Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderecektir. Sosyal etkinlik merkezlerinde her bir faaliyet saatinin süresi 60 dakika olacak ve bu sürenin ilk 15 dakikası faaliyet hazırlığı için 45 dakikası ise öğrencinin faaliyet süresi olarak değerlendirilecektir. Faaliyetler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak; 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında ise saat 21.00’e kadar devam edebilecektir. “Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu sosyal etkinlik merkezinden o faaliyet dönemi için kaydı silinecektir.

 

Bahçesi bulunan müstakil binalarda, okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul; ortaokul ve en fazla iki ortaöğretim okulu; birden fazla ortaöğretim okulu; ilkokul ve ortaokul ile ilkokul ve ortaokuldan girişi bağımsız olmak şartıyla en fazla iki ortaöğretim okulu birlikte olarak değişmiştir. 11. Maddenin ç bendindeki öğrenci etüt eğitim merkezlerinin ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşacaktır. Sosyal etkinlik merkezlerinin faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilecek, bu binalardaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilecektir. Kanunun Ek 2.nci maddesi kapsamında düzenlenen iş birliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilecektir.

Milletlerarası okulların devirlerinde devir alacak kişi ya da tüzel kişilerle ilgili olarak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı tamamlanarak valiliğe müracaat edilecektir. Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adlî veyahut idarî soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra devir işlemi gerçekleştirilecektir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemeyecektir.

 

Kurumlarda görevlendirilecek personel ile ilgili şu şekilde değişiklik olmuştur. Sosyal etkinlik merkezlerinde; Kurum müdürü, Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel, Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı, diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilecektir.

 

Kurumlarda görev yapan yönetici ve rehber öğretmen dışındaki eğitim personeline, başka kurumlarda da ders saati ücretli olarak görev verilebilecektir. Eğitim personelinin toplam ders saati sayısı kurumlarda 40 saat ile sınırlandırılmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarında ise eğitim personelinin toplam haftalık ders saati sayısı asıl görevli aylık ücretli olarak çalıştığı kurumun dengi resmî örgün veya yaygın eğitim kurumunda eğitim personelinin girebileceği ders saati sayısını geçemeyecektir. Sosyal etkinlik merkezlerinde ders ücreti karşılığı görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık en çok 40 faaliyet saati olup eğitim personelinin hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenecektir. İŞKUR tarafından görevlendirilen personel ile bir yıldan daha az süreli sözleşme yapılabilecektir.

 

Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için geliştirilen ve Bakanlıkça onaylanan programlar onay tarihinden itibaren yedi yıl geçerli olacaktır. Söz konusu programlar onay tarihinden itibaren, programı hazırlayan, uygulayan kurumlar veya sivil toplum kuruluşları tarafından altıncı yılın sonunda ve en geç bir yıl içinde değerlendirilerek geliştirilecek ve tekrar onaya sunulacaktır. Yenilenmeyen programlar ise iptal edilecektir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapacaktır. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.

 

Okul öncesi eğitime devam edecek çocukların 36 ncı ayını tamamladığı ay itibarıyla kaydı yapılabilecektir. Ancak kurumun sürekli olarak kapatılması, kursiyerin ikametinin farklı bir il/ilçeye taşınması durumunda kursiyer, devam ettiği programı uygulayan başka bir kuruma programın kalan bölümünü tamamlamak üzere kayıt yaptırabilecektir. Özel okullarda nakil ve geçiş başvurusu, birinci ve ikinci dönemin son üç haftası ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile gerçekleştirilecektir. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilecektir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı kalmaksızın yapılacaktır.

 

Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilerden ücret alınmaması esas olacak ancak yıllık etkinlik giderlerine katkı sağlamak amacıyla aylık brüt asgari ücretin ¼ ünü geçmeyecek miktarda katkı ücreti alınabilecektir. Bu ücretler, Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilenler için katkı ücreti alınması söz konusu olmayacaktır.

 

Çeşitli kurslar ile özel hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak verilip verilmediği, Modüle girilen gün ve saatlerde yapılıp yapılmadığı ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumları, büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince; büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen lisans mezunu personel tarafından incelenerek kontrol edilebilecektir.

 

Yönetmeliğe eklenen geçici 14. Ve 16. maddeler ile

 

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birden fazla bilim grubunda eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden özel öğretim kursları 1/8/2017 tarihine kadar, bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere yeni yerleşim planı ile birlikte bağlı oldukları millî eğitim müdürlüklerine müracaat edecektir. Bu kurumlardan kurum kontenjanı değişikliği ile yerleşim planında fen laboratuvarı düzenlenmesi gerektirmeyenler için inceleme raporu düzenlenmeden, uygulanacak bilim grubuna uygun yerleşim planı millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak kurum açma izni valilikçe düzenlenecektir. Kurum kontenjanı değişikliği ve/veya fen laboratuvarı düzenlemesi gerektiren başvurularda 13 üncü ve 17 nci madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır. Bu fıkra doğrultusunda millî eğitim müdürlüğüne yerleşim planıyla başvuran kurucu/kurucu temsilcisinin, yerleşim planının, kurumun yerleşimine uygun olarak düzenlendiğine veya en geç 4/8/2017 tarihine kadar düzenleneceğine dair taahhütnamesi de başvuru esnasında alınacaktır.

 

Yine Geçici 16. Madde ile maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için yürürlükte olan öğretim programlarından yedi yıllık süresi tamamlananlar, ilgili kurum/kuruluş tarafından iki yıl içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulacaktır. İki yıl içinde yenilenmeyen programlar iptal edilecek ve iptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapacaktır. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.

 

1/7/2017 tarihine kadar faaliyet gösterecek olan öğrenci etüt eğitim merkezleri için bu Yönetmeliğin mülga hükümleri uygulanacaktır. Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin Kanunda belirtilen kurumlara dönüşüm başvurusu kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 1/7/2017 tarihine kadar yapılacaktır. Dönüşüm iş ve işlemleri 15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Ancak mevcut binasında okula dönüşmek için başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) bentlerinde belirtilen belgeler istenmeyecektir. Bu fıkra kapsamında dönüşüme başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucularında, dönüşmek amacıyla başvurduğu kurum için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş), (t) bentlerinde belirtilen kurucu nitelikleri aranmayacaktır. Mevcut kurucu temsilcisi, aynı bentlerde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığına bakılmaksızın 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kurucu temsilciliğine devam edebilecektir.