| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

AV. METİNCAN UÇAR

24.06.2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Yönetmeliğe tanım olarak pansiyon ibaresi eklenmiştir. Buna göre pansiyon, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okullara bağlı olarak faaliyet gösteren ve yatılı öğrencilerin barınma, beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri ifade etmektedir.

 

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanacak, açılacak veya kapatılacak okullar bu Yönetmeliğin genel ve özel şartları ile diğer maddelerine uygunluğu yönünden incelenecek, uygun görülmesi hâlinde toplu inha listesi şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilerek Bakanlıkça açılacak ve aynı usulle kapatılacaktır. Bu hal dışında kalan Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar, şubat ayı sonuna kadar valiliğin teklifi ve ilgili genel müdürlüğün uygun görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılacak ve aynı usulle kapatılacaktır. Öğretmen akademileri ile hizmet içi eğitim enstitüleri ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılacaktır.

 

Yönetmelikte yer alan genel esaslara ek olarak Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın; imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 m uzaklığa kadar orta/yüksek gerilim hattı bulunmaması, akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 m, eğlence yerlerine ise en az 100 m uzaklıkta ve baz istasyonlarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca belirlenmiş olan güvenlik mesafesi kadar uzakta olması, doğal afetlere maruz kalabilecek veya sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetlerinin sağlanmış olması, her kurumda; kurumun özelliğine uygun yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı mescit, mutfak/yemekhane/kantin/kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, teknisyen odası, yardımcı personel odası, tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması, her okulda; okulun özelliğine uygun yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, laboratuvar, bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunması, Kurum açılacak binanın Coğrafi Bilgi Sistemine altlık olacak verilerinin valiliklerce Bakanlık İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına iletilecektir.

 

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları bakımından uygulama sınıfı ve ana sınıfında öğrenci sayısının en az 10 olması, dersliğin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunması ve ayrı giriş-çıkışının olması gerekecek olup ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda ilkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi hâlinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilecektir. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5 inci sınıfta en az 20 ya da toplamda 40 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekecektir.

 

Orta öğretim kurumları bakımından Anadolu lisesi açılabilmesi için; 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekecektir. Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması gerekecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde açılabilmesi için; açılacak her alanda en az bir grup oluşturacak sayıda öğrenci kaydının yapılabilecek durumda olması gerekecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde program türü ve alan/dalların açılabilmesi için şubat ayı sonuna kadar il istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararı ile birlikte;

 

  • Adalet alan/dallarının açılacağı kurumun yakın çevresinde öğrencilerin uygulama yapabileceği adalet teşkilatına ait birim veya kuruluşlar bulunması,
  • Denizcilik alanı güverte işletme ve/veya gemi makineleri işletme dallarının açılacağı yerleşim biriminde liman başkanlığının bulunması, denizcilik alanı balıkçılık ve su ürünleri dalı için su ürünleri üretimine uygun deniz, göl veya baraj bulunması ve gemi yapım alan/dalları için yakın çevrede tersane veya tekne yapım işletmeleri bulunması gerekecektir.
  • Sağlık hizmetleri alan/dallarının açılabilmesi için yerleşim biriminde en az 60 öğrencinin işletmelerde beceri eğitimi yapabileceği kapasitede sağlık işletmesi bulunması, öğrencilerin mesleki eğitim/staj çalışması yapabilecekleri hastane/hastanelerle ilgili olarak; üniversite hastaneleri için ilgili üniversite, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için il sağlık müdürlüğü onaylı olmak üzere ilgili sağlık kuruluşları ile il millî eğitim müdürlüğü arasında en az on yıl süreli protokol yapılması, ayrıca hastane/hastanelerle kaç öğrencinin işletmelerde beceri eğitimi yapacağını gösterir sözleşmenin yapılmış olması gerekecek olup Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri dışındaki kurumlarda bu alan açılamayacaktır.
  • Uçak bakım alanı/dallarının açılabilmesi için yerleşim biriminde veya yakınında havalimanı bulunması; okulda elektrik-elektronik teknolojisi ile motorlu araçlar teknolojisi alanları ile uçak hangarının bulunması,
  • Tarım alanı açılabilmesi için zirai uygulamaların yapılabileceği sulanabilir ve ekilebilir en az otuz  (30) dekar arazi, tarım makineleri dalı için atölye ve hangarlar bulunması,
  • Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı açılabilmesi için büyük ve küçükbaş hayvanların barınacağı açık ve kapalı padoklar, kanatlı hayvanlar için kümes bulunması gerekecektir.

 

Özel Eğitim Kurumları bakımından toplam nüfusu 200.000’in altında olan illerde nüfus şartı aranmaksızın il merkezinde bir rehberlik ve araştırma merkezi açılacaktır. Bunun dışında yerleşim birimi nüfusunun 200.000’den az olmaması ya da yerleşim birimi ile hizmet verilecek en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin 150 km’den fazla olması hâlinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000’den az olmaması, okul bahçesinde yeterli alan olmaması durumunda ortaöğretim pansiyonlarının okul binasına en fazla 1000 m uzaklıkta olması, özel eğitim kurumları okul pansiyonu hariç diğer pansiyonlar için en az ayrı ayrı 50 erkek ve 50 kız olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli olması gerekecektir.

 

İşbu Yönetmelik yayını tarihinde yürürlüğe girmiş olup hükümleri Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülecektir.