| Okuma Süresi: 3 Dakika

MGC ARABULUCULUK MERKEZİ

MGC LEGAL

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, çözülmesi amacıyla, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk kurumundan beklenen, uyuşmazlıklarının seri bir şekilde çözülmesi ve mahkemelerinin iş yükünün azaltılıp dava sürelerinin kısaltılmasıdır. Bu yeni düzenlemenin bu amaca hizmet edeceği açıktır.

01.01.2018 tarihinden itibaren ise iş mahkemesi uyuşmazlıklarında arabuluculuk başvuru işlemi zorunlu hale getirildi; birkaç istisna dışında, arabuluculuk yoluna başvurmadan artık iş mahkemesinde dava açılamayacaktır

19.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7155 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na 5/A maddesi eklenmiştir. Yeni düzenleme ile, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin ticari davalarda dava açılmadan önce arabulucu başvurusu yapılması dava şartı haline getirilmiştir. Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülen davalar hakkında uygulanmayacaktır.

Arabuluculuk kurumundan beklenen uyuşmazlıklarının seri bir şekilde çözülmesi ve mahkemelerinin iş yükünün azaltılıp dava sürelerinin kısaltılmasıdır. Bu yeni düzenlemenin bu amaca hizmet edeceği açıktır.

ARABULUCULUĞUN AVANTAJLARI; EKONOMİK VE HIZLI

Arabuluculuk yargı yoluna göre çok daha ucuz ve hızlı bir yoldur. Dava yolunda bir günde uyuşmazlığı çözmeniz mümkün değilken, arabuluculuk başvurusu yaptığınızda belki de aynı gün içerisinde uyuşmazlığı çözebilirsiniz.

Uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmek istenmesi halinde; davaların çok uzun süre sonuçlanmaması, zaman kayıpları ve mahkeme masrafları ile karşı karşıya kalırız; oysa arabuluculuk, mahkeme süreci ile kıyaslandığında çok daha hızlı ve ucuzdur.

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ücret ve varsa masraf ödenir.

ARABULUCULUK AŞAMALARI; TARAFLARIN KONTROLÜNDE BİR SÜREÇ

Taraflar, hiçbir baskı altında olmaksızın anlaşmaya veya anlaşmamaya ve hangi şartlara uyacaklarına kendileri karar verirler.

Süreç, tarafların kontrolünde olduğu için, çözüme ulaşmadıkları taktirde haklarını kaybetmeksizin, diledikleri zaman arabuluculuk faaliyetinden çekilebilirler, arabuluculuk faaliyetini sonlandırabilirler.

Bunun yanı sıra taraflar, görülmekte olan bir dava esnasında da hakim huzurunda karşı tarafı arabulucuya davet edebilirler.  Taraflar, her zaman arabuluculuk sürecini sonlandırıp mahkeme sürecini devam ettirme hakkına sahiptirler.

Mahkemenin önünde konuşulamayan gizlilik ilkesi gereği burada rahatça konuşulabilir ve bunun yarattığı psikolojik ve sosyolojik riskin azlığından daha az yeni sorunlarla karşılaşan taraflar bu süreci kolayca çözüme kavuşturabilirler.

 ARABULUCULUK ANLAŞMASI SÜRECİNDE GİZLİLİK ESASTIR

Arabuluculuk gizli yürütülen bir süreçtir. Bu gizlilik hem sürecin arabulucuda olduğu hususunda uyuşmazlığın tarafları dışındaki üçüncü kişiler bakımından geçerlidir, hem de arabulucu ve taraflar arasında geçerlidir.

ARABULUCULUK ANLAŞMASINA UYMAMAK

Arabulucunun devam eden davada tanık olarak dinlenemeyeceği, arabuluculuk esnasında sırf arabuluculuk dolayısıyla yapılan beyan, sunulan bilgi ve belgelerin mahkemede delil olarak ileri sürülemeyeceği Kanun’la güvence altına alınmıştır. Ayrıca gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranan arabulucunun altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı Kanun’da açıkça düzenlenmiştir.

Mahkeme sürecinde, açıklanmak zorunda kalınan bilgiler ve dosyaya sunulan belgeler, tarafların mahremiyetlerine zarar vermekte, utanç duyulabilecek durumlar yaşanabilmekte ya da ticari sırların ifşası ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Arabuluculuk süreci, tüm bu sorunları ortadan tamamıyla kaldırır.

ARABULUCULUK TUTANAĞI İLAM NİTELİĞİNDEDİR

Taraflar uyuşmazlıklarını arabuluculuk vasıtası ile çözüme ulaştırıp bu durum usulüne uygun bir tutanakla zapt altına alındığında, bu anlaşma metni arabulucu ve taraf avukatları tarafından imzalanırsa aynı anda ya da daha sonra gerekli görüldüğü taktirde sulh hukuk mahkemesinden kolayca bir üst yazısı (icra edilebilirlik şerhi) alınarak ilam niteliğinde belge hükmü kazanmaktadır. Bu belge ile icraya başvurulması halinde, arabuluculuk anlaşma metni dolayısıyla ilamlı icra hükümlerine göre hareket edilecektir.

DAHA ETKİLİ VE KESİN BİR İBRA SAĞLAR

Arabuluculuk anlaşmasının ikale sözleşmesi veya ibraname niteliğinde olduğu gerekçesiyle geçersizliği ileri sürülemez. Arabuluculuk anlaşması ile feragat edilen konularda dava açılamaz.
Arabuluculuk anlaşmasında işe iade davası açılamayacağı konusunda mutabakata varılması durumunda, bu anlaşma geçerlidir.

NE ZAMAN, HANGİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK YOLUNA BAŞVURABİLİRİM?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz. Taraflar, Kamu düzenini ilgilendirmeyen, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ve cebri icraya elverişli özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yöntemine başvurabilirler. Örneğin;

  • İşçi- İşveren Uyuşmazlıkları,

  • Ticari Uyuşmazlıklar,

  • Tüketici Uyuşmazlıkları,

  • Ortaklığın giderilmesi Uyuşmazlıkları,

  • Aile Hukukuna ilişkin bazı uyuşmazlıkları (Yoksulluk nafakası, nişan, maddi-manevi tazminat, mal rejimi, nafakanın artırılması vb.)

Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davaları, nüfus kaydına ilişkin davalar veya çocukların velayetine ilişkin davalar gibi konularda arabuluculuk mümkün değildir.

ONLİNE ARABULUCULUK

Online Arabuluculuk; taraflar arasındaki uyuşmazlığın tarafların aynı anda, aynı mekanda bir araya gelmeden, teknolojiyi (internet üzerinden görüntülü konuşma ve elektronik imza gibi) kullanarak bir arabulucu eşliğinde çözebilmesini amaçlar.

Özellikle, bölge ya da şehir farklılığı dolayısıyla bir araya gelemeyen ancak arabuluculuğu kullanmak isteyen iki taraf için uygun olup İstanbul gibi büyük metropollerde yaşanan ulaşım sıkıntısını da dikkate aldığımızda taraflar için çok uygundur.

ARABULUCU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MGC Arabuluculuk Merkezi, ihtilaf halindeki tarafların gerçek iradeleri doğrultusunda, gizlilik prensibi ışığında, etkin katılımıyla, yargılamadan daha kısa sürede, ekonomik bir şekilde uyuşmazlıkları çözümlemeyi amaçlayan bir kurumdur. Uygun fiziki ve idari koşullara sahip olan MGC Arabuluculuk Merkezi; iş hukukundan ve ticari alacaklardan kaynaklanan ihtilafların, tarafların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayarak, kısa sürede, barışçıl, kalıcı, kazan-kazan ilkesi ile çözümlenmesine destek olur. Arabuluculuk başvurusu sürecinde MGC Legal’in profesyonel ekibine her zaman ulaşabilirsiniz.

 MGC ARABULUCULUK MERKEZİ KADROSU

ARABULUCU Av. ÖZGÜN ÖNAL

ARABULUCU Av. ASLI DOĞANAY