| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

Mesai Saatleri Dışında Alkol Alımı

ELİFSU KARAHÜSEYİN
Mesai Saatleri Dışında Alkol Alımı

Yargıtay’ın Mesai Saatleri Dışında Alkol Alan İşçiye Tazminat Ödenemez Kararı

Geçtiğimiz günlerde, görev yaptığı iş yerinin bahçesinde, bayram günü mesai saatleri dışında alkollü içki içen güvenlik görevlisi tazminatsız olarak işten kovuldu. Yargıtay’a konu olan olayda iş yerinde alkol alınmasının mesai saatleri içinde ya da dışında olmasının bir anlamı olmadığı ve bu durumda işçiye tazminat ödenmeyeceğine ilişkin karar verildi.

İşverenin, işçiyi tazminatsız işten çıkarabileceği haller 4857 Sayılı İş Kanunu m. 25/2’de düzenlenmiştir. İlgili madde hükmü, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerini düzenlemektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu m. 25/2, (d) bendi uyarınca; işçinin işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması, haklı nedenle fesih sebebidir. Bu madde bağlamında, işçinin işyerinde alkol alması yeterli olup sarhoş olma şartı aranmamıştır.

İşçinin, işyerinde alkollü madde tüketmesinin olumsuz bir sonuca sebebiyet vermesi de aranmamıştır. Ayrıca, ilgili maddede, alkol alma eyleminin mesai saati içinde ya da dışında gerçekleşmesine dair bir ayrım da yapılmamıştır.

İşçi ile işveren arasında akdedilen hizmet sözleşmesinin temeli, karşılıklı güven ilişkisidir. Bu bağlamda; işçi işverene karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı eylemlerde bulunmamalı, işveren de işçiye ücretini ödeme yükümlülüğünü yerine getirmelidir. İşçinin, mesai saati içinde ya da dışında gerçekleştirdiği sadakat yükümlülüğüne aykırı eylemler korunmaz.

4857 Sayılı İş Kanunu m. 25/2, (d) bendi hükmü, işyerinde alkol tüketimini açıkça yasaklamıştır. İşveren, işyerinde alkollü içki tüketen işçiyi, bu durumu belgelemek kaydıyla, tazminatsız olarak işten çıkarabilir. İşveren söz konusu durumu doktor raporu, işçinin ya da müşterilerin yazılı beyanları vasıtası ile belgelendirebilir. Yalnızca işyerinde bulunan işçilerin beyanları mevcutsa, işçinin itiraz etmesi halinde ispat için yeterli olmayabilir.

İşçinin mesai saati dışında dahi olsa işyerinde alkol alması yerine getirmekle mükellef olduğu sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiğinden, işverenin iş akdini haklı nedenle fesih imkanını doğurur. İşveren, fesih hakkını, olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 işgünü içerisinde kullanmalıdır.

Yazımıza konu olan olay açısından değerlendirilecek olursa; işçi, mesai saati içerisinde olmasa da, işyerinde alkol tüketmiştir. Söz konusu eylem, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Davacının iş yerinde alkol tükettiği ve sarhoş olduğu, tutanak içerikleri ve tutanak tanığının beyanları ile ispatlanmıştır. Bu doğrultuda, işverenin iş akdini, 4857 Sayılı İş Kanunu m. 25/2, (d) bendi uyarınca haklı nedene dayanarak fesih imkanı doğmuştur.

İlgili madde hükmünde eylemin mesai saati içerisinde gerçekleşme şartı yer almadığından, işveren, bu kanun hükmüne dayanarak iş akdini feshederek işçiyi tazminatsız olarak işten çıkarabilir. Bu gerekçeler sebebiyle, İş Mahkemesi’nin mesai saati ayrımı yapan görüşüne katılmayarak, Yargıtay’ın kararının ilgili madde hükmüne uygun olduğunu belirtmek gerekmektedir.


Kaynakça

  • <http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/makaleler/lebib-yalkin-mevzuat-dergisi_mdergi_/2017-ekim-sayi-166_mdergi_8763a-00_/iscinin-alkol-ve-sigara-kullaniminin-is-akdinin-feshine-etkileri.html>
  • <https://www.alomaliye.com/2009/07/20/isyerine-sarhos-gelme-isyerinde-icki-icme/>
  • <https://www.tekcan.av.tr/iscinin-alkol-kullaniminin-is-akdine-etkisi>

İlginizi Çekebilir: Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Suç İşlemek.