| Okuma Süresi: 4 Dakika
|

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

STJ. AV. SEDA ARICI

İlgili değişiklikler ile artık Yönetmelik şu şekilde yürürlüktedir;

 

1.    Yönetmeliğin “dayanak” maddesine; 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eklenmiştir.

2.    Yönetmeliğin “tanımlar” maddesine; “Kurum” tanımı eklenmiş olup “yüz yüze eğitim”, “iş sağlığı ve güvenliği”, “kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları”, “mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu”, “özel eğitim sınıfı” ve “destek eğitim odasının” tanımı yapılmıştır.

3.    Ortaöğretim kurumlarına; “özel eğitim meslek liselerinin” oluşumu eklenmiş olup mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının amacı ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim etkinlikleri günün gelişen şartlarına göre güncellenerek yeniden düzenlenmiştir.

4.    Ders süresi ve günlük çalışma saatleri kapsamında, yoğunlaştırılmış eğitim programına göre işletmelerde mesleki eğitim haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabileceği hükme bağlanmıştır.

5.    Haftalık ders programının hazırlanması aşamasında, bayan öğretmenlerimizin süt izin sürelerinin dikkate alınması sağlanmıştır.

6.    Mesleki ve teknik alan dal derslerinde çerçeve öğretim programlarında modüllere ait bireysel öğrenme materyalleri, eğitim araç ve gereçlerinin kullanılacağı belirtilmiş ve okul spor kulüplerinin Dernekler Yönetmeliği hükümlerine kurulabileceği belirtilmiştir.

7.    Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan eğitim kurumlarına görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri de dâhil edilmiş olup açık öğretim kurumlarının yer aldığı madde hükümlerine Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi de dâhil edilmiştir.

8.    “Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun” görevlerini yürütürken dikkate alacakları hususlara, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirilmelerine, 3 aylık sürenin 6 ay olarak uygulanmasına ve Türk Ceza Kanunu’nun 102-105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olanların yerleştirilmelerine açıklık getirilmiştir.

9.    Güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler; spor liselerine ise millî sporcu unvanını kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9 uncu ve 10 uncu sınıf öğrencilerinin; bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan ilgili okul öğretmenlerince yapılacak değerlendirme sonucunda, boş kontenjan bulunan okullara her sınıf bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında nakilleri “Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu” marifetiyle yapılacaktır.

10.    “Kontenjan belirleme” maddesine “özel program ve proje uygulayan okullar” da eklenmiştir.

11.    Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin meslek alanı ve dalına yönlendirilmesinde öğrencilerin yetenekleri, sağlık ve engel durumları ile özellikleri dikkate alınacağı, bu öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerisi ve öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun kararı doğrultusunda alan ve dal tercihi yapmalarının sağlanacağı hükmü getirilmiştir.

12.    Öğrencilerin geç gelmeyi alışkanlık hâline getirmelerini önlemek amacıyla, her beş defa geç kalmanın yarım gün devamsızlıktan sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

13.    Kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanların, üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastaneleri yanında tam teşekküllü özel hastanelerden alacakları raporların da geçerli olması sağlanmıştır.

14.    Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemeyecek ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirileceklerdir.

15.    Öğrenim hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek gönderilecekleri açık öğretim liseleri ile mesleki eğitim merkezlerine “Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi” de eklenmiştir.

16.    Sınıf kontenjanları belirlenirken, kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda kontenjanın 25’ten fazla olamayacağı hükmü getirilmiştir.

17.    Nakil ve geçiş başvurusunun, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta içinde yapılamayacağı, özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlamanın uygulanmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

18.    Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilecektir.

19.    Staj çalışmaları da not ile değerlendirilmesi hükmü getirilmiştir.

20.    “Yazılı ve uygulamalı sınavlar” başlıklı 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazılı” ifadesi, madde hükmünden çıkarılarak söz konusu fıkra “Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esastır.” şeklinde düzenlenmiştir.

21.    Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavlarından sadece biri ortak yapılacak ve ortak değerlendirilecek, kaçıncı sınavın ortak yapılacağı sene başı zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek olup konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliğinin giderilmesi öngörülmüştür.

22.    Yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

23.    Sınavlar her alanın öğretim programlarında öngörülen Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılması hükmü getirilmiştir.

24.    Sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılacaktır.

25.    Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında birinci dönem sonunda her sınıf seviyesinde alan/dal değişikliği de yapılarak nakil geçişi yapılan öğrencilerin ikinci dönem puanı yılsonu puanı olarak değerlendirilecektir.

26.    Sorumluluk sınavları; son sınıf öğrencilerinin mağduriyetini gidermek amacıyla birinci dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin ilk ve son haftaları içerisinde yapılacaktır.

27.    Düzenlenecek diplomalara, daha önce bitirdiği ortaokul /imam hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumunun adının da yazılması şartı getirilmiştir.

28.    Ustalık veya işyeri açma belgesine sahip olanlar ile en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olanlar, okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kursuna katılabileceklerdir. Kursu başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi verilecektir. Usta öğreticilik belgesi; ustalık belgesi, işyeri açma belgesi veya en az ön lisans diploması ile birlikte kullanılacaktır.

29.    Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı çalışmalarını, müdür gibi valilikçe belirlenen mesai saatleri içinde ve görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdüreceklerdir.

30.    Okulun düzen ve disiplinini sağlamak amacıyla nöbetçi öğretmenin çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın öğrencilerinin etüt çalışması yapması sağlanmıştır.

31.    Bakanlığın diğer mevzuat hükümleriyle aynı ifadeleri taşıması amacıyla; Yönetmeliğin 109 uncu maddesindeki “Öğretmenler kurulu”, 110 uncu maddesindeki “Sınıf veya şube öğretmenler kurulu”, 111 inci maddesindeki “Zümre öğretmenler kurulu”, 112 nci maddesindeki “Okul zümre başkanları kurulu”, 113 üncü maddesindeki “İlçe zümre başkanları kurulları” ve 114 üncü maddesindeki “İl zümre başkanları kurullarındaki” ifadeler güncellenerek yeniden düzenlenmiştir.

Uygulamanın toplum tarafından fark edilmesinin öğrenciyi ceza gerektiren davranıştan caydıracağı amaçlanarak, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca öğrenciye verilecek kınama cezası yerine MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplum hizmeti çalışmalarından birinin verilmesi hükmü getirilmiş olup okul personelinin taşınır veya taşınmaz malına zarar vermek ve / veya tahrip etmek eylemi, okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte olumsuz davranış ve aynı ortamdaki arkadaşlarının psikolojisi etkilendiğinden dolayı; kesici, delici, yaralayıcı ve benzeri aletlerle kendine zarar vermek eylemi, okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar kapsamına alınmıştır. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında veya aynı cezayı gerektiren farklı bir fiil veya davranışın gerçekleşmesinde bir derece ağır ceza uygulanması hususu hüküm altına alınmıştır. Bu anlamda da yaptırım gücünün artırılması amacıyla; okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için bu süre özürsüz devamsızlıktan sayılacaktır. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da hakkında verilen tedbir kararı doğrultusunda okuldan geçici olarak uzaklaştırılan öğrencilerin, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanmıştır.