| Okuma Süresi: 7 Dakika
|

MEB KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİ: ANA SINIFI, BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF VE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ ŞARTLARI

AV. METİNCAN UÇAR

İşbu yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının açma, kapatma ve bu kurumlara ad verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla düzenlenmiş olup 24.06.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu yönetmelikte geçen tanımlar şu şekilde ele alınmıştır.

Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

Kurum: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul, merkez, pansiyon, uygulama oteli, öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitüsü, olgunlaşma enstitüsü ile sosyal tesisleri,

Merkez: Mesleki ve teknik eğitim, mesleki eğitim, bilim ve sanat, rehberlik ve araştırma ile halk eğitim merkezlerini,

Sosyal Tesisler: Öğretmenevi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulunu,
ifade etmektedir.

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanacak ve toplu inha listesi nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilerek Bakanlıkça açılacak ve aynı usulle kapatılacaktır. Bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ile imam hatip ortaokullarının pansiyonları ve yatılı bölge ortaokulları valiliğin teklifi, ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça açılacak ve aynı usulle kapatılacaktır.

İşbu yönetmelik ile kurum açma ve kapatmaya dair hem genel esaslar hem de özel esasları detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre;

 

Genel Esaslar:

Kurum açılabilmesi için ilk olarak Devlet veya İl yatırım programlarında bulunan projelerin tamamlanmış olması, kurum açılacağı yerleşim biriminde yatırım programıyla yapılmış bina bulunmaması halinde ise kurumun özelliğine uygun binanın temin edilmesi ve kullanma hakkının Bakanlığa tahsis edilmesi gerekecektir. Engelli öğrenciler için de erişimin kolay olması amacıyla söz konusu binalar ilgili mevzuata uygun olarak inşa edilecektir. Yatırım programına alınacak olan binanın imar mevzuatına uygun olarak, akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 m, eğlence yerlerine en az 100 m uzaklıkta olacak şekilde kurulacaktır.

Her kurumda yeter kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekanda kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit, mutfak/yemekhane/kantin/kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuata göre sığınak, depo /araç/gereç odası/arşiv odası, kurumun türüne göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması zorunlu kılınmıştır. Yine her okulda yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okulların ya da programların özelliklerine uygun laboratuvar, okul türü ve programına uygun bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, beden eğitimi salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunacaktır.

 

Örgün eğitim kurumları için mahallen temin edilen binada; anaokulu açılabilmesi için etkinlik oyun/oyun odasında öğrenci başına en az 2.40 m2, ilkokul açılabilmesi için dersliklerde en az 1.60 m2, ortaokul veya lise açılabilmesi için dersliklerde en az 1.85 m2 kullanma alanı olacaktır. Tüm projelere Bakanlıkça onay verilecek ve projeler Bakanlıkça hazırlanan proje programlarına uygun olacaktır.

 

Özel Esaslar:

•    Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Okul öncesi eğitim kurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirinin onayı ile çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfı olarak da açılabilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için;

1.    Anaokulunda öğrenci sayısının en az 20 olması ve etkinlik/oyun odası bulunması,
2.    Ana sınıfında öğrenci sayısının en az 10 olması, dersliğin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunması ve ayrı giriş-çıkışının olması,

İlkokul açılabilmesi için;

1.    Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda en az 1 derslik ve 1 inci, 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü sınıflarda toplamda en az 10 öğrenci bulunması,
2.    İlkokullarda en fazla 32 derslik, 1 inci sınıf için en az 10 öğrenci, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, fen dersliği, spor veya drama salonu bulunması,

Yatılı bölge ortaokulu ve pansiyonlu imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en az 8 derslik en fazla 32 derslik, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi, spor veya drama salonu, öğretim binasında bağımsız kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması ve açılacak okulun yerleşim biriminin merkezi konumda olması,

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslikli 5 inci sınıfta en az 20 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması,

gerekecektir.

 

•    Orta Öğretim Kurumları

Anadolu lisesi açılabilmesi için;

1.    9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8 en fazla 40 derslik bulunması, okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 10.000 veya ilçeye bağlı çevre köyleri ile birlikte en az 20.000 olması gerekecektir.

Fen lisesi ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi için;

1.    İlde 8 inci sınıfta öğrenim gören toplam öğrenci sayısının % 5’ini geçmeyecek şekilde fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğrenci kontenjanı üst sınır olarak belirlenecektir.

2.    Okul binasında 20 derslik, yeterli sayıda laboratuvar, görsel sanatlar atölyesi ile müzik dersliği, z-kütüphane, okula ait spor salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 200 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması,

3.    Bu okullar illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 50.000’in üzerinde olan ilçelerinde açılabilir. Ayrıca büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde açılabilmesi için ilçe nüfusunun en az 20.000 ve il merkezi ile birlikte toplam nüfusu en az 200.000 olması gerekecektir.

Güzel Sanatlar Lisesi açılabilmesi için;

1.    Okulun açılacağı yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu ilçelerinden birinde ve okulun açılacağı il sınırları içinde sanat ağırlıklı en az bir yükseköğretim programı olması, okul binasında en az 12 derslik, müzik öğrencilerinin çalışma yapabileceği ses yalıtımlı 30 adet bireysel müzik dersliği ile koro,  orkestra ve bireysel ses eğitimi odası, en az 6 atölye, 1 ses kayıt stüdyosu, 1 fotoğraf-film çekim atölyesi, konser salonu, sergi salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekecektir.

Spor Lisesi açılabilmesi için;

1.    Okulun açılacağı yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100.000 nüfuslu ilçelerinden birinde ve okulun açılacağı il sınırları içinde spor ağırlıklı en az bir yükseköğretim programı olması; okul binasında en az 12 derslik, kondisyon salonu, aynalı jimnastik salonu, aletli spor salonu, aynı anda birden fazla grubun çalışma yapabileceği kapalı spor salonu ile açık spor alanları, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekecektir.

Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için;

1.    Öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması,  geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması, okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000 veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000 olması gerekecektir.

•    Özel Eğitim Kurumları

Özel eğitim anaokulu veya ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulu, bağımsız anaokulu ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim ana sınıfı açılabilmesi için;

1.    Özel eğitim anaokulu açılması teklif edilen binanın müstakil olması, binada en az 4 etkinlik/oyun odası, 4 bireysel eğitim odası, 2 uyku/dinlenme odası, çocuk bakım odası bulunması,

2.    Özel eğitim ana sınıfı açılabilmesi için etkinlik/oyun odası bulunması, dersliğin binanın giriş katında, aydınlık ve güneş alan bölümünde yer alması ve ayrı giriş-çıkışının olması gerekecektir.

İşitme engellilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

1.    Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, dil ve konuşma terapi odası, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, fen dersliği, müzik dersliği, aile eğitim odası ve ortaokullar için teknoloji ve tasarım atölyesi ile ortaokulda pansiyon açılabilmesi için en az 40 öğrenci,

2.    Özel eğitim meslek lisesinde; en az 4 derslik, açılacak her alan/dal için meslek alanlarının özelliğine göre 10 öğrencilik atölye, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, aile eğitim odası ve pansiyon açılabilmesi için en az 60 öğrenci,

3.    Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama evi, uygulama bahçesi, aile eğitim odası, bulunması gerekecektir.

Bedensel engellilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

1.    Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, dil ve konuşma terapi odası, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, fen dersliği, müzik dersliği, aile eğitim odası ve ortaokullarda teknoloji ve tasarım atölyesi ile ortaokulda pansiyon açılabilmesi için en az 40 öğrenci,

2.    Özel eğitim meslek lisesinde; en az 4 derslik, açılacak her alan/dal için meslek alanlarının özelliğine göre 10 öğrencilik atölye, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, aile eğitim odası ve pansiyon açılabilmesi için en az 60 öğrenci bulunması gerekecektir.

Görme engellilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

1.    Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar ve modelaj atölyesi, fen dersliği, müzik dersliği, aile eğitim odası ve ortaokulda teknoloji ve tasarım dersliği ile pansiyon açılabilmesi için en az 40 öğrenci,

2.    Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar ve modelaj atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama evi, uygulama bahçesi, aile eğitim odası olması gerekecektir.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

1.    Özel eğitim ilkokulu veya özel eğitim ortaokulunda; en az 4 derslik, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği ve aile eğitim odası,

2.    Özel eğitim meslek okulunda; en az 4 derslik, görsel sanatlar atölyesi,  müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama evi, uygulama bahçesi ve aile eğitim odası olması gerekecektir.

Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile otizmi olan öğrencilere özel eğitim kurumu açılabilmesi için;

1.    Özel eğitim uygulama okulu I. kademe veya II. kademede en az 8 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, uygulama evi, uygulama bahçesi ve aile eğitim odası,

2.    Özel eğitim uygulama okulu III. kademede en az 8 derslik, bireysel eğitim odası, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, meslek alanlarının özelliğine göre en az 2 atölye, uygulama evi, uygulama bahçesi ve aile eğitim odası olması gerekcektir.

Özel yetenekli öğrencilere bilim ve sanat merkezi açılabilmesi için;

1.    Teklif edilen binanın il veya ilçe merkezinde müstakil olması ve hizmet vereceği bölge nüfusunun 100.000’den az olmaması,
2.    Bilim ve sanat merkezinde alan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri olarak kullanılmak üzere genel zihinsel yetenek alanı için en az 20 derslik, müzik yetenek alanı için sesten yalıtılmış en az 2 derslik, görsel sanatlar yetenek alanı için en az 2 derslik bulunması gerekecektir.

Rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;

1.    Yerleşim birimi nüfusunun 200.000’den az olmaması ya da yerleşim birimi ile hizmet verilecek en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin 150 km’den fazla olması hâlinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000’den az olmaması,

2.    Rehberlik ve araştırma merkezinde biri ses yalıtımlı olmak üzere en az 2 test odası, 6 çalışma odası, gözlem odası, en az 50 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunması gerekecektir.

 

Kurum Kapatma Esasları

Faaliyet gösterilen bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap olması ve bu durumun teknik rapor ile tespit edilmesi, verilen hizmetin verimliliğinin azalması, toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge okullarında 40, Anadolu, fen güzel sanatlar 80 ve diğer orta öğretim kurumlarına 40 altına düşmesi hallerinde kurumlar kapatılır.

 

Kuruma Ad Verilmesi

Kurumlara verilecek adların; kurumların amacına, seviyesine, bulunduğu çevrenin özelliğine ve şartlarına uygun olması, millî eğitimin genel amaçlarına aykırı düşmemesi ve Türkçe olması esas olarak benimsenmiştir. Kurumlara, Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı, ATATÜRK’E Ait ad ve unvanlar ile tarihe mâl olmuş şahıs, yer, tarih ve olay adları, Şehitlik ve gazilik unvanlarına sahip olanların adları, bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları, Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarına ait kişi ve yerlerin adları, Devlet büyüklerinin adları verilebilecektir.

İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2/4/1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.