| Okuma Süresi: 5 Dakika
|

MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

BERK AKKAYA STJ. AV. ONAY ONUR ÖZAVCI

İşbu yönetmelik, maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili usul esasları düzenlemek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Bu yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Yönetmelik; herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanların, II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki yeni alanların, ruhsat sahaları arasında tek başına madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanların, tesis şartına bağlı ihale alanlarının, havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile ihaleli durumdaki sahaların ve alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilen alanların, mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve bu Kanuna göre ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması halinde, çakışmalı alandaki maden hakkının bu ruhsat sahipleri arasında, kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan ruhsat sahalarının, Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında iptal edilen ruhsat sahaları alan sınırlamasına bakılmaksızın, ihale edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

 

İşbu yönetmelikte yer alan tanımlara değinmek gerekirse; Arama ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süre ile maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini, Aritmetik ortalamanın %50’si: İhaleye verilen geçerli kapalı teklif bedellerinin toplamının geçerli teklif sayısına bölünmesiyle bulunan tutarın yarısını, Erişim numarası: Genel Müdürlük bilgi işlem sistem kayıtlarında ihalesi yapılacak pafta ve koordinatları belirtilen alanları ifade eden numarayı, İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarda ruhsat, sertifika ve maden hakkının müracaatçılar arasından seçilecek gerçek veya tüzel kişi üzerine bırakıldığını gösteren ve Genel Müdürlüğün onayı ile tamamlanan işlemleri, İhale bedeli: İşletme ruhsat taban bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu oluşan bedeli, İhale bedelinin yatırılacağı yer: İhalede teklif edilen ihale bedelinin yatırılması için ihale şartnamesinde belirtilen banka hesabını, İhale bedelleri yatırma takip çizelgesi: Yapılan ihale sonucunda oluşan nihai teklifleri ve ihale bedelinin yatırılma tarihlerini gösteren, ihale salonunda hazır bulunan müracaatçılara ve komisyon üyelerine imzalattırılan formu, İhale ilanı: Resmî Gazete’ de yayımlanmayı ve ihale edilmek üzere ilana çıkarılan sahaların Genel Müdürlük internet sayfasında ilanını, İhale komisyonu: Genel Müdürlükçe görevlendirilen biri başkan olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşan komisyonu, İhale teminatı: İhale şartnamesinde belirtilen tutarda ve koşullarda, ilgili muhasebe biriminin hesabına aktarılmak üzere Bakanlıkça belirlenecek banka hesabına müracaatçı tarafından yatırılan Türk Lirası cinsinden nakit para makbuz aslını veya süre yönünden geçici ve süresiz banka teminat mektubunu, Özel alan: İlgili kurumlar tarafından koordinatları Genel Müdürlüğe bildirilen; özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak bölgeler, I/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit alanları ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanlarını, Proje: Yer kabuğundaki maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut bir potansiyel talebini karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu, Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisi kapsamında asfalt üretim, hazır beton, yapı elemanı tesisleri, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon ve benzeri cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, stoklama, atık kazanma ve atık bertaraf tesisleri gibi geçici üniteleri, ifade etmektedir.

 

İhale usulü ise şu şekilde olacaktır; ihaleler, açık ihale usulü ile yapılacaktır. Teklifler kapalı olarak alınacaktır. Geçerli kapalı tekliflerin aritmetik ortalamasının %50’sinin üzerinde kalanlar arasında açık artırma ihale usulü ile ihaleye devam edilecektir. Aritmetik ortalamanın %50’sinin üzerinde tek teklifin kalması halinde, bu teklife göre ihale sonuçlandırılacaktır.

 

İhale müracaat için gerekli belgeler ise şunlar olacaktır;

 

-Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu,

-T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi,

-Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren imza beyannamesi,

-Müracaatçı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve şartname bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir makbuz,

-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin güncel belge,

-İhale teminatının bankaya yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

-İşletme ruhsat taban bedelinin ödendiğini gösterir makbuz,

-Teklif mektubu gerekli belgelerdendir.

 

Tüzel kişiler için ise:

-Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu,

-Müracaatçı tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

-Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri,

-Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

-Müracaatçı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve şartname bedelinin ilgili banka hesabına yatırıldığını gösterir makbuz,

-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin güncel belge,

-İşletme ruhsat taban bedelinin ödendiğini gösterir makbuz,

-Teklif mektubu tüzel kişilerin ihaleye müracaatı için gerekli belgelerden olacaktır.

 

İhale şartnamesi, yapılacak ihaleye göre aşağıdaki hususları içerecektir:

 

  1. İhale edilecek sahanın ili ve erişim numarasını,
  2. İhale edilecek sahanın taban ihale bedeli, ihale teminat tutarı, işletme ruhsat taban bedeli ve ihale şartname bedeli ile bunların ödeme yerleri ve süreleri,
  3. İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saati,
  4. Müracaatçılarda aranılan şartlar ve istenilen belgeleri,
  5. Genel Müdürlüğün ihaleyi ertelemeye veya iptal etmeye yetkili olduğu,
  6. Kapalı teklif ve açık artırma yoluyla ihale uygulama şekli,
  7. İhtilafların çözüm şekli ve yeri,
  8. İhale edilecek sahanın bulunduğu listenin ilana çıkarıldığı tarihi,
  9. İhale teklif zarfının kapalı olarak, teslim edileceği saat aralığı, yer ve tarihi.
  10. Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak ihale şartnamesinde açıkça belirtilmek kaydıyla enerji, ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılabilir. Bu ihalelerde ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer hususlar ihale şartnamesi ile belirlenebilecektir.

 

İhale ilanı Resmî Gazete’ de yayımlanacaktır. Ayrıca ihaleye açılan her bir saha için açıklayıcı ihale bilgileri Genel Müdürlük internet sayfasında ihale tarihinden en az on beş gün önce ilan edilecektir. İhale bedelinin yatırıldığı tarihten itibaren ihaleyi kazanan ilgiliye, arama veya işletme ruhsatı düzenlenmesi için Maden Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi için iki ay süre verilecektir. Bu süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda talep sahibi ruhsat hakkını kaybedecek, yatırılan işletme ruhsat taban bedeli ve ihale bedeli iade edilmeyecek ve son olarak saha yeniden ihalelik saha durumuna getirilecektir.

 

Ayrıca işbu yönetmelik kapmasında yapılacak ihalelerde belli sorumluluk ve yaptırımlar da mevcuttur. Bu sorumluluk ve yaptırımları şu şekilde özetlenebilecektir;

 

-İhale neticesinde ruhsat alma hakkını kazandığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler, bir yıl süre ile kendi adına veya vekâleten Genel Müdürlük tarafından yapılan ihalelere katılamayacaktır.

 

-Müracaatçılar, Kanunun 7. maddesinde belirtilen izinler ile ilgili araştırmayı ihaleden önce yapmaları zorunludur. Kanunun 7. maddesinde belirtilen izinler ile ilgili sorumluluk müracaatçıya ait olacaktır.

 

-İhaleden sonra, ruhsat düzenlenmeden önce veya ruhsat düzenlendikten sonra Kanunun 7. maddesinde belirtilen izinlerin alınamaması ve/veya ruhsatın herhangi bir neden ile iptal edilmesi durumunda işletme ruhsat taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade edilmeyecektir. Ancak, bu sahaların Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen özel alanlardan birisi ile çakıştığının tespit edilmesi durumunda ve müracaatçının talebi halinde ruhsat düzenlenmeden önce ihale bedeli iade edilecek, işletme ruhsat taban bedeli ise iade edilmeyecek; ruhsat düzenlendikten sonra ise işletme ruhsat taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade edilmeyecektir.

 

-Hile, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ya da başka yollarla ihaleye fesat karıştıran veya sahte belge kullananlar ile bu fiillere teşebbüs edenler ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler ile bu kişilerin adına hareket ettikleri gerçek ve tüzel kişiler, iki yıl süre ile kendi adına veya vekâleten, Genel Müdürlük tarafından yapılan ihalelere katılamayacaklar.

 

İhaleden sonra sahte belge kullanılarak ihalenin kazanıldığının tespit edilmesi halinde müracaatçının teminatı irat kaydedilerek ruhsat/sertifikası iptal edilecektir. İhale bedeli iade edilmeyecek bu durum diğer müracaatçılara bir hak sağlamayacak ayrıca sahte belge kullananlar veya kullanmaya teşebbüs edenler hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere; Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel katılamayacaktır.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen işbu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

× WP