| Okuma Süresi: 5 Dakika
|

KVK Kurulu’nun Karar Özetleri (18.05.2021)

KVK Kurulunun Karar Özeti

KVK Kurulu’nun 18 Mayıs 2021 Tarihinde Yayınlanan Karar Özetleri aşağıdaki gibidir.

Belediyeler Tarafından Sunulan İnternet Hizmetleri”ne ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/02/2021 tarih ve 2021/140 sayılı Karar Özeti:

Belediyeler Tarafından Sunulan İnternet Hizmetleri

Belediyeler tarafından internet üzerinden sunulan hizmetlerdeki sorgulama sayfalarında TC kimlik numarası girilerek vatandaşın emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin korunması açısından sorun teşkil ettiği ifade edilmiş, kuruma yapılan ihbar aracılığıyla konunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında incelenmesi talep edilmiştir.

  • Bazı belediyeler tarafından sunulan hızlı sorgulama ya da borç ödeme uygulamalarında sadece tek bir bilgi girilerek kişilerin borçlarına ilişkin bilgilere erişim sağlanmasının Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan hükme aykırı olduğuna,
  • Bazı belediyelerin bu yöndeki Kanuna aykırı uygulamaları nedeniyle konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Türkiye Belediyeler Birliğine bilgi verilmesine,
  • Belediyeler tarafından internet üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin sorgulama sayfalarında veri güvenliğin artırmaya yönelik olarak çift katmanlı doğrulama gibi gerekli dar ve teknik tedbirlerin alınması ve belediyelerin hizmet sunma yöntemlerinin kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde yenden değerlendirilerek gerekli önlemlerin hususunda Belediyelerin talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

İlgili kişinin kişisel verilerinin site yönetim hizmetini sağlayan veri sorumlusu şirket tarafından bir mobil uygulama ile hukuka aykırı olarak paylaşılması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13/04/2021 tarihli ve 2021/359 sayılı Karar Özeti:

Konu Özeti: İlgili kişinin kişisel verilerinin ikamet ettiği sitede yönetim hizmetleri veren veri sorumlusu şirket tarafından bir mobil uygulama ile hukuka aykırı olarak paylaşılması.

İlgili kişinin oturduğu sitenin yönetiminden sorumlu şirketin kendisine ait telefon numarasını, yönetim hizmetleri kapsamında kullanılan bir mobil uygulama ile rızası dışında paylaştığı ve ilgili uygulamadan kendisine bilgi mesajı gönderildiği belirtilerek kuruma başvurulmuştur.

Yönetim hizmeti sunan şirket ve uygulama hizmetini sunan şirketten alınan savunmalar ışığında; iki şirket arasında hizmet sözleşmesi akdedildiği, bu doğrultuda Yönetim Hizmeti Sunan Şirketin veri sorumlusu ve Uygulama Hizmetin Sunan Şirketin veri işleyen sıfatını haz olduğu, söz konusu sözleşme uyarınca gerçekleşecek platform değişikliği ve/veya ek platform kullanımı sebebiyle Yönetim Hizmeti Sunan Şirket tarafından ilk uygulamada kayıtlı verilerin ikinci uygulama ile paylaşıldığı ve ilgili kişinin sisteme giriş yapabilmesi için telefon numarasına bilgilendirme SMS’i gönderildiği değerlendirilmiştir.

KVK Kurulu Tarafından Yapılan İncelemeler

Kurul tarafından incelemeler sonucunda, ikinci uygulamaya katılımın site yönetim işlerinden ayrı bir amaca yönelik olduğu ve isteğe bağlı olduğu, bu uygulamaya ilgili kişilerin katılımını sağlamak amacıyla kişisel verilerin işlenmesinin Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan işleme şartlarına dayandırılamayacağı ancak ilgili kişinin açık rızası ile gerçekleştirilebileceği, ilgili kişinin açık rızasının ise alınmadığı hususları göz önünde bulundurularak kişisel verilerin hukuka aykırı işlendiği kanaatine varılmış olup, bu çerçevede Kanun’un 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden veri sorumlusu Yönetim Hizmeti Sunan Şirket hakkında Kanun’un 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bir sigorta şirketi tarafından hizmetin açık rıza şartına bağlanması hakkındaki ihbar” ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/04/2020 tarihli ve 2021/389 sayılı Karar Özeti:

Konu Özeti: Kuruma intikal eden bir ihbarda; ihbar eden ilgili kişinin bir sigorta şirketinden (Şirket) bireysel emeklilik sözleşmesi (BES) yaptırdığı, Şirketin internet sayfasından poliçe bilgilerine ulaşmak için giriş yapmaya çalıştığında bir onay kutucuğu sunularak kişisel verilerin işlenmesine rıza göstermek zorunda bırakıldığı, bu kutucuğu işaretlememesi halinde hiçbir işlem yapamayacağının anlaşıldığı, ancak kişisel verilerinin işlenmesine onay vermek zorunda bırakılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek 6698 sayılı KVKK kapsamında gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Şirketin savunmasında kişisel verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir.” şeklinde açıklama yapıldığı, ancak “hukuki sebep”ten kastın, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiği belirtilmemiştir.

Bununla birlikte, kişisel verilerin aktarımı hangi mevzuat kapsamında gerçekleştiriliyor ise ayrı ayrı açıkça belirtilmesi gerektiği ve bu hükme uyulmadığı, ayrıca metinde yer alan kurum ve kuruluşların isimlerinin de güncellenmediği anlaşılmıştır. Diğer taraftan, tek bir kutucuk işaretlendiğinde ilgili kişinin hem aydınlatma metnine hem de kişisel verilerinin işlenmesine onay verdiği, ancak kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı belirtilmelidir.

Dolayısıyla kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebinin açık rıza olduğu durumlar için ayrıca açık rıza metninin de oluşturulması gerekmektedir. Açık rıza beyanının genel nitelikte olmaması, belirli bir konuya özgülenmiş ve o konu ile sınırlı olması gerekmektedir. Açık uçlu veri işleme faaliyetlerine ilişkin rıza alınamayacağı, bununla birlikte, açık rıza bir irade beyanı olduğundan, kişinin özgür bir şekilde rıza gösterebilmesi için, neye rıza gösterdiğini de bilmesi gerektiği ayrıca kişinin rızasının sonuçları üzerinde de tam bir bilgi sahibi olmasının beklenilmektedir. Kişinin, veri işleme ile ilgili bütün konularda açık ve anlaşılır bir biçimde gerçekleştirilmesi ve mutlaka verinin işlemesinden önce yapılmasının önem arz etmektedir.

Aydınlatma metninde aynı zamanda kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza alındığı, dolayısıyla veri sorumlusunun savunmasında açık rıza ve aydınlatma kavramlarını iç içe geçmiş belirsiz bir biçimde kullandığının görüldüğü, bu noktada söz konusu kişisel veri işleme faaliyetinin hukuki sebebinin açık bir şekilde ifade edilmesinin veri sorumlusunun yükümlülüğü olduğunun önemini belirtmek gerekmektedir. Kişisel veri işleme faaliyeti, Kanunda yer alan açık rıza dışındaki şartlardan birine dayanıyorsa, bu durumda ilgili kişiden açık rıza alınmasına gerek bulunmadığı ve veri işleme faaliyetinin, açık rıza dışında bir dayanakla yürütülmesi mümkün iken açık rızaya dayandırılmasının “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma” ilkesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir.

KVK Kurulu’nun Veri Sorumlusunun Sunduğu Hizmet Bakımından Kararı

Veri sorumlusunun sunduğu hizmet bakımından geniş bir müşteri kitlesi bulunduğu, Şirketin kusuru, ekonomik durumu ve haksızlık içeriği gibi hususlar da göz önünde bulundurularak 250.000 TL idari para cezası uygulanmasına, açık rıza alınması ile ilgili kişiye aydınlatma yapılması tek bir onaya bağlandığından açık rıza ve aydınlatma metinlerinin ayrı ayrı düzenlenmesi ve sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun ve aydınlatma metninde muğlak ifadelere yer verildiği dikkate alındığında veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü Kanun ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile uyumlu olacak şekilde düzenlenmesi ve sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Bir hastanenin veri ihlal bildirimi hakkında” KVK Kurulunun 20/04/2021 tarih ve 2021/407 sayılı Karar Özeti

Konu Özeti: Veri sorumlusu bir hastane tarafından Kuruma intikal ettirilen veri ihlal bildiriminde; Veri ihlalinin; hastanede çalışan hekimin hastalarına ait dosyaların arşivden alınarak kendisinin talimatıyla bazı hastane çalışanları aracılığıyla hastane dışına çıkarılmasıyla gerçekleştiği ve dosyaları hastane dışına çıkarmaya teşebbüs eden bir çalışanın görülmesinden 17 gün sonra kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde tam olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

İhlalden; 789 hastanın etkilendiği, ancak 54 dosyanın teslim alınarak yedieminliğe teslim edildiği fakat ihlal ile ilgili sadece bir kişinin bilgilendirildiği açıklanmıştır. İhlalden; kimlik, iletişim, sağlık bilgileri ve genetik verilerin hasta kartında yer alan bilgiler ile hasta dosyası anamnez içeriği gibi kişisel veriler/ özel nitelikli kişisel verilerin etkilendiği, İhlalin gerçekleşmesinden önce ihlal ile ilgili çalışanlardan (eski çalışan dahil 9 kişi) biri hariç hepsinin kişisel verilerin korunması eğitimi aldığı tespit edilmiştir

İhlalin tespit edilmesinden 25 gün sonra Kuruma bildirildiği, geç bildirim sebebi olarak; ilgili dosyaların hastaneden çıkartılırken hastane yönetimi tarafından suçüstü yakalandığı, hemen polis çağırılarak, dosyanın polis nezaretinde hastaneye teslim edilmesi ile verilerin dışarı çıkartılmasına engel olunarak veri ihlalinin oluşmasının önlendiği hususlarına rağmen kriz masasının oluşturulduğu, kovuşturmanın derinleştirilmesine karar verildiği, bu maksatla; doktor ve ekibinden savunmaların alındığı, doktorun takip ettiği dosyaların tarandığı, arşiv, poliklinik, otopark başta olmak üzere hastanenin çeşitli alanlarına ilişkin kamera kayıtlarının incelendiği ve nihayetinde yapılan inceleme ve tahkikatlar neticesinde görülen lüzum üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve Kuruma bildirim yapıldığı şeklinde açıklandığı ifadelerine yer verilmiştir.

KVK Kurulu’nun Kamera Kayıtlarının Kontrolü Kararı

Kamera kayıtlarının kontrolünün sağlanmadığı, hastalara ait kayıtların tutulduğu arşiv odasına yetkili olmayan kişilerin girebildiği ve başhekimliğin izni olmadan hastalara ait kişisel veri/özel nitelikli kişisel verilerin yer aldığı dosyaların arşivden çıkartılabildiği hususlarının veri güvenliğinin sağlanmasını temin etmeye yönelik fiziksel ortamların güvenliğini sağlayacak idari tedbirlerin yeterli ölçüde alınmadığının göstergesi olduğuna dikkat edilmiştir.

Veri sorumlusu tarafından çalışanlara tanımlanan kişisel verilerin korunması eğitiminin tamamlanmasının sağlanmadığı, ihlal şüphesini doğuran olayların bulunmasına rağmen; ihlalin 17 gün sonra tespit edilmesinin veri sorumlusu tarafından kişisel veri güvenliği politika ve prosedürlerinin iyi bir şekilde hazırlanmadığı veya takip edilmediği de dikkate alındığında Kanunun md.12/1 çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında kabahatin haksızlık içeriği, veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak Kanun’un md. 18 /1 (b) bendi uyarınca 450.000 TL idari para cezası uygulanmasına, İhlalin tespit edilmesinden 25 gün sonra Kuruma bildirildiği, geç bildirim sebebi açıklanmış fakat ilgili kişilerden hastaneye gelen bir kişi dışında, hiç birine ihlalin bildirilmemiş olduğu hususları dikkate alındığında Kanunun 12 /5 maddesi ve Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararında yer alan ‘en kısa sürede’ ifadesinin 72 saat olarak yorumlanmasına yönelik ifadeleri çerçevesinde bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında kabahatin haksızlık içeriği, veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak Kanunun 18/1 maddesi (b) bendi uyarınca 150.000 TL idari para cezası uygulanmasına, ilgili kişilere kararda yer alan hususları içeren bir bildirim yapılarak sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.


Detaylı bilgi için ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: KVK Kurulu’nun Karar Özetleri, KVK Kurulu, KVK Kurulu Kararları, KVK Kurulu Karar Özetleri.