| Okuma Süresi: 1
|

KONKORDATO PROJESİNİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK NEDİR?

SEZAİ ÖZKAMALI

Konkordato projesinin kabulü için gerekli şartlar söz konusudur. Bu şartlardan biri de çoğunluk hususudur. Şöyle ki;

Konkordato projesinde;

-Kaydedilmiş olan “alacaklıların ve alacakların” yarısını aşması,

    • Kaydedilmiş alacaklı sayısının 100 kişi olduğunu ve kaydedilmiş alacak miktarının 100.000,00 TL olduğu düşünüldüğünde; konkordato projesinin kabulü için, projenin en az 51 kişi tarafından kabul edilmiş olması ve kabul edenlerin alacak miktarlarının 50.000,00 TL’yi aşması gerekmektedir.

-Kaydedilmiş olan “alacaklıların dörtte birini” ve “alacakların üçte ikisini” aşması,

    • Kaydedilmiş alacaklı sayısının 120 kişi olduğunu ve kaydedilmiş alacak miktarının 120.000,00 TL olduğu düşünüldüğünde; konkordato projesinin kabulü için, projenin en az 31 kişi tarafından kabul edilmiş olması ve kabul edenlerin alacak miktarlarının 80.000,00 TL’yi aşması gerekmektedir.

 

Halinde konkordato imzalanmış ve kabul edilmiş sayılır.

Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. İİK. m. 206 hükmü uyarınca; yazılı imtiyazlı alacakların alacaklıları ve borçlunun eşi ve çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin anası, babası ve kardeşi alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz.

Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, İİK. m. 298 hükmü uyarınca takdir edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılırlar.

Çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkeme karar verir. Şu kadar ki bu iddialar hakkında ileride mahkemece verilecek hükümler saklıdır.

Konkordato projesinin müzakereleri sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek şekilde derhal imza olunur. Toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihaklar da kabul olunur.

İİK. m. 302/3-4 hükümleri uyarınca konkordato komiseri, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.

İİK. m. 302/1 hükmü uyarınca çoğunluğun sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin alacaklılar toplantısına komiser başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında bir rapor verir.

Borçlu gerekli açıklamaları yapmak üzere toplantıda hazır bulunmaya mecburdur.