| Okuma Süresi: < 1
|

KONKORDATO KAPSAMINDA ALACAKLILAR KURULU

SEZAİ ÖZKAMALI

Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan ve alacaklılar kuruluna ilişkin usul ve esasları belirleyen Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik’in 10. Maddesi ve devamı hükümlerinde Alacaklılar Kurulu’nun oluşturulmasını, zorunlu hallerini, çalışma usul ve esaslarını belirlenmiştir.

Mahkemece, kesin mühlet kararıyla veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir “alacaklılar kurulu” oluşturulabilir. Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar.

7101 sayılı Kanunla adi konkordatoya ilişkin getirilen en önemli yenilik, kesin mühlete karar veren mahkemenin bu kararla birlikte veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı geçmemek kaydıyla “alacaklılar kurulu” oluşturulacak olmasıdır. Alacaklılar kurulu oluşturulurken alacaklı sayısı, alacak miktarı gibi hususlar dikkate alınır.

 

Bazı durumlarda alacaklılar kurulu zorunlu olarak oluşturulur:

  • Hukuki nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer alacaklar, aynı alacaklı sınıfında yer alır. Rehinli alacaklılar, rehinin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul edilir.
  • En az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak miktarının 100.000.000,00 (yüz milyon) Türk Lirasını aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur.

 

Alacaklılar kurulunun görev ve yetkileri de aşağıdaki gibidir:

  • Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü tavsiyelerde bulunabilir ve kanunun öngördüğü hallerde mahkemeye görüş bildirir.
  • Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir.
  • Geçici konkordato komiseri veya komiserleri, yeni bir komiser görevlendirilmesini gerektiren bir durum olmadığı taktirde kesin mühlet aşamasında da görevine devam edecektir.