| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

KONKORDATO İLE İFLAS ERTELEME ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

SEZAİ ÖZKAMALI ELİF BAŞAK DERECİ

Yeni düzenleme ile iflas erteleme tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bu durumda; borçluların en kolay yararlanabileceği yol olarak konkordato tekrardan gündeme gelerek borçlulara tekrardan ticari faaliyetlerini sürdürme olanağı sağlarken alacaklılara da alacaklarını tahsil edebilme olanağı sağlanmıştır.

İflasın ertelenmesi çerçevesinde cebri icra takiplerine karşı korumalı duruma geçen şirket, bu şekilde bir konkordato akdedebilecek veya borçlarının uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılması veya adli konkordatoyla gidilmesi için gerekli ön hazırlıkları yapabilecektir.

İflas ertelemenin asıl amacı şirket aktifinin korunmasının sağlanmasıdır. Bu nedenledir ki, mahkemenin ”şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri” (İİK m.179’a, f.1, c.1) alma yetkisi vardır. Bu doğrultuda İflas ertelemenin şirketin malvarlığının muhafazasını sağlamak adına;

 

-İyileştirme,

-Konkordato,

-Borçların uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılması,

-İşletme masraflarının kısıtlanması

-Sermayenin arttırılması

gibi başvurulabilecek yollar mevcuttur.

 

İflas erteleme ve konkordato, mali sıkıntılar içindeki bir sermaye şirketinin kurtarılmasını sağlamak için başvurulabilecek kurumlar olmakla birlikte, iflas erteleme sadece sermaye şirketi, TTK m.324 anlamında borca batıklık “(Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinin gerekçesine göre, ‘borca batıklık’, şirket aktifleri-yıllık bilançoda olduğu gibi- defter (iktisap) değerleriyle değil; gerçek (olası satış değerleri) değerleriyle değerlemeye tâbi tutulsalar bile alacaklıların alacaklarını alamamaları, yani şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamamasıdır.)” bildiriminde bulunmuş̧ ise uygulanabilir. Ancak konkordatoya başvurabilmek için böyle bir şart aranmamaktadır. Geçici mühletin verilmesi iflas ertelemenin son bulmasını gerektirir; iflas erteleme, geçici mühletin varlığı halinde, varlığını devam ettiremez.

İflas erteleme, mutlaka bir konkordatoyla (ya da uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırmayla) sonuçlanmayabilir. Şirketin durumunun iyileştirilmesi sadece iflas erteleme prosedürü çerçevesinde, konkordato olmadan (veya uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma olmadan) da gerçekleşebilir.

Şekil açısından değerlendirildiğinde; iflas erteleme, bir bilançonun ve bir iyileştirme projesinin varlığını gerektirir. Konkordatoda ise sadece usulüne uygun bir konkordato projesinin varlığını gerektirir.

Konkordato herkese açık bir imkandır: sermaye şirketleri, gerçek kişi ticari işletmeleri, gerçek kişiler gibi. Oysa iflas erteleme sadece sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin başvurabileceği bir yoldur. Ancak Yargıtay ve bazı doktrinlere göre; Bankalar her ne kadar anonim şirket olsalar da iflas erteleme yoluna gidemezler.

Hem konkordato hem iflas erteleme, bir borçlunun mali durumunun düzeltilmesine imkân verebilir. Ancak; iflas erteleme, sadece pasifi aktiflerinden fazla olan, borca batık olan borçlunun başvurabileceği bir yol iken, konkordato borç ödemeden aciz halinde olan bir borçlunun da başvurabileceği yollardır.