| Okuma Süresi: < 1
|

KHK/684 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARINDA SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

STJ. AV. SİMGE KARABOĞA

OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK/684 Madde 8 ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasında yer alan ön ödemeli konut satışında sözleşmeden dönme hakkı kapsamında istenebilecek tazminatlara ve sürelere ilişkin değişiklikler yapılmıştır:

 

·       6502 sayılı Kanuna göre ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilirdi. KHK ile sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcının; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve on iki ila yirmi dört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebileceği düzenlemesi getirilmiştir.

 

·       Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilmesi şeklinde olan düzenlemedeki “doksan gün” ifadesi “yüz seksen gün” olarak değiştirilmiştir.