| Okuma Süresi: < 1
|

KAZANILMIŞ HAKKIN İHLALİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI İNCELEMESİ

BURCU DURSUN

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin İstanbul 5. İş Mahkemesi’nin temyiz edilmeksizin kesinleşen 29.04.2015 tarih, 2013/320 E. ve 2015/244 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu ve kanun yararına bozulması istemi ile yaptığı inceleme sonucunda verdiği 2017/23096 E. ve 2017/13154 K. sayılı kararı, 27.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu karara göre; taraflar arasındaki uyuşmazlığın, bozmadan sonra yapılan yargılama sonucunda verilen kararda izin ücreti talebinin reddine karar verilmesinin davacının usulü müktesep hakkını ihlal edip etmediği noktasında toplandığı belirtilmiştir.

 

Daire;

Mahkemece bozmaya uyulmasına da karar verildikten sonra yapılacak iş bozma gereklerini yerine getirmektir. Zira, mahkemece bozmaya uyulması yönünde oluşturulan karar, bozma lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hakkın gerçekleşmesine neden olur.

Somut uyuşmazlık da, İlk Derece Mahkemesince bozma ilamına uyma kararı verildikten sonra bozma kararı gereğince işlem yapılarak yıllık ücretli izin alacağının hüküm altına alınması gerekirken bozma karan lehine olan davacı yararına oluşan usulü müktesep hakkın ihlal edilerek karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

değerlendirmesinde bulunmuştur.

Sonuç olarak; verilen bu kararda Daire, hukukun temel kavramlarından birisi olan usuli müktesep hak kavramından hareket ederek karar vermiştir.