| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE EĞİTİM VE YURT FAALİYETLERİ

STJ. AV. BURAK ÖZATA

İşbu yönetmelik ile  Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmesi, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yönetmelik kapsamında Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunanlar tarafından mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde verilecek izinler belirlenmiştir.

 

Yönetmelikte öncelikle başvuruya ilişkin şartlar ve değerlendirme süreci hüküm altına alınmış, akabinde ise gerekli izinlerden sonra verilen hakların ne şekilde kullanılacağı, hangi şartlarda sürdürüleceği ve sair hususlara değinilmiştir. Bu doğrultuda ilgili hususlardan bahsetmek gerekirse;

  • Başvuru Koşulları, Başvuru ve Değerlendirme
  • Öncelikle eğitim faaliyeti için başvuru koşulları belirlenmiş ve vakıfların başvuru tarihi itibariyle, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış, vakıf senedinde vakfın faaliyetleri arasında eğitim faaliyetlerinin bulunması, eğitim için talep edilen taşınmaz üzerinde yapılacak tesislerdeki öğrenci sayısının en az yüzde onu oranında bedelsiz, yüzde onunun ise yüzde elli indirimli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ayrılmış olması, eğitimin nitelikli sunulmasına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uygun görüşlerini içeren proje hazırlanmış olması ve son 1 yıl kesintisiz ve fiilen eğitim faaliyetini sunuyor olması gerekmektedir.
  • İkinci olarak öğrenci yurdu için başvuru koşulları belirlenmiş ve burada da yine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olması, vakfın faaliyetleri arasında öğrenci yurdu faaliyetinin bulunması, ülke genelinde en az 5 ilde özel öğrenci yurdu faaliyetinde bulunulması, öğrenci barınma faaliyetlerinin nitelikli sunulmasına yönelik ilgili kurumların uygun görüşünü içeren proje hazırlanması, ülke genelindeki yurtların toplamda en az 1000 kurum kontenjanına sahip olması, son 1 yıldır kesintisiz öğrenci yurt hizmeti sunuyor olması, yine bir kısım öğrenciye bedelsiz ve indirimli hizmet verilmesi  ve son olarak barınma faaliyeti dışında öğrencilere sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin verilmesi imkanlarını sunuyor olması gerekmektedir.

 

Bahsedilen başvuru koşullarının eksiksiz yerine getirilmesi akabinde vakıfların taşınmaz talepleri yine yönetmelikte belirlenmiş hususlar çerçevesinde değerlendirilir. Bu sürecin de sonrasında İdareye elektronik ortam veya bir dilekçe yoluyla başvuru sağlanmaktadır. İdare ilk inceleme ve değerlendirmesini yaparak eksiklik olması halinde başvuruyu reddeder veya gerekli şartların taşındığı sabitse ilgili kullanma izni, irtifak ve sair hakların başvurucu adına tesis edilmesi için işlemlere başlanmaktadır.

 

  • Ön İzin, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni Verilmesi, Süre, Bedel, Hasılat Payı ve Devir Yasağı

Yukarıda bahsedilen sürecin tamamlanması akabinde ise ön izin döneminde değerlendirilmesi uygun görülen taşınmazların irtifak hakkı veya kullanma izni ihalesi ilan yapılmaksızın gerçekleştirilmektedir.

İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi sürecinde ise öz izinde yükümlülüğünü yerine getiren vakıf/vakıflar için tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak kaydedilmeyen, ancak tapu kütüğünün “İrtifak Hakları ve Gayrimenkul Mükellefiyetleri” sütununa kaydedilen süreli (normal) nitelikli irtifak hakkı tesis edilebilir veya tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar için kullanma izni verilebilmektedir. Ön izine ihtiyaç duyulmayan hallerde ise bu Yönetmelikteki şartları taşıması kaydıyla, ön izin verilmeden irtifak hakkı tesis edilebilmekte veya kullanma izni verilebilmektedir.

 

Yönetmelik kapsamında tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinin süresi kırkdokuz yıl olarak belirlenmiştir.

 

Devir Yasağı kapsamında ise irtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibi tarafından irtifak hakkı ve kullanma izni üçüncü kişilere devredilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi ve feshi sürecine ilişkin olarak ise anılan sözleşmeler sözleşme süresinin bitiminde sona erer. Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanıldığının tespiti halinde ise İdarece verilen on günlük süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi veya adına kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından talep edilmesi hâlinde sözleşme İdarece feshedilebilmektedir.

 

İrtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin İdareye intikal eder ve bundan dolayı adına kullanma izni verilen ya da lehine irtifak hakkı kurulan tarafından veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamamaktadır.

 

Son olarak çeşitli hükümler kapsamında ise ticari faaliyetler konusuna değinilmiş ve Taşınmazlar üzerinde, Yönetmeliğin 5 inci veya 6 ncı maddesinde belirtilen koşulları sağlayan vakıflar lehine yurt ve eğitim faaliyetlerine ilişkin verilen taşınmazların üzerindeki binalara ait kapalı alanların yüzde yirmilik kısmını geçmeyecek şekilde ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak ticari nitelikli ünitelerin açılmasına izin verileceği belirlenmiştir.