| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

KAMU SERMAYELİ BANKALAR İLE BU BANKALARIN BAĞLI ORTAKLIĞI NİTELİĞİNİ HAİZ FİNANSAL KURULUŞLARIN ALACAKLARININ VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI YAYIMLANDI

SEZAİ ÖZKAMALI

Bu Yönetmeliğin amacı; kamu sermayeli bankalar ile bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların alacaklarının, varlık yönetim şirketlerine devrine veya varlık yönetim şirketleri aracılığıyla tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan veya kamu tarafından kontrol edilen bankalar ile bu bankaların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşlar tarafından varlık yönetim şirketine devir veya bu şirketlerin aracılığıyla tahsil edilecek alacakları kapsamaktadır.

İşbu Yönetmelik’in dayanağı 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 93 ve madde 143’tür. Madde 93 hükmüyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun görev ve yetkileri belirlenirken, madde 143 hükmü ile Varlık Yönetim Şirketi kavramı incelenmiştir. Bu madde hükmüne göre; “…Varlık yönetim şirketleri alacaklarının tahsili ve alacakların ve/veya diğer varlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında alacak tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkların işletilmesi, kiralanması ve bunlara yatırım yapılması ve yine alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlamak veya sermayelerine iştirak etmek dahil olmak üzere her türlü faaliyeti gerçekleştirmeye yetkilidir.”

 

Devredilecek Veya Hasılat Paylaşımına Konu Edilecek Donuk Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Açıklanması

İşbu Yönetmelik hükümleri ile beraber bankalar ile bankaların bağlı ortaklığı niteliğini haiz finansal kuruluşların yetkili organlarınca, varlık yönetim şirketlerine devredilecek veya hasılat paylaşımına konu edilecek donuk alacakların nitelikleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenir. Bu doğrultuda oluşturulacak politikalar ve verimlilik ilkeleri, piyasa şartları, ödeme potansiyeli, teminat durumu, kredi borçlusunun varlık durumu, yasal takiplerden alınabilecek sonuçların neler olduğu gibi hususlar göz önüne alınarak, gerekli fayda ve maliyet analizlerine ilişkin ilkeler doğrultusunda belirlenir.

Donuk alacakların devrine veya hasılat paylaşımına ilişkin süreçlerin banka içinde oluşturulması zorunludur. Devir veya hasılat paylaşımına konu olacak alacakların taşıması gereken koşullar, devir ve hasılat paylaşımı oranları, devir ve hasılat paylaşımına ilişkin ihale dönemleri, ihaleye girecek şirketlerin taşıması gereken şartlar, ihale sürecinin sonuçlandırılması gibi hususlar bu sürecin içeriğini oluşturmaktadır. İşbu Yönetmelik kapsamında, devredilen veya hasılat paylaşımına konu edilen alacaklara ilişkin olarak, gerekli kayıt, bilgi ve açıklamanın yapılması zorunludur.

 

Donuk Alacakların Devrine ve Hasılat Paylaşımına İlişkin Usul

İşbu Yönetmeliğin 5. Maddesinde donuk alacakların devrine ve hasılat paylaşımına ilişkin usul açıklanmış olup, bu madde hükmüne göre alacakların varlık yönetim şirketlerine devri veya hasılat paylaşımına konu edilmesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen kapalı teklif usulü uygulanacaktır. İlgili Kanunun 37 ve devamı maddelerin Kapalı Teklif Usulü kavramı açıklanmış olup, aşama olarak aşağıdaki gibidir:

 

–    Tekliflerin Hazırlanması: Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Zarfın istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi akabinde bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Söz konusu yazılı olarak hazırlanan teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın açık olarak yazılması zorunludur. Bu koşullardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir.

 

–    Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen süreye kadar, komisyon başkanlığına verilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

–    Dış Zarfların Açılması: Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

 

–    İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması: Zarflar, sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur ve bir listesi yapılır. İşbu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan teklif mektupları kabul edilmez. Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

 

–    İhale Sonucunun Karara Bağlanması: Kabul edilen teklifler incelenerek;

o    İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

o    Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı,

o    İhalenin yapılmadığı,

Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.

 

–    İhalenin yapılamaması: İstekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği taktide, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü taktirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır. İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. Ancak ihale, şartnamede belirtilen nitelikte mal bulunmaması sebebiyle geri kalmış ise günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülür.